اتحاد ، اتحاد و اتحاد، تاکتيک نوين جنبش هاي ملي ...؟!!!- اولوس

2008-05-10 14:11

رشد و تکامل منطقي جنبش ملي - دمکراتيک آذربايجان جنوبي و مصرّ بودن فعالين و تشکلهاي سياسي و اجتماعي آن در به اثبات رسانيدن هويت ملي ملت ترک آذربايجان از سوئي و بازپس گيري حق تعيين سرنوشت به عنوان حقوقي ابتدائي و اساسي از سوئي ديگر هراس جبهه ارتجاع را بيش ا

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

رشد و تکامل منطقي جنبش ملي - دمکراتيک آذربايجان جنوبي و مصرّ بودن فعالين و تشکلهاي سياسي و اجتماعي آن در به اثبات رسانيدن هويت ملي ملت ترک آذربايجان از سوئي و بازپس گيري حق تعيين سرنوشت به عنوان حقوقي ابتدائي و اساسي از سوئي ديگر هراس جبهه ارتجاع را بيش از بيش سبب گرديده است. آنان در مواجهه با حقيقت ماندگار جنبش هاي ملي و در هراس از پايگاه عظيم اجتماعي آنها است که پروژه هاي رنگارنگ خود را طرح و به اجرا مي گذارند، غافل از آن که درخت تنومند جنبش هاي ملي اکنون آنچنان رشد نموده است که نه مي توان آنرا کتمان نمود و نه مي توان آنرا به نيستي کشانيد. و در اين ميان وحدت ناميمون به اصطلاح دشمنان ديروزي از جهاتي بسيار قابل تامل مي باشد. اگر سلطنت طلبان ديروزي، شيخان متحجر و به اصطلاح چپ ها امروزه در کنار هم جاي مي گيرند، رشد موزون حرکتهاي ملي ملل تحت ستم مسبب آن محسوب مي گردد. درخت تنومند حرکتهاي ملي اکنون آنچنان پروبال گرفته است که جبهه ارتجاع مجبور است صفوف خود را مستحکم تر نمايد. چگونه است که سلطنت طلبان را اکنون همرزم و هم يار شيخان متحجرّ مي بينيم؟ چگونه است که به اصطلاح برابري طلبان سرخ گوي اکنون مهر باطل بر جنبش برابريت طلبي آذربايجان مي زنند و در به اصطلاح برنامه حزبي خود ملتي را لايق جدائي طلبي دانسته و ديگري را دشمن مي نامند، به اصطلاح حزب کمونيست کارگري. آناني که نکوهش واپس گرائي را سالهاست پيشه نموده و خود را نمايندگان برحق مردم و تمدن مي خوانند اکنون از بلندگوهاي رسمي و غير رسمي فرياد وا اسفا را به عرش اعلا رسانيده و همگام با شيخان متحجرّ قانونيت ابتدائي ترين حقوق شهروندان دهکده جهاني را زير سوال مي برند. و در راستاي سرکوب ملت به جان آمده راهکارها و شيوه هاي مشترکي را سازمان مي دهند. گويا در فرهنگ ادب و هنر اين آقايان، انقلابي جديد به عرصه آمده و معناي کلمات دوست و دشمن به ناگاه تغيير نموده است و شايد پيرايش بي حدّ و حصر زبان پارسي بسياري از کلمات اين زبان را محو نموده است! شايد آقايان سلطنتي، سرخ گويان دروغين و سياه پوشان متحجرّ بار ديگر نداي انقلابي را شنيده اند، انقلابي که اينبار نمي توانند آنرا منحرفش نمايند. آري زمان، زمان دگرگوني است اما اينبار اين دگرگوني، اشخاص را جايگزين نخواهد نمود، روابط را از بيخ وبن تغيير خواهد داد. مثلث شوم سياه ، سرخ و سفيد که بازسازي تاريخ پر از راز و رموز سوسيال نازيسم آريائي را به خاطرها مي آورد. اينبار از کوچه ي ديگري از اين دهکده در حال شکل گيري مي باشد. آنان اينک در کنار همند و اثبات نموده اند که دشمنان قسم خورده ملت هاي دربندند و خواهند بود. آنان سعي بسيار نمودند تا اين فرياد حق طلبانه را در نطفه خفه نمايند. آنان بسيار تلاش نمودند، با ايجاد جوّ ترس و ارعاب و سرکوب بيرحمانه فعالين ومبارزان و خانواده هاي آنان دامنه مبارزات را بسته نگهدارند. آنان بسيار تلاش نمودند با سازماندهي گسترده بايکوت خبري، گوش ديگر شهروندان دهکده با حقايق جنبش هاي ملي آشنا نباشد. و اکنون توطئه اي عظيم را سازمان مي دهند. بازگوئي واژگونه حقايق، آنگونه که خود مي خواهند. آري در آذربايجان خبري است، ديگر دنيا بدان وقوف دارد و آنان مي خواهند اين خبر را واژگونه نمايند تا جنبش ملي آذربايجان را ديگر شهروندان اين کره خاکي طور ديگري ببينند. آنطوري آنرا ببينند که منافع نامشروع به اصطلاح سرخان سياهپوش سفيدپوست به خطر نيفتد. آنان تا ديروز جداي از همديگر در مقابل ملّت هاي رزمنده ايستاده بودند و اکنون در کنار همند، از براي سرکوبي بيشتر و به مرور نسل کشي هاي بيرحمانه بسياري را سازمان خواهند داد. آنان سالهاست که در سکوت گورستاني خودساخته نسل کشي ملل تحت ستم را سازمان داده اند و ابائي ندارند از کشتار و قتل وعام خونين بسيار. در دانشگاه سهند تبريز، اين دانشگاه سراسر رزمنده، دانشجويان اعتراضي را سازمان داده و به اعتصاب غذا روي مي آورند همچون دو سال پيش. چشمها و گوشها به سوي دانشگاه سراسر رزمنده دقيق مي شود. جنبش دانشجوئي در حرکتي پيروزمند پس از چندين سال به حمايت از جنبش زنان برمي خيزد چرا که ماهيت اصلي جنبش دانشجوئي برابرطلبيت بودن آن است و همين خصوصيت ويژه است که جنبش دانشجوئي را از ديگر جنبش هاي اجتماعي متمايز مي نمايد. همزماني اعتصاب غذا با 19 ارديبهشت روز دانشجوئي آذربايجان جنوبي رژيم واپس گراي جمهوري اسلامي را به عقب نشيني وادار مي نمايد ولي سياسيون به اصطلاح حرفه اي خارج نشين همچون هميشه نه ماهيت حرکت را درک مي کنند و نه مي توانند در شرائط بوجود آمده حداقل عکس العمل سياسي را سازمان دهند. گروههائي دانشجويان را سوسياليست مي نامند و گروههاي ديگري خواسته ها کاملا صنفي است مي گويند و شعارهاي پارسي را زير آگرانديسمان برده تلاش مي کنند وابسته به مرکزش بنامد (ايران گرا). اما دانشجويان هويت طلب دانشگاههاي آذربايجان حتي با شعارها و بيانيه هاي پارسي به حمايت از دانشگاه سهند برمي خيزند. تحليل آنان به خوبي با واقعيات همخواني دارد چرا آنان هيچوقت به فکر بهره برداري نبوده و نمي باشند. "حرکت اگر چه صنفي محسوب مي گردد اما ماهيت آنان بيشتر فمينيستي است." و رژيم مجبور به عقب نشيني اي حتي محدود مي گردد. در حرکت مشکوک ديگري وابستگان رژيم شاهنشاهي در ادعاي دروغيني به اصطلاح "جنبش ملي آذربايجان ايران" را سازمان مي دهند و بعضي از به اصطلاح چپ ها با شادي وصف ناپذيري به حمايت بر مي خيزند. حرکت فوق از همان ابتدا معلوم بود که مقدمه ي است از پروژه اي عظيمي که طراحهاي آن در ارگانهاي اطلاعاتي داخل کشور سکني گزيده اند. و اولين به اصطلاح حرکت اين گروه بخوبي صحت ادعاي فوق را تصديق نمود. قرار دادن نام بعضي از اشخاص زير اولين بيانيه شان بدون هماهنگي با آنان. در گام دوم تربيت بدني رژيم واپس گراي جمهوري اسلامي ابتدا در تبريز و سپس در شهر اروميه مردم را به ورزش صبحگاهي عمومي دعوت مي کند. و مردم به جان آمده از جو ارتجاعي همچون هميشه بدور از مصالح سياسي جهت استفاده از حداقل امکانات بوجود آمده به مکانهاي مورد نظر حرکت مي نمايند. اما خبرهاي منتشر شده در پورتال ها بدور از رسالت خبرنگاري، فريب و سوء استفاده ننگين از فريب مردم را به عيان نشان داد. خارج نشينهاي به اصطلاح سياسي با آب و تاب بسيار دفاع جانانه ملت آذربايجان از نام خليج فارس را در صدر اخبار خود قرار مي دهند. منبع خبر خبرنگار تبريزي پيمان پاکمهر مي باشد. در حقيقت عامل ارتباط رژيم (سياه) با خارج و عوامل سلطنتي سابق (سفيد) مزدور سرسپرده اي است که همه مي شناسندش. کسي که حرفه مقدس ژورناليستي را با اعمال ننگين خود لکه دار نموده است. همه مي دانند که رسالت ژورناليستي يا خبرنگاري دقيق بودن و درست بودن مي باشد کلماتي که شخص پيمان پاکمهر عاري از آن بوده و مي باشد. انديشه هاي جناب آقاي پيمان قابل احترام بوده و مي باشد و کسي را با آن کاري نيست اما رسالت خبرنگاري چيز ديگري مي گويد. ايشان بدون توجه به الفباي حرفه ژورناليستي تحريف اخبار بر اساس نگرشهاي خود را هميشه انجام داده و انجام خواهد داد. همين دونمونه ذکر شده به صورتي آشکار سمت و سوي حرکت خزنده پروژه "مثلث شوم" ارگانهاي اطلاعاتي را نشان مي دهد. فريب از سوي رژيم و واژگونه سازي فريب ذکر شده از سوي خارج نشينان سرخ وسياه، درست در زماني که به سالگرد قيام شکوهمند خرداد نزديک مي شويم، سياست بايکوت خبري با سياست واژگونه سازي عوض مي گردد. هدف آشکارتر از آن است که قابل درک نباشد. ملتي که دانشجويش اعتصاب غذا را با شعارهاي پارسي همراه مي کند و سوسياليست مرکز گرا مي باشد، ملتي در راهپيمائي ميليوني خود بدفاع از خليج فارس برمي خيزد قابل قبول نيست که در اول خرداد به ياد شهيدنشان به کوچه ها بريزد. اگر هم در اين روز بزرگ حرکتي انجام پذيرفت با پسزمينه اي که بصورتي کاملا عوامفريبانه آن را بوجود آورده اندش واژگونه اش جلوه اش مي دهند و جو سرکوب را قانوني تر نشان مي دهند. سياست هاي راهبردي پروژه مثلث شوم بر اصل عوامفريبي قرار گرفته است. در داخل فريب مردم از سوي ارگانهاي اطلاعاتي و در خارج فريب دادن افکار عمومي دهکده جهاني برعکس حقايق موجود. اگر امروز پيمان پاکمهر بعنوان منبع خبري ذکر مي گردد در روزهاي آتي نامهاي ديگري را شاهد خواهيم شد. حتي نام کساني که در خبرگزاري ها و کانالهاي خارجي سالهاست که به حرفه مقدس خبرنگاري مشغولند. فعالين جنبش ملي – دمکراتيک آذربايجان جنوبي تا حدودي توانستند در مقابل اقدام ناجوانمردانه فريب و سوء استفاده از فريب ملت آذربايجان بايستند و حتي راديو فردا را به تصحيح خبر وادارند. ولي مقاومت کارآمد در مقابله با پروژه مثلث شوم نياز وافري به اعمال افزون سياستهاي سازمان يافته را دارد. حتي تصوري کوتاه از قتل عام خونين ملل دربند و واژگونه جلوه دادن همين قتل عام از سوي به اصطلاح عمال سرخ و سفيد ارتجاع قابل تامل بوده و مي باشد. پس چه بايد کرد؟ از نقطه نظر منطقي، در قدم اول، اتحاد نيروهاي منفرد، تشکلهاي سياسي و اجتماعي حرکت ملي، حول محوريت "جنبش ملي آذربايجان" جهت اتخاذ سياستهاي مشترک راهبردي و در قدم دوم، اتحاد عمل جنبش هاي ملل دربند در گستره مکاني مجموعه اراضي اي که فعلا ايران نامگذاري شده است مي تواند کارساز بشمار آيد. در زماني که در جبهه ارتجاع، نيروهائي که تا ديروز به نفي و نابودي يکديگر کمر بسته بودند اکنون در کنار هم مي توانند بايستند، چگونه است که نيروهاي ملي نمي توانند چنين سياستي را اتخاذ نمايند؟ آيا زمان آن نرسيده است که نيروهاي ملي صرفنظر از نگرش هاي سياسي و جهان بيني هاي متفاوت در کنار هم بايستند؟ به ياد آوريم قتل عام خونين ملت ترک آذربايجان در جنبش ملي 21 آذر را که با دارا بودن 20000 شهيد تا بحال عمق فاجعه را نه کسي درک نموده و نه کسي آنرا به تفضيل بيان نموده است. اتحاد نيروهاي ملي در سطح جنبش ملي آذربايجان براحتي فضاي اتخاذ سياستهاي مشترک را سازمان داده و نيروهاي پراکنده را حول محور جنبش مي تواند گرد آورد و اتحاد عمل جنبش هاي ملي ملل دربند فضاي واحد مبارزاتي اي را بنيان مي گذارد که پروژه هاي رنگارنگ جبهه ارتجاع در انواع مختلف سرخ و سياه و سفيد آن را عقيم مي گذارد. Oyrenci
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

Mədəni fəal İsrafil Fətullahzadə məzuniyyətə buraxılıb

2021-03-01

gun az article

Keçmiş bələdiyyə başçısı Urmu həbsxanasına köçürülüb

2021-03-01

gun az article

Əhməd Obalı: "Qarabağa casuslar yerləşdirmək istəyirlər”

2021-03-01

gun az article

Yaşar Piriyə həbsxanada işgəncə verilib- mədəni fəal aldığı xəsarətlər səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilib

2021-03-01

gun az article

Sarabda zəlzələ baş verib

2021-02-28

gun az article

Urmu şəhərinin yeni bələdiyyə başçısı seçilib

2021-02-28

gun az article

Mehrdad Şeyxi həbs cəzasını çəkmək üçün Ərdəbil həbsxanasına gedib

2021-02-27

gun az article

GünazTV Feb.27.2021 : “Azərbaycanlılar Vaşinqtonda Ermənistan səfirliyinə etiraz etdilər”

2021-02-27

gun az article

İranda siyasi məhbus intihar edib

2021-02-27

gun az article

Qarabağa dəstək aksiyasında iştiraka görə güneyli fəalların cəzalandırılması davam edir

2021-02-27

gun az article

Qərbi Azərbaycan əyalətində daha 18 min məktəblinin təhsilini yarımçıq buraxdığı bildirilir

2021-02-27

gun az article

Əhərdə ekoloji faciə: Əncird mis yatağının zəhərli tullantıları bölgəyə axıdılır

2021-02-27

gun az article

Təbrizin “Şairlər Məqbərəsi”ndə tarixi tunel aşkarlanıb

2021-02-27

gun az article

Mərənd şəhərində iki nəfərdə mutasiyaya uğramış yeni növ koronovirusun Britaniya variantı aşkar edilib

2021-02-27

gun az article

Əli Xeyrcu Ərdəbilin təhlükəsizlik idarəsinə çağrılıb

2021-02-27

gun az article

GünazTV Feb.26.2021-Azadlıq səsi: İranda tarixin saxtalaşdırılması siyasəti və hədəfi

2021-02-27

gun az article

GünazTV Feb.26.2021: Körpü: Xocalı Soyqırımının 29-cu İldönümü

2021-02-27

gun az article

GünazTV Feb.26.2021: Paylaşım programı, 39-cu Bölüm.

2021-02-26

gun az article

Zəngan Universitetinin 6 professoru dünyanın ən yaxşı alimləri siyahısına daxil edilib

2021-02-26

gun az article

Təbriz, İran və Türkiyənin Turizm üzrə Birgə Texniki Komitəsinə ev sahibliyi edəcək

2021-02-26