افشاگري هاي عباس پاليزدار در مصاحبه با‎ ‎اکبراعلمي: فسادمانند‎ ‎موريانه‎ ‎پايه‎ ‎هاي‎ ‎نظام‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خورد

2008-06-19 02:43

اميد‎ ‎معماريان‎ ‎ [email protected]/* */ info ‎ ‎ اکبراعلمي‎ ‎نماينده‎ ‎مجلس‎ ‎در دوره هاي ششم‎ ‎وهفتم‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به ويژگي‎ ‎افشاگري‎ ‎هاي‎ ‎عباس‎ ‎پاليزدار‎ ‎پرداخته‎ ‎و ‏تاکيد کرده است که "سه‎ ‎عامل‎ ‎مصلحت‎ ‎سنجي‎ ‎هاي‎ ‎شخصي،

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

اميد‎ ‎معماريان‎ ‎ [email protected]/* */ info ‎ ‎ اکبراعلمي‎ ‎نماينده‎ ‎مجلس‎ ‎در دوره هاي ششم‎ ‎وهفتم‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به ويژگي‎ ‎افشاگري‎ ‎هاي‎ ‎عباس‎ ‎پاليزدار‎ ‎پرداخته‎ ‎و ‏تاکيد کرده است که "سه‎ ‎عامل‎ ‎مصلحت‎ ‎سنجي‎ ‎هاي‎ ‎شخصي،‎ ‎نگراني‎ ‎از‎ ‎پيامدهاي‎ ‎قرارگرفتن‎ ‎درکنار‎ ‎پاليزدار‎ ‎ومنافع‎ ‎گروهي‎ ‎وجناحي‎ ‎باعث‎ ‎شده‎ ‎کسي‎ ‎ازوي‎ ‎حمايت‎ ‎نکند." اعلمي همچنين معتقد است انگيزه‎ ‎دست‎ ‎اندرکاران‎ ‎اصلي‎ ‎روزنامه‎ ‎کيهان‎ ‎از‎ ‎پرداختن‎ ‎به‎ ‎مفاسداقتصادي، "شرافتمندانه" نيست‎ ‎و‎ ‎خطي‎ ‎است. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد‎: ‎‎ ‎ ‎‎طي‎ ‎روزهاي‎ ‎گذشته‎ ‎تناقض‎ ‎بي‎ ‎سابقه‎ ‎اي‎ ‎در‎ ‎خصوص‎ ‎رابطه‎ ‎آقاي‎ ‎عباس‎ ‎پاليزدار‎ ‎با‎ ‎کميته‎ ‎تحقيق‎ ‎وتفحص‎ ‎مجلس‎ ‎بين‎ ‎افراد‎ ‎مختلف‎ ‎جناح‎ ‎راست‎ ‎ديده‎ ‎شده‎ ‎است. از‎ ‎جمله‎ ‎افرادي‎ ‎مانند‎ ‎آقاي‎ ‎کامران‎ ‎نماينده‎ ‎اصفهان‎ ‎از‎ ‎اساس‎ ‎ارتباط‎ ‎وي‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎کميته‎ ‎ياد‎ ‎شده‎ ‎منکر‎ ‎شده‎ ‎اند. درحالي‎ ‎که‎ ‎برخي‎ ‎ديگر‎ ‎مثل‎ ‎خود‎ ‎شما‎ ‎روايت‎ ‎ديگري‎ ‎از‎ ‎ماجرا‎ ‎داريد. اين‎ ‎تناقض‎ ‎ناشي‎ ‎از‎ ‎چيست؟‎ ‎ دقيقا‎ ‎از‎ ‎علت‎ ‎عقب‎ ‎نشيني‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎همکاران‎ ‎سابقم‎ ‎باخبر‎ ‎نيستم‎ ‎ولي‎ ‎تا‎ ‎آنجايي که‎ ‎اطلاع‎ ‎دارم‎ ‎حداقل‎ ‎دو‎ ‎تن‎ ‎از‎ ‎نمايندگان،‎ ‎آقاي‎ ‎پاليزدار‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎جهات‎ ‎مختلف‎ ‎حمايت‎ ‎مي‎ ‎کردند. اين‎ ‎خانم‎ ‎آجرلو‎ ‎بودند‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎آقاي‎ ‎پاليزدار‎ ‎دعوت‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎پي‎ ‎اين‎ ‎دعوت‎ ‎اطلاعات،‎ ‎اسناد‎ ‎و‎ ‎مدارکي‎ ‎هم‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎ايشان‎ ‎قرار‎ ‎گرفت. حالا‎ ‎از‎ ‎کم‎ ‎وکيف‎ ‎و‎ ‎جزييات‎ ‎اطلاعاتي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎ايشان‎ ‎قرارگرفته‎ ‎خبرندارم،‎ ‎اما‎ ‎بخش‎ ‎قابل‎ ‎توجهي‎ ‎از‎ ‎ادعاهاي‎ ‎آقاي‎ ‎پاليزدار‎ ‎را‎ ‎مقرون‎ ‎به‎ ‎صحت‎ ‎مي‎ ‎دانم‎ ‎گرچه‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎در‎ ‎برخي‎ ‎موارد‎ ‎هم‎ ‎آميخته‎ ‎به‎ ‎اغراق‎ ‎شده‎ ‎باشد. ‏‎ ‎اما‎ ‎اينکه‎ ‎بعضي‎ ‎از‎ ‎همکاران‎ ‎سابق‎ ‎بنده‎ ‎پشت‎ ‎ايشان‎ ‎را‎ ‎خالي‎ ‎و‎ ‎سعي‎ ‎کردند‎ ‎به‎ ‎شيوه‎ ‎هاي‎ ‎مختلف‎ ‎برخي‎ ‎واقعيت‎ ‎ها‎ ‎مانند‎ ‎همکاري‎ ‎ايشان‎ ‎با‎ ‎مرکز‎ ‎پژوهش‎ ‎هاي‎ ‎مجلس‎ ‎شوراي‎ ‎اسلامي‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎همکاري‎ ‎وي‎ ‎با‎ ‎هيات‎ ‎تحقيق‎ ‎و‎ ‎تفحص‎ ‎را‎ ‎انکار‎ ‎کنند‎ ‎عمدتا‎ ‎ناشي‎ ‎از‎ ‎سه‎ ‎دليل‎ ‎مي‎ ‎دانم:‏‎ ‎يکي‎ ‎مصلحت‎ ‎سنجي‎ ‎هاي‎ ‎شخصي‎ ‎است. دوم‎ ‎هراس‎ ‎از‎ ‎تبعات‎ ‎وپيامدهاي‎ ‎احتمالي‎ ‎اين‎ ‎قبيل‎ ‎افشاگري‎ ‎ها‎ ‎وحمايت‎ ‎هاي‎ ‎مرتبط‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎است. سوم‎ ‎و‎ ‎وجه‎ ‎غالب،‎ ‎منافع‎ ‎جناحي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎باعث‎ ‎چنين‎ ‎موضع‎ ‎گيري‎ ‎هايي‎ ‎مي‎ ‎شود. آقاي‎ ‎پاليزدار‎ ‎يک‎ ‎مقداري‎ ‎اسراف‎ ‎کرده‎ ‎وناشيانه‎ ‎عمل‎ ‎کرده‎ ‎وظاهرا‎ ‎قرار‎ ‎نبوده‎ ‎در‎ ‎افشاگري‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎حريم‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎از ديد‎ ‎بخشي‎ ‎ازجناح‎ ‎راست‎ ‎خط‎ ‎قرمز‎ ‎تلقي‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎رد‎ ‎کند. ‏ ‎‎ ‎ ‎‎به‎ ‎نظر‎ ‎شما‎ ‎چه‎ ‎تبعاتي‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎شخصي‎ ‎مثل‎ ‎آقاي‎ ‎کامران‎ ‎ونجابت‎ ‎وخانم‎ ‎آجرلو‎ ‎در‎ ‎روز‎ ‎روشن‎ ‎حضور‎ ‎فردي‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎بارها‎ ‎در‎ ‎جلسات‎ ‎يادشده‎ ‎حضور‎ ‎داشته‎ ‎و‎ ‎افراد‎ ‎زيادي‎ ‎هم‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎شما‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎درجريان‎ ‎آن‎ ‎قرارداشته‎ ‎باشند‎ ‎منکر‎ ‎مي‎ ‎شوند؟‎ ‎ خود‎ ‎شما‎ ‎درايران‎ ‎بوده‎ ‎ايد‎ ‎ومي‎ ‎دانيد‎ ‎که‎ ‎تبعاتش‎ ‎چيست. جزو‎ ‎اولين‎ ‎تبعاتش‎ ‎همين‎ ‎دستگيري‎ ‎خود‎ ‎وي‎ ‎است. دومين‎ ‎پيامدش‎ ‎برخوردي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎امثال‎ ‎بنده‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎اين‎ ‎نمايندگان‎ ‎هم‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎صورت‎ ‎مي‎ ‎گيرد. به‎ ‎هرحال‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎آقايان‎ ‎مايل‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎مقام‎ ‎و‎ ‎موقعيت‎ ‎خودشان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎هر‎ ‎قيمتي‎ ‎که‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎حفظ‎ ‎کنند. اگر‎ ‎منافع‎ ‎جناحي‎ ‎درنظر‎ ‎گرفته‎ ‎نشود‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎در‎ ‎دوره‎ ‎هاي‎ ‎بعدي‎ ‎افرادي‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎ليست‎ ‎وارد‎ ‎مجلس‎ ‎مي‎ ‎شوند‎ ‎در‎ ‎ليست‎ ‎حمايت‎ ‎افرادي‎ ‎که‎ ‎نام‎ ‎آنها‎ ‎دراين‎ ‎افشاگري‎ ‎هاي‎ ‎برده‎ ‎شده‎ ‎قرارنگيرند. ‏‎ ‎‎ ‎ ‎‎ارزيابي‎ ‎شما‎ ‎از‎ ‎اظهارات‎ ‎پاليزدار‎ ‎و‎ ‎واکنش‎ ‎افراد‎ ‎جناح‎ ‎راست‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎چيست؟‎ ‎مطالبي‎ ‎که‎ ‎پاليزدار‎ ‎مطرح‎ ‎کرد‎ ‎درمواردي‎ ‎تصورم‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اغراق‎ ‎شده‎ ‎است. ازطرفي‎ ‎يک‎ ‎مقداري‎ ‎هم‎ ‎غير‎ ‎حقوقي‎ ‎صحبت‎ ‎کرد. يعني‎ ‎مشخص‎ ‎بود‎ ‎مطالب‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎مچ‎ ‎گيري‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎انگيزه‎ ‎جانبداري‎ ‎از‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎مطرح‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎وهمين‎ ‎عامل‎ ‎هم‎ ‎باعث‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎بسياري‎ ‎از‎ ‎افرادي‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎توانستند‎ ‎از‎ ‎وي‎ ‎حمايت‎ ‎کنند‎ ‎دست‎ ‎ازحمايت‎ ‎کشيدند‎ ‎وپشتش‎ ‎را‎ ‎خالي‎ ‎کردند. ‏بخش‎ ‎عمده‎ ‎اي‎ ‎از‎ ‎مطالبي‎ ‎که‎ ‎وي‎ ‎مطرح‎ ‎کرده‎ ‎درنهادهاي‎ ‎نظارتي‎ ‎مختلف‎ ‎مطرح‎ ‎شده‎ ‎است. نسل‎ ‎جديد‎ ‎فکر‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎اينها‎ ‎پديده‎ ‎اي‎ ‎بديع‎ ‎است. مي‎ ‎توانست‎ ‎همه‎ ‎جانبه‎ ‎تر‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎شايبه‎ ‎سياسي‎ ‎نداشته‎ ‎باشد. اميدوارم‎ ‎کساني‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎وي‎ ‎دعوت‎ ‎به‎ ‎همکاري‎ ‎کرده‎ ‎بودند‎ ‎خصوصا‎ ‎خانم‎ ‎آجرلو‎ ‎پشتش‎ ‎راخالي‎ ‎نکند. براي‎ ‎اثبات‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎ادعاهايي‎ ‎که‎ ‎وي‎ ‎مطرح‎ ‎کرده‎ ‎اسناد‎ ‎ومدارکي‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎واين‎ ‎اسناد‎ ‎ومدارک‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎هيات‎ ‎تحقيق‎ ‎وتفحص‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎وجدان‎ ‎وانصاف‎ ‎اقتضا‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎دراين‎ ‎حد‎ ‎ايشان‎ ‎را‎ ‎ياري‎ ‎بدهند. توصيه‎ ‎من‎ ‎هم‎ ‎به‎ ‎رسانه‎ ‎ها‎ ‎وخود‎ ‎شما‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎اعضاي‎ ‎هيات‎ ‎تحقيق‎ ‎وتفحص‎ ‎ازجمله‎ ‎آقاي‎ ‎خوش‎ ‎چهره،‎ ‎آقاي‎ ‎ابوطالب،‎ ‎آقاي‎ ‎کامران‎ ‎و‎ ‎خود‎ ‎خانم‎ ‎آجرلو‎ ‎تماس‎ ‎بگيريد‎ ‎واينها‎ ‎را‎ ‎اخلاقا‎ ‎درموضعي‎ ‎قرار‎ ‎بدهيد‎ ‎که‎ ‎درمورد‎ ‎تک‎ ‎تک‎ ‎مواردي‎ ‎که‎ ‎ايشان‎ ‎مطرح‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎اعلام‎ ‎موضع‎ ‎بکنند. اين‎ ‎هم‎ ‎جزو‎ ‎رسالت‎ ‎رسانه‎ ‎هاي‎ ‎ماست‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎استقلال‎ ‎داشته‎ ‎باشند‎ ‎بايد‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎را‎ ‎تعقيب‎ ‎کنند. اگر‎ ‎اين‎ ‎کار‎ ‎صورت‎ ‎بگيرد‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎تا‎ ‎حدودي‎ ‎مددرسان‎ ‎اين‎ ‎فرد‎ ‎باشد. بايد‎ ‎توجه‎ ‎کنيم‎ ‎که‎ ‎مردم‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎موضوعات‎ ‎توجه‎ ‎دارند‎ ‎وبدبيني‎ ‎مردم‎ ‎صدمه‎ ‎بزرگي‎ ‎است. اگر‎ ‎نظام‎ ‎حمايت‎ ‎مردمي‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎مهمترين‎ ‎مولفه‎ ‎هاي‎ ‎امنيت‎ ‎ملي‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎بدهد‎ ‎طبيعي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎آسيب‎ ‎پذيرتر‎ ‎ازگذشته‎ ‎خواهد‎ ‎شد. هرچقدر‎ ‎دامنه‎ ‎اين‎ ‎فساد‎ ‎افزايش‎ ‎پيدا‎ ‎کند،‎ ‎ميزان‎ ‎تزلزل‎ ‎وناپايداري‎ ‎نظام‎ ‎را‎ ‎بيشتر‎ ‎خواهد‎ ‎کرد. ‏‎ ‎‎ ‎ ‎‎چطور‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎روزنامه‎ ‎کيهان‎ ‎که‎ ‎فرياد‎ ‎وفغانش‎ ‎درماجراي‎ ‎شهرام‎ ‎جزايري‎ ‎يا‎ ‎دله‎ ‎دزدي‎ ‎هاي‎ ‎خاص‎ ‎بلند‎ ‎است‎ ‎دراين‎ ‎مورد‎ ‎اصل‎ ‎ماجرا‎ ‎را‎ ‎رها‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎حاشيه‎ ‎آن‎ ‎مي‎ ‎پردازد؟‎ ‎ به‎ ‎هرحال‎ ‎عملکرد‎ ‎کيهان‎ ‎طي‎ ‎سالهاي‎ ‎گذشته‎ ‎نشان‎ ‎داده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اينها‎ ‎حسن‎ ‎نيت‎ ‎ندارند‎ ‎ودر‎ ‎چيزي‎ ‎که‎ ‎وانمود‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎صادق‎ ‎نيستند. نوع‎ ‎نگاه‎ ‎کيهان‎ ‎وکيهانيان‎ ‎به‎ ‎پديده‎ ‎فساد،‎ ‎گزينشي‎ ‎است. آنهابراي‎ ‎خودشان‎ ‎يک‎ ‎طيف‎ ‎خودي‎ ‎وغيرخودي‎ ‎دراين‎ ‎زمينه‎ ‎دارند‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎طيف‎ ‎خودي‎ ‎دراين‎ ‎زمينه‎ ‎خط‎ ‎قرمزهايي‎ ‎دارند‎ ‎و‎ ‎وارد‎ ‎آن‎ ‎حريم‎ ‎نمي‎ ‎شوند. شما‎ ‎خاطرتان‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎درمجلس‎ ‎ششم‎ ‎هرگونه‎ ‎افشاگري‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎کردم‎ ‎وموضعي‎ ‎که‎ ‎درقبال‎ ‎آقاي‎ ‎خاتمي‎ ‎مي‎ ‎گرفتم‎ ‎اگر‎ ‎تيتر‎ ‎اول‎ ‎کيهان‎ ‎نمي‎ ‎شد‎ ‎جزو‎ ‎تيترهاي‎ ‎دوم‎ ‎وسوم‎ ‎بود. اين‎ ‎براي‎ ‎خودم‎ ‎من‎ ‎که‎ ‎جزو‎ ‎اردوگاه‎ ‎اصلاح‎ ‎طلبان‎ ‎هم‎ ‎بودم‎ ‎مساله‎ ‎ساز‎ ‎بود. بعد من‎ ‎درمجلس‎ ‎هفتم،‎ ‎فارغ‎ ‎از‎ ‎گرايشات‎ ‎سياسي‎ ‎خودم‎ ‎وجناح‎ ‎بندي‎ ‎ها‎ ‎همين‎ ‎خط‎ ‎را‎ ‎دنبال‎ ‎کردم‎ ‎اما‎ ‎شما‎ ‎ديديد‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎مذاق‎ ‎کيهانيان‎ ‎خوش‎ ‎نيامد‎ ‎وچه‎ ‎بسا‎ ‎به ‏بسياري‎ ‎از‎ ‎موضع‎ ‎گيري‎ ‎هاي‎ ‎من‎ ‎در‎ ‎روزنامه‎ ‎شان‎ ‎اشاره‎ ‎نکردند. اين‎ ‎بيانگر‎ ‎اين‎ ‎موضع‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎انگيزه‎ ‎دست‎ ‎اندرکاران‎ ‎و‎ ‎گردانندگان‎ ‎اصلي‎ ‎کيهان‎ ‎هم‎ ‎صرفا‎ ‎انگيزه‎ ‎شرافتمندانه‎ ‎اي‎ ‎نيست. ‏‎ ‎آنها‎ ‎هم‎ ‎منافع‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎اشخاص‎ ‎و‎ ‎جريانات‎ ‎سياسي‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎منافع‎ ‎ملي‎ ‎ترجيح‎ ‎مي‎ ‎دهند. در‎ ‎مواردي‎ ‎هم‎ ‎اگر‎ ‎بعضي‎ ‎از‎ ‎افرادي‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎منظر‎ ‎آنها‎ ‎غير‎ ‎خودي‎ ‎است‎ ‎استفاده‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎ويا‎ ‎مطالبشان‎ ‎را‎ ‎منتشر‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎مشروط‎ ‎براين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎آن‎ ‎فرد‎ ‎طيف‎ ‎غيرخودي‎ ‎را‎ ‎درموضع‎ ‎گيري‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎مورد‎ ‎نقد‎ ‎قرار‎ ‎دهد. ‏‎ ‎‎ ‎ ‎‎يک‎ ‎منبع‎ ‎اطلاعاتي‎ ‎به‎ ‎سايت‎ ‎انتخاب‎ ‎گفته‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎آقاي‎ ‎پاليزدار‎ ‎به‎ ‎‏۱۲۱‏‎ ‎پرونده‎ ‎دسترسي‎ ‎داشته‎ ‎است. ازجمله‎ ‎پرونده‎ ‎زمين‎ ‎هاي‎ ‎دماوند‎ ‎روزنامه‎ ‎کيهان‎ ‎که‎ ‎اصلا‎ ‎اشاره‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎نمي‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎آن‎ ‎چه‎ ‎مطرح‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎اتهامات‎ ‎به‎ ‎افرادي‎ ‎از‎ ‎جناح‎ ‎راست‎ ‎سنتي‎ ‎است. چه‎ ‎نوع‎ ‎پرونده‎ ‎هاي‎ ‎ديگري‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎شامل‎ ‎اين‎ ‎گزينش‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎درچه‎ ‎حالتي‎ ‎بيان‎ ‎اين‎ ‎اطلاعات‎ ‎مي‎ ‎توانست‎ ‎حساسيت‎ ‎کمتري‎ ‎برانگيزد؟‎ ‎ اگر‎ ‎آقاي‎ ‎پاليزدار‎ ‎اطلاعاتي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎دارد‎ ‎دسته‎ ‎بندي‎ ‎مي‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎چند‎ ‎نوبت‎ ‎مطرح‎ ‎مي‎ ‎کرد‎ ‎وامکان‎ ‎ائتلاف‎ ‎بين‎ ‎جريانات‎ ‎مختلف‎ ‎را‎ ‎نمي‎ ‎داد‎ ‎موفق‎ ‎تر‎ ‎بود. همه‎ ‎کساني‎ ‎که‎ ‎وي‎ ‎از‎ ‎آنها‎ ‎نام‎ ‎مي‎ ‎برد‎ ‎قابل‎ ‎دسته‎ ‎بندي‎ ‎هستند. يک‎ ‎دسته‎ ‎جناح‎ ‎حاکم‎ ‎هستند‎ ‎ويک‎ ‎دسته‎ ‎ديگر‎ ‎کساني‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎درست‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎جناح‎ ‎حاکم‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎فکري‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎راستا‎ ‎هستند‎ ‎اما‎ ‎به‎ ‎لحاظ‎ ‎سياسي‎ ‎و‎ ‎منافع‎ ‎جناحي‎ ‎متفاوت‎ ‎با‎ ‎آنها‎ ‎عمل‎ ‎مي‎ ‎کنند. ايشان‎ ‎مي‎ ‎توانست‎ ‎با‎ ‎تفکيک‎ ‎اينها‎ ‎اگر‎ ‎اسناد‎ ‎ومدارکي‎ ‎دراختيار‎ ‎داشت‎ ‎فقط‎ ‎به‎ ‎يک‎ ‎گروه‎ ‎بپردازد‎ ‎که‎ ‎حاميان‎ ‎وتريبون‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎افراد‎ ‎نزديک‎ ‎به‎ ‎دانه‎ ‎درشت‎ ‎هاي‎ ‎يادشده‎ ‎دارند‎ ‎را‎ ‎عليه‎ ‎خودش‎ ‎بسيج‎ ‎نکند. ‏ناشيانه‎ ‎عمل‎ ‎کردنش‎ ‎باعث‎ ‎شد‎ ‎يک‎ ‎نوع‎ ‎ائتلافي‎ ‎ايجاد‎ ‎بشود‎ ‎وهمه‎ ‎متفق‎ ‎القول‎ ‎عليه‎ ‎اوبسيج‎ ‎شوند. ايشان‎ ‎مي‎ ‎توانست‎ ‎خردمندانه‎ ‎تر‎ ‎عمل‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎تريبون‎ ‎هاي‎ ‎افراد‎ ‎واشخاص‎ ‎مختلف‎ ‎به‎ ‎افشاي‎ ‎اطلاعات‎ ‎حريف‎ ‎هاي‎ ‎سياسي‎ ‎اينها‎ ‎اقدام‎ ‎کند‎ ‎بعد‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎تدريج‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎افشاي‎ ‎پروندهاي‎ ‎ديگر‎ ‎هم‎ ‎اقدام‎ ‎مي‎ ‎کرد. اگر‎ ‎آقاي‎ ‎پاليزدار‎ ‎صرفا‎ ‎اطلاعات‎ ‎افراد‎ ‎و‎ ‎جرياناتي‎ ‎که‎ ‎نوعا‎ ‎منتقد‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎شناخته‎ ‎مي‎ ‎شوند‎ ‎را‎ ‎مورد‎ ‎توجه‎ ‎قرار‎ ‎نمي‎ ‎داد‎ ‎و‎ ‎براي‎ ‎مثال‎ ‎پرونده‎ ‎‏۳۵۰‏‎ ‎ميليارد‎ ‎توماني‎ ‎زمان‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎را‎ ‎هم‎ ‎مطرح‎ ‎مي‎ ‎کرد‎ ‎مطالبي‎ ‎که‎ ‎بيان‎ ‎کرده‎ ‎بود‎ ‎موثرتر‎ ‎واقع‎ ‎مي‎ ‎شد. ‏‎ ‎‎ ‎ ‎‎خوب‎ ‎اگر‎ ‎پروژه‎ ‎جناحي‎ ‎است‎ ‎چرا‎ ‎بايد‎ ‎ماجراي‎ ‎سرپوش‎ ‎گذاشته‎ ‎شده‎ ‎‏۳۵۰‏‎ ‎ميلياردتوماني‎ ‎زمان‎ ‎شهرداري‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎را‎ ‎مطرح‎ ‎کنند؟‎ ‎ من‎ ‎هم‎ ‎همين‎ ‎را‎ ‎عرض‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎که‎ ‎رويکرد‎ ‎وي‎ ‎باعث‎ ‎شد‎ ‎صداقت‎ ‎وي‎ ‎تا‎ ‎حدودي‎ ‎زير‎ ‎سوال‎ ‎برود‎ ‎واين‎ ‎رونمايي‎ ‎وافشاگري‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎درنزد‎ ‎افکار‎ ‎عمومي‎ ‎جانبدارانه‎ ‎وبه‎ ‎نفع‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎القا‎ ‎کرد. به‎ ‎همين‎ ‎خاطر‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎طيف‎ ‎مقابل‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎دربرابر‎ ‎اين‎ ‎طرح‎ ‎با‎ ‎هم‎ ‎ائتلاف‎ ‎کردند. ‏‎ ‎‎ ‎ ‎‎شما‎ ‎دريادداشتي‎ ‎که‎ ‎دروب‎ ‎لاگ تان‎ ‎منتشر‎ ‎کرده‎ ‎ايد‎ ‎گفته‎ ‎ايد‎ ‎اظهارات‎ ‎آقاي‎ ‎پاليزدار‎ ‎بازخواني‎ ‎گزينشي‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎پرونده‎ ‎هاي‎ ‎سالهاي‎ ‎دور‎ ‎است. اين‎ ‎گزينش‎ ‎به‎ ‎چه‎ ‎شکلي‎ ‎صورت‎ ‎گرفته‎ ‎است؟‎ ‎ درکشورما‎ ‎معمولا‎ ‎براي‎ ‎برخورد‎ ‎با‎ ‎نابساماني‎ ‎ها‎ ‎وناهنجاري‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎جناحي‎ ‎نگاه‎ ‎مي‎ ‎شود. ازجمله‎ ‎دربرخورد‎ ‎با‎ ‎مفاسد. به‎ ‎عنوان‎ ‎مثال‎ ‎وقتي‎ ‎من‎ ‎درمجلس‎ ‎ششم‎ ‎بودم‎ ‎خاطرتان‎ ‎هست‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎مجلس‎ ‎با‎ ‎پديده‎ ‎اي‎ ‎به‎ ‎نام‎ ‎شهرام‎ ‎جزايري‎ ‎مواجه‎ ‎شد. روزنامه‎ ‎کيهان‎ ‎بسيار‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎پرداخت. به‎ ‎نظرم‎ ‎انگيزه‎ ‎کيهان‎ ‎براي‎ ‎پرداختن‎ ‎به‎ ‎موضوع‎ ‎شهرام‎ ‎جزايري‎ ‎صرفا‎ ‎موضوع‎ ‎برخورد‎ ‎با‎ ‎پديده‎ ‎فساد‎ ‎اقتصادي‎ ‎نبود. به‎ ‎اين‎ ‎دليل‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎پديده‎ ‎اي‎ ‎به‎ ‎نام‎ ‎شهرام‎ ‎جزايري‎ ‎درمجلس‎ ‎ششم‎ ‎ظهور‎ ‎پيداکرده‎ ‎بود. اگر‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎درمجلس‎ ‎هفتم‎ ‎بود،‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎شناختي‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎عملکرد‎ ‎کيهاني‎ ‎ها‎ ‎پيدا‎ ‎کردم‎ ‎آنها‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎يا‎ ‎نمي‎ ‎پرداختند‎ ‎يا‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎حدي‎ ‎نمي‎ ‎پرداختند‎ ‎که‎ ‎درمجلس‎ ‎ششم‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎توجه‎ ‎کردند. متاسفانه‎ ‎برخورد‎ ‎جناح‎ ‎ها‎ ‎وجريانات‎ ‎و‎ ‎رسانه‎ ‎هاي‎ ‎وابسته‎ ‎به‎ ‎آنان‎ ‎با‎ ‎مفاسد‎ ‎اقتصادي‎ ‎هم‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎خطي‎ ‎است. مفاسد‎ ‎مختلفي‎ ‎در‎ ‎مقاطع‎ ‎مختلف‎ ‎زماني‎ ‎درکشور‎ ‎رخ‎ ‎داده‎ ‎است. بخش‎ ‎عمده‎ ‎اي‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎نکاتي‎ ‎که‎ ‎آقاي‎ ‎پاليزدار‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎اشاره‎ ‎کرده‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎پرونده‎ ‎هاي‎ ‎ده‎ ‎پانزده‎ ‎سال‎ ‎قبل‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بخشي‎ ‎از آنها‏‎ ‎حتي‎ ‎در‎ ‎روزنامه‎ ‎کيهان‎ ‎هم‎ ‎بازتاب‎ ‎پيدا کرد. يا‎ ‎در‎ ‎روزنامه‎ ‎سلام‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎فعال‎ ‎بوديم‎ ‎به‎ ‎بخش‎ ‎هايي‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎اشاره‎ ‎شد. مثلا‎ ‎پرونده‎ ‎لاستيک‎ ‎دنا‎ ‎ماجراي‎ ‎ديروز‎ ‎وامروز‎ ‎نيست. پرونده‎ ‎اي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎حدود‎ ‎ده‎ ‎سال‎ ‎پيش‎ ‎مطرح‎ ‎شد‎ ‎اما‎ ‎متاسفانه‎ ‎پيگيري‎ ‎نشد. يا‎ ‎همين‎ ‎ماجراي‎ ‎استات‎ ‎اويل‎ ‎که‎ ‎براي‎ ‎مثال‎ ‎من‎ ‎درمجلس‎ ‎ششم‎ ‎پيگير‎ ‎آن‎ ‎بودم‎ ‎و‎ ‎خواستار‎ ‎احضار‎ ‎وزير‎ ‎نفت‎ ‎و‎ ‎وزير‎ ‎اطلاعات‎ ‎براي‎ ‎پاسخ‎ ‎گويي‎ ‎شدم‎ ‎اما‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎مقاومت‎ ‎مجلس‎ ‎ششم‎ ‎وبه‎ ‎دليل‎ ‎همان‎ ‎نگاهي‎ ‎که‎ ‎گفتم‎ ‎موفق‎ ‎نشديم‎ ‎که‎ ‎وزير‎ ‎نفت‎ ‎واطلاعات‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎مجلس‎ ‎احضار‎ ‎کنيم. اما‎ ‎همين‎ ‎موضوع‎ ‎درمجلس‎ ‎هفتم‎ ‎اتفاق‎ ‎افتاد. هم‎ ‎وزيراطلاعات‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎مجلس‎ ‎فراخواندم‎ ‎هم‎ ‎وزير‎ ‎نفت‎ ‎را. به‎ ‎اين‎ ‎دليل‎ ‎که‎ ‎جرياني‎ ‎که‎ ‎حاکم‎ ‎بود‎ ‎نوع‎ ‎نگاهش‎ ‎به‎ ‎مجلس‎ ‎ششم‎ ‎متفاوت‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎استات‎ ‎اويل‎ ‎هم‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎علايق‎ ‎جريان‎ ‎راست‎ ‎بود. متاسفانه‎ ‎جناح‎ ‎ها‎ ‎وجريانات‎ ‎سياسي‎ ‎ما‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎گزينشي‎ ‎به‎ ‎پديده‎ ‎فساد‎ ‎برخورد‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎همين‎ ‎عامل‎ ‎هم‎ ‎باعث‎ ‎شکست‎ ‎حرکت‎ ‎وايده‎ ‎اي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎براي‎ ‎مبارزه‎ ‎با‎ ‎مفاسد‎ ‎مطرح‎ ‎مي‎ ‎شود. روي‎ ‎اين‎ ‎اصل‎ ‎اگر‎ ‎آقاي‎ ‎پاليزدار‎ ‎واقعا‎ ‎مي‎ ‎خواست‎ ‎با‎ ‎مفاسد‎ ‎برخورد‎ ‎کند‎ ‎نبايد‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎گزينشي‎ ‎به‎ ‎انتشار‎ ‎اطلاعات‎ ‎خود‎ ‎مي‎ ‎پرداخت. اگرچه‎ ‎من‎ ‎دراين‎ ‎زمينه‎ ‎احتياط‎ ‎مي‎ ‎کنم. چرا‎ ‎که‎ ‎تصور‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎اطلاعاتي‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎ايشان‎ ‎داده‎ ‎شده‎ ‎بود،‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎گزينشي‎ ‎بوده‎ ‎است. ‏درمجلس‎ ‎هفتم‎ ‎که‎ ‎من‎ ‎خودم‎ ‎بودم‎ ‎امکان‎ ‎دسترسي‎ ‎به‎ ‎همه‎ ‎اطلاعات‎ ‎و‎ ‎پرونده‎ ‎ها‎ ‎برايم‎ ‎ميسر‎ ‎نبود. فقط‎ ‎آن‎ ‎دسته‎ ‎از‎ ‎اطلاعاتي‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎راحتي‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎دسترسي‎ ‎پيدا‎ ‎ميکردم‎ ‎که‎ ‎متوجه‎ ‎جريان‎ ‎مقابل‎ ‎مجلس‎ ‎هفتم‎ ‎بود. درمجلس‎ ‎ششم‎ ‎هم‎ ‎ما‎ ‎کمابيش‎ ‎گرفتار‎ ‎اين‎ ‎پديده‎ ‎بوديم. ‏‎ ‎‎ ‎ ‎‎يعني‎ ‎پرونده‎ ‎جناح‎ ‎خودي‎ ‎کنارگذاشته‎ ‎مي‎ ‎شد‎ ‎وفقط‎ ‎به‎ ‎پرونده‎ ‎هاي‎ ‎جناح‎ ‎مقابل‎ ‎پرداخته‎ ‎مي‎ ‎شود؟‎ ‎ نهادهاي‎ ‎نظارتي‎ ‎مجلس‎ ‎يا‎ ‎چشم‎ ‎وگوش‎ ‎مجلس‎ ‎دراين‎ ‎زمينه‎ ‎يکي‎ ‎کميسيون‎ ‎اصل‎ ‎نود‎ ‎و‎ ‎ديگري‎ ‎ديوان‎ ‎محاسبات‎ ‎است. ما‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎نماينده‎ ‎به‎ ‎راحتي‎ ‎قادر‎ ‎نبوديم‎ ‎به‎ ‎برخي‎ ‎پرونده‎ ‎ها‎ ‎دسترسي‎ ‎پيدا‎ ‎کنيم. چون‎ ‎ما‎ ‎که‎ ‎علم‎ ‎غيب‎ ‎نداريم‎ ‎که‎ ‎دراين‎ ‎دو‎ ‎نهاد‎ ‎چه‎ ‎پرونده‎ ‎هايي‎ ‎بايگاني‎ ‎شده‎ ‎است. از‎ ‎پرونده‎ ‎هايي‎ ‎مطلع‎ ‎مي‎ ‎شديم‎ ‎که‎ ‎جناح‎ ‎حاکم‎ ‎مايل‎ ‎بود‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎سوژه‎ ‎درجامعه‎ ‎مطرح‎ ‎شود. ‏مثلا‎ ‎درمجلس‎ ‎هفتم‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎اينکه‎ ‎حاکميت‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎جريان‎ ‎موسوم‎ ‎به‎ ‎اصول‎ ‎گرا‎ ‎بود‎ ‎بيشترين‎ ‎رغبت‎ ‎آنها‎ ‎معطوف‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎پرونده‎ ‎هايي‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎سوژه‎ ‎درمجلس‎ ‎دهان‎ ‎به‎ ‎دهان‎ ‎بگردد‎ ‎که‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎جريان‎ ‎مقابل‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎ آقاي‎ ‎پاليزدار‎ ‎يا‎ ‎اطلاعات‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎گزينشي‎ ‎دراختيارش‎ ‎گذاشته‎ ‎بودند‎ ‎يا‎ ‎اينکه‎ ‎خودش‎ ‎مايل‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎گزينشي‎ ‎مطرح‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎نتيجه‎ ‎و‎ ‎ماحصل‎ ‎افشاگري‎ ‎به‎ ‎نفع‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎و‎ ‎دولتش‎ ‎تمام‎ ‎شود. ‏ ‎ ‎ ‎‎اگر‎ ‎اين‎ ‎برنامه‎ ‎هدايت‎ ‎شده‎ ‎بوده‎ ‎چرا‎ ‎کسي‎ ‎الان‎ ‎پشت‎ ‎ايشان‎ ‎نمي‎ ‎ايستد‎ ‎الان؟‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎برخوردي‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎وي‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎مي‎ ‎رسد‎ ‎دولت‎ ‎هم‎ ‎نمي‎ ‎خواهد‎ ‎در‎ ‎تبعات‎ ‎چنين‎ ‎اقدامي‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎شريک‎ ‎کند.‏‎ ‎ دولت‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎به‎ ‎اندازه‎ ‎کافي‎ ‎شکننده‎ ‎وآسيب‎ ‎پذير‎ ‎است. احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎طي‎ ‎مدتي‎ ‎که‎ ‎سرکار‎ ‎بوده‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎ناشي‎ ‎گري‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎کرده‎ ‎طيف‎ ‎گسترده‎ ‎اي‎ ‎ازحاميان‎ ‎خودش‎ ‎را‎ ‎هم‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎داده‎ ‎است. روي‎ ‎همين‎ ‎اصل‎ ‎فکر‎ ‎نمي‎ ‎کنم‎ ‎که احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎آن‎ ‎انرژي‎ ‎و‎ ‎پتانسل‎ ‎لازم‎ ‎را‎ ‎براي‎ ‎بقاي‎ ‎خود‎ ‎وجلب‎ ‎حمايت‎ ‎ديگران‎ ‎داشته‎ ‎باشد. به‎ ‎همين‎ ‎خاطراست که‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اينکه‎ ‎سوژه‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎پاليزدارمطرح‎ ‎کرده‎ ‎جالب‎ ‎بود‎ ‎ومي‎ ‎توانست‎ ‎در‎ ‎واقع‎ ‎حيات‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎را‎ ‎درصورت‎ ‎حمايت‎ ‎از‎ ‎او‎ ‎تضمين‎ ‎کند،‎ ‎مي‎ ‎بينيم‎ ‎که‎ ‎پشت‎ ‎آن‎ ‎قرارنمي‎ ‎گيرد‎ ‎و‎ ‎پشت‎ ‎پاليزدار‎ ‎را‎ ‎خالي‎ ‎مي‎ ‎کند. البته‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎آنها‎ ‎ادعا‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎برخي‎ ‎ازاين‎ ‎ادعاهايي‎ ‎که‎ ‎پاليزدار‎ ‎کرده‎ ‎مقرون‎ ‎به‎ ‎صحت‎ ‎نيست‎ ‎وبه‎ ‎همين‎ ‎دليل‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ما‎ ‎از‎ ‎ايشان‎ ‎حمايت‎ ‎نمي‎ ‎کنيم. درهر‎ ‎صورت‎ ‎حتي‎ ‎اگر‎ ‎ما‎ ‎بپذيريم‎ ‎بخشي‎ ‎از‎ ‎افشاگري‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎پاليزدار‎ ‎کرده‎ ‎مقرون‎ ‎به‎ ‎صحت‎ ‎است‎ ‎اينجا‎ ‎جا‎ ‎داشت‎ ‎که‎ ‎دولت‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎و‎ ‎شخص‎ ‎او‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎اقدام‎ ‎پاليزدار‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎يک‎ ‎حرکت‎ ‎مردم‎ ‎پسند‎ ‎حمايت‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎اين‎ ‎تفکر‎ ‎را‎ ‎درجامعه‎ ‎نهادينه‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎کسي‎ ‎به‎ ‎اطلاعات‎ ‎مفسده‎ ‎اي‎ ‎دسترسي‎ ‎پيدا‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎وامکان‎ ‎جلوگيري‎ ‎آن‎ ‎نيست‎ ‎حداقل‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎افکار‎ ‎عمومي‎ ‎درميان‎ ‎بگذارد. ‏‎ ‎‎ ‎ ‎‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎مقاومتي‎ ‎که‎ ‎دربرابر‎ ‎افشاي‎ ‎نام‎ ‎افراد‎ ‎در‎ ‎پرونده‎ ‎مفاسد‎ ‎اقتصادي‎ ‎مي‎ ‎شودآيا‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎وجود‎ ‎اين‎ ‎افراد‎ ‎بايد‎ ‎موضوعي‎ ‎به‎ ‎نام‎ ‎پرونده‎ ‎هاي‎ ‎مفاسد‎ ‎اقتصادي‎ ‎را‎ ‎فراموش‎ ‎کرد؟ چون‎ ‎به‎ ‎هرحال‎ ‎اين‎ ‎افراد‎ ‎تا‎ ‎وقتي‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎خيمه‎ ‎وستون‎ ‎و‎ ‎تکه‎ ‎پاره‎ ‎هاي‎ ‎نظام‎ ‎مي‎ ‎دانند‎ ‎وبه‎ ‎قولي‎ ‎نظام‎ ‎را‎ ‎يک‎ ‎شرکت‎ ‎سهامي‎ ‎خاص‎ ‎تصور‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎عملا‎ ‎هيچ‎ ‎گاه‎ ‎اجازه‎ ‎نخواهند‎ ‎داد‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎ها‎ ‎علني‎ ‎شوند. کما‎ ‎اينکه‎ ‎سالهاست‎ ‎نشده...‏‎ ‎ افشاگري‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎ها‎ ‎بيشتر‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎حذف‎ ‎رقيب‎ ‎صورت‎ ‎مي‎ ‎گيرد. يعني‎ ‎با‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎يک‎ ‎پديده‎ ‎مخرب‎ ‎عليه‎ ‎نظام‎ ‎وکشور‎ ‎ومنافع‎ ‎ملي‎ ‎برخورد‎ ‎نمي‎ ‎شود. به‎ ‎همين‎ ‎خاطر‎ ‎هم‎ ‎ملاحظه‎ ‎مي‎ ‎کنيد‎ ‎که‎ ‎برخورد‎ ‎با‎ ‎مفاسد‎ ‎اقتصادي‎ ‎از‎ ‎مرز‎ ‎شعارخارج‎ ‎نمي‎ ‎شود. طبيعي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎تا‎ ‎زماني‎ ‎که‎ ‎اشخاص‎ ‎حقيقي‎ ‎و‎ ‎حقوقي‎ ‎با‎ ‎اين‎ ‎نگاه‎ ‎وبا‎ ‎اين‎ ‎ملاحظات‎ ‎با‎ ‎مقوله‎ ‎فساد‎ ‎برخورد‎ ‎کنند‎ ‎بسياري‎ ‎از‎ ‎پرونده‎ ‎هاي‎ ‎فساد‎ ‎رونخواهد‎ ‎شد‎ ‎وطبيعي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎ارتکاب‎ ‎تخلفات‎ ‎در‎ ‎جريان‎ ‎هاي‎ ‎مختلف‎ ‎ما‎ ‎حتي‎ ‎شاهد‎ ‎معامله‎ ‎بين‎ ‎جريان‎ ‎ها‎ ‎واشخاص‎ ‎حقيقي‎ ‎وحقوقي‎ ‎خواهيم‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎درمواردي‎ ‎هم‎ ‎خوب‎ ‎مشاهده‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎جريانات‎ ‎سياسي‎ ‎در‎ ‎قبال‎ ‎تخلفاتي‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎سوي‎ ‎جناح‎ ‎مقابل‎ ‎خودشان‎ ‎صورت‎ ‎مي‎ ‎گيرد‎ ‎سکوت‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎دليلش‎ ‎هم‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎گويند‎ ‎مبادا‎ ‎آنها‎ ‎پرونده‎ ‎ما‎ ‎را‎ ‎رونمايي‎ ‎کنند. ‏‎ ‎طبيعي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎تا‎ ‎زماني‎ ‎که‎ ‎ما‎ ‎سازمان‎ ‎هاي‎ ‎غيردولتي‎ ‎ونهادهاي‎ ‎مدني‎ ‎مستقل‎ ‎درکشور‎ ‎نداشته‎ ‎باشيم‎ ‎وهمه‎ ‎اينها‎ ‎تريبون‎ ‎هاي‎ ‎وابسته‎ ‎به‎ ‎جريان‎ ‎هاي‎ ‎مختلف‎ ‎سياسي‎ ‎باشند‎ ‎برخورد‎ ‎با‎ ‎مفاسد‎ ‎اقتصادي‎ ‎درهمين‎ ‎حد‎ ‎شعار‎ ‎خواهد‎ ‎ماند‎ ‎واگر‎ ‎کسي‎ ‎به‎ ‎خودش‎ ‎جرات‎ ‎بدهد‎ ‎که‎ ‎بعضي‎ ‎از‎ ‎محتويات‎ ‎پرونده‎ ‎هايي‎ ‎راکه‎ ‎در‎ ‎نهادهاي‎ ‎مختلف‎ ‎نظارتي‎ ‎خاک‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎رو‎ ‎نمايي‎ ‎وافشاگري‎ ‎کنند‎ ‎گرفتار‎ ‎همان‎ ‎سرنوشتي‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎پاليزدار‎ ‎شد. ‏‎ ‎ ‎ ‎‎‎برخي‎ ‎معتقدند‎ ‎که‎ ‎آشکار‎ ‎شدن‎ ‎نام‎ ‎مفسدان‎ ‎اقتصادي‎ ‎به‎ ‎نفع‎ ‎نظام‎ ‎است‎ ‎چرا‎ ‎که‎ ‎باعث‎ ‎مي‎ ‎شودافراد‎ ‎بدانند‎ ‎که‎ ‎نمي‎ ‎توانند‎ ‎با‎ ‎مخفي‎ ‎شدن‎ ‎زيرسايه‎ ‎عناوين‎ ‎به‎ ‎تاراج‎ ‎ثروت‎ ‎ملت‎ ‎بپردازند. ممکن‎ ‎است‎ ‎آقاي‎ ‎پاليزدار‎ ‎در‎ ‎خصوص‎ ‎اين‎ ‎اظهارات‎ ‎و‎ ‎اينکه‎ ‎آيا‎ ‎اجازه‎ ‎داشته‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎طرح‎ ‎مسائل‎ ‎بپردازد‎ ‎يا‎ ‎نه‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎سازماني‎ ‎خطا‎ ‎کرده‎ ‎باشد،‎ ‎اما‎ ‎درحال‎ ‎حاضر‎ ‎به‎ ‎تنها‎ ‎چيزي‎ ‎که‎ ‎پرداخته‎ ‎نمي‎ ‎شود‎ ‎اصل‎ ‎ماجرا‎ ‎و‎ ‎همين‎ ‎وجود‎ ‎پرونده‎ ‎هاي‎ ‎ميلياردي‎ ‎فسادمالي‎ ‎خانواده‎ ‎هايي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎جاي‎ ‎اينکه‎ ‎خيمه‎ ‎نظام‎ ‎باشند‎ ‎دارند‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎پاشنه‎ ‎در‎ ‎مي‎ ‎آورند. ‏‎ ‎ همان‎ ‎طور‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎دانيد‎ ‎وجود‎ ‎فساد‎ ‎دريک‎ ‎نظام‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎دليل‎ ‎عدم‎ ‎مشروعيت‎ ‎آن‎ ‎نظام‎ ‎تلقي‎ ‎شود. به‎ ‎همين‎ ‎جهت‎ ‎هم‎ ‎اغلب‎ ‎نظام‎ ‎هاي‎ ‎سياسي‎ ‎تلاش‎ ‎خودشان‎ ‎را‎ ‎معطوف‎ ‎به‎ ‎مبارزه‎ ‎با‎ ‎مفاسد‎ ‎دروجوه‎ ‎مختلفش‎ ‎مي‎ ‎کنند. هر‎ ‎چه‎ ‎دامنه‎ ‎مفاسد‎ ‎دريک‎ ‎نظام‎ ‎سياسي‎ ‎کاسته‎ ‎شود‎ ‎به‎ ‎همان‎ ‎ميزان‎ ‎هم‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎به‎ ‎مشروعيت‎ ‎نظام‎ ‎بيافزايد. منتها‎ ‎وجود‎ ‎مفاسد‎ ‎مختلف‎ ‎در‎ ‎عرصه‎ ‎هاي‎ ‎سياسي‎ ‎فرهنگي‎ ‎واقتصادي‎ ‎همچون‎ ‎موريانه‎ ‎اي‎ ‎دارد‎ ‎پايه‎ ‎هاي‎ ‎اين‎ ‎نظام‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خورد‎ ‎و‎ ‎مردم‎ ‎را‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎نظام‎ ‎وکليت‎ ‎حاکميت‎ ‎بدبين‎ ‎مي‎ ‎کند. متاسفانه‎ ‎از‎ ‎منظر‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎افراد،‎ ‎نظام‎ ‎معادل‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎اشخاص‎ ‎تلقي‎ ‎مي‎ ‎شود. يعني‎ ‎نظام‎ ‎را‎ ‎فارغ‎ ‎از‎ ‎روابط‎ ‎ومناسباتي‎ ‎که‎ ‎درقانون‎ ‎اساسي‎ ‎تعريف‎ ‎شده،‎ ‎معادل‎ ‎منافع‎ ‎و‎ ‎وجود‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎اشخاص‎ ‎تلقي‎ ‎مي‎ ‎کنند. به‎ ‎همين‎ ‎خاطر‎ ‎هم‎ ‎وقتي‎ ‎در‎ ‎برخورد‎ ‎بامفاسدنام‎ ‎برخي‎ ‎ازاين‎ ‎افراد‎ ‎واشخاص‎ ‎به‎ ‎ميان‎ ‎مي‎ ‎آيد‎ ‎آنها‎ ‎احساس‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎نظام‎ ‎دارد‎ ‎تضعيف‎ ‎مي‎ ‎شود. درحالي‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎نظام‎ ‎را‎ ‎مستقل‎ ‎از‎ ‎افراد‎ ‎و‎ ‎اشخاص‎ ‎وجريانات‎ ‎سياسي‎ ‎به‎ ‎شمار‎ ‎بياورند‎ ‎بديهي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎هرچه‎ ‎قدر‎ ‎بردامنه‎ ‎مبارزه‎ ‎با‎ ‎مفاسد‎ ‎اقتصادي‎ ‎و‎ ‎افشاگري‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎زمينه‎ ‎صورت‎ ‎مي‎ ‎گيرد‎ ‎افزوده‎ ‎شود‎ ‎اين‎ ‎عامل‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎به‎ ‎تقويت‎ ‎نظام‎ ‎منجر ‏شودوباعث ‏‎ ‎تصفيه‎ ‎عواملي‎ ‎گردد‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎سست‎ ‎کردن‎ ‎پايه‎ ‎هاي‎ ‎نظام‎ ‎اقدام‎ ‎مي‎ ‎کنند. ما‎ ‎بايد‎ ‎درفرهنگ‎ ‎سياسي‎ ‎من‎ ‎دراوردي‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎اشخاص‎ ‎تجديد‎ ‎نظر‎ ‎کنيم‎ ‎و‎ ‎نظام‎ ‎را‎ ‎مستقل‎ ‎از‎ ‎اشخاص‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎بگيريم‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎اين‎ ‎تفکر‎ ‎درکشورمان‎ ‎نهادينه‎ ‎بشود‎ ‎تبعا‎ ‎بايد‎ ‎از‎ ‎افشاگري‎ ‎هاي‎ ‎مختلفي‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎مفاسد‎ ‎اقتصادي‎ ‎درکشورمان‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎استقبال‎ ‎شود. شما‎ ‎خودتان‎ ‎درخارج‎ ‎از‎ ‎ايران‎ ‎هستيد‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎جوامع‎ ‎مدرن‎ ‎و‎ ‎کشورهاي‎ ‎توسعه‎ ‎يافته‎ ‎آشنا‎ ‎هستيد. دراين‎ ‎کشورها‎ ‎اگر‎ ‎با‎ ‎آمدن‎ ‎ورفتن‎ ‎اشخاص‎ ‎خللي‎ ‎درنظام‎ ‎وارد‎ ‎نمي‎ ‎شود‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎نظام‎ ‎را‎ ‎مستقل‎ ‎از‎ ‎افراد‎ ‎درنظر‎ ‎گرفته‎ ‎اند‎ ‎وسازوکارهايي‎ ‎تعبيه‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎محض‎ ‎اينکه‎ ‎آفتي‎ ‎درنظام‎ ‎مشاهده‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎خود‎ ‎اين‎ ‎آفت‎ ‎دفع‎ ‎مي‎ ‎شود. نمونه‎ ‎هاي‎ ‎آن‎ ‎بسيار‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ازجمله‎ ‎ميتوانم‎ ‎به‎ ‎مبارزه‎ ‎پليس‎ ‎نروژ‎ ‎با‎ ‎وجود‎ ‎فساد‎ ‎در‎ ‎شرکت‎ ‎استات‎ ‎اويل‎ ‎اشاره‎ ‎کنم‎ ‎که‎ ‎دراين‎ ‎مبارزه‎ ‎مي‎ ‎بينيم‎ ‎ازاين‎ ‎نمي‎ ‎هراسند‎ ‎که‎ ‎مثلا‎ ‎اين‎ ‎کار‎ ‎باعث‎ ‎ضرر‎ ‎مالي‎ ‎به‎ ‎کشورشان‎ ‎بشود. مهم‎ ‎جلوگيري‎ ‎ازآفت‎ ‎به‎ ‎درون‎ ‎نظام‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎اهميت‎ ‎مي‎ ‎دهند. با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اينکه‎ ‎درکشور‎ ‎ما‎ ‎نهادهاي‎ ‎مدني‎ ‎يا‎ ‎وجود‎ ‎ندارند‎ ‎يا‎ ‎اگر‎ ‎دارند‎ ‎گرفتار‎ ‎محافظه‎ ‎کاري‎ ‎هايي‎ ‎هستند‎ -‎که‎ ‎خودشما‎ ‎هم‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎دقيقا‎ ‎لمس‎ ‎مي‎ ‎کنيد‎- ‎مطبوعات‎ ‎ورسانه‎ ‎ها‎ ‎از‎ ‎اطلاع‎ ‎رساني‎ ‎دقيق‎ ‎عاجز‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎جريانات‎ ‎سياسي‎ ‎دربرخي‎ ‎مساپل‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎اينکه‎ ‎منافع‎ ‎مشترک‎ ‎دارند‎ ‎انگيزه‎ ‎واقعي‎ ‎براي‎ ‎مبارزه‎ ‎با‎ ‎مفاسد‎ ‎ندارند. تنها‎ ‎عاملي‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎مانع‎ ‎تداوم‎ ‎فساد‎ ‎شود‎ ‎افکار‎ ‎عمومي‎ ‎است. ‏درشرايطي‎ ‎که‎ ‎کشور‎ ‎ما‎ ‎با‎ ‎دستگاه‎ ‎قضايي‎ ‎مستقلي‎ ‎مواجه‎ ‎نيست‎ ‎و‎ ‎فاقد‎ ‎دستگاه‎ ‎اطلاع‎ ‎رساني‎ ‎مستقل‎ ‎است‎ ‎بهترين‎ ‎راهي‎ ‎که‎ ‎مانع‎ ‎از‎ ‎گسترش‎ ‎فساد‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎عرضه‎ ‎اطلاعات‎ ‎به‎ ‎افکار‎ ‎عمومي‎ ‎است
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

Qəzvində koronavirus fəlakəti: “Britaniya ştammı” sürətlə yayılıb, xəstəxanalarda çarpayı çatışmır

2021-04-20

gun az article

Ərdəbildə güclü yanğın: Ölənlər var-FOTO

2021-04-20

gun az article

Şərqi Azərbaycanda koronavirusa yoluxma kəskin artdı: Xəstəxanalarda yer çatışmazlığı yaranıb

2021-04-20

gun az article

Ərdəbildə etiraz aksiyası: İşsiz müəllimlər Təhsil İdarəsinin qarşısına toplaşdı

2021-04-20

gun az article

Tehranda Türkiyə əleyhinə şüarlar asıldı: Ermənilər qondarma soyqırımla bağlı geniş hazırlıqlara başladı-FOTOLAR+VİDEO

2021-04-20

gun az article

GünazTV April.19.2021: PARLAQ GƏLƏCƏK: İran’da Keçiriləcək Seçkilər, Seçkilər və Güney Azərbaycan

2021-04-20

gun az article

Urmulu milli fəal Salar Tahir Əfşar saxlanıldı

2021-04-19

gun az article

Tikantəpənin sərvətləri talanır: Bölgənin icra hakimi mərkəzi hökuməti sərt tənqid etdi

2021-04-19

gun az article

Qarabağa görə saxlanılan güneyli fəallar Babək Kiyumərsi və Səid Sultani istintaqa çağırılıb

2021-04-19

gun az article

Qərbi Azərbaycanın qubernatoru Məhəmməd Mehdi Şəhriyari koronavirusa yoluxub

2021-04-19

gun az article

Ərdəbilli boksçudan uğur: Dünya çempionatında litvalı rəqibini məğlub etdi

2021-04-19

gun az article

Təbrizli millət vəkili təzyiqlərdən danışdı: "Mənə dedilər ki, həbs olunmaq istəmirsənsə bu barədə danışma"

2021-04-19

gun az article

Güney Azərbaycanda əməliyyat: İki əyalətdə külli miqdarda narkotik maddə ələ keçdi

2021-04-19

gun az article

İranda mollanın döyülmə görüntüsü geniş rezonans doğurdu-VİDEO

2021-04-18

gun az article

Asiya Çempionlar Liqasında yarışan "Traxtur" yenə rəqiblə bərabərə qaldı

2021-04-18

gun az article

Muxtar İbrahimi ilə görüş; "Radio Fərda" həftəlik qonaq verilişini güneyli milli-mədəni fəala həsr edib+VİDEO

2021-04-18

gun az article

Milli fəal Əlirza Fərşiyə məzuniyyət hüququndan istifadəyə icazə verilmir

2021-04-18

gun az article

Beynəlxalq Əfv Təşkilatından İran hökumətinə ÇAĞIRIŞ: "Əlirza Fərşini azad edin"

2021-04-18

gun az article

Sərəskənd məktəbləri yararsız durumdadır: Şagirdlər təhlükəli sinif otaqlarında təhsil alır

2021-04-17

gun az article

Soyuqbulağın kürd millət vəkili Urmu gölünə su buraxılmasına qarşı çıxdı

2021-04-17