حاکميتهاي سياسي تجزيه طلب هستند- نادر ایرانی

2008-05-11 20:17

عباس اظهري در نشست جنبش مسلمانان مبارز : - یکشنبه 22 اردیبهشت 1387 [2008.05.11] ‏نادرايراني ‏روز: "در طول تاريخ هيچگاه قوميت ها ايراني منجر به تجزيه ايران زمين نشده اند."‏ ‏"قوميت هاي ايراني" موضوع بحث اين هفته جنبش مسلمانان مبارز بود كه دكتر عباس اظهري ب

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

عباس اظهري در نشست جنبش مسلمانان مبارز : - یکشنبه 22 اردیبهشت 1387 [2008.05.11] ‏نادرايراني ‏روز: "در طول تاريخ هيچگاه قوميت ها ايراني منجر به تجزيه ايران زمين نشده اند."‏ ‏"قوميت هاي ايراني" موضوع بحث اين هفته جنبش مسلمانان مبارز بود كه دكتر عباس اظهري با بيان ‏مطلب فوق، ابعاد مختلف آن را مورد بررسي قرار داد. وي با ذكر اينكه بحث قوميت ها در شهرستان ها ‏بيشتر باز شده و درتهران به آن كمتر پرداخته شده گفت: "مسئله قوميت ها مسئله جديدي است و انتظار اوليه ‏اين است كه اين بحث از سوي مخاطبان تهراني نيز با چالش جدي مواجه شود". ‏ وي بحث "قوميت ها" را به عنوان يك شكاف فعال در گذشته واكنون جامعه ايران ذكر كرد و افزود: ‏‏"برخورد جريانات ملي ـ مذهبي با موضوع قوميت ها نوعا از موضع خطر تجزيه ايران است در حالي كه ‏مسئله ابعاد بي شماري دارد كه يكي از آن ابعاد خطر تجزيه ايران است."‏ وي افزود: "در 30 سال گذشته بعد از جمهوري اسلامي تلفات زيادي از ناحيه برخورد قومي عايد ايران شده ‏است. مثلا تلفات جنگ هاي داخلي در كردستان حدود 20 هزار نفر عنوان شده است".‏ دكتر اظهري شكاف قومي را در كنار شكاف هاي طبقاتي، جنسيتي، سنت ـ مدرن دانست و گفت: "مهمترين ‏شكاف در شرايط كنوني شكاف قومي است. اقتصاد ايران به لحاظ ماهيت نفتي آن طرح تضاد طبقاتي را ‏متفاوت از جوامعي كه اقتصادشان مبتني برتوليد و كار است دنبال مي كند و دولت در ايران به عنوان ‏مهمترين نيروي سرمايه گذاربه شكاف - مركز پيرامون دامن زده است."‏ وي در ادامه با اشاره به اينكه اقتصاد ايران در تهران و برخي كلان شهرها متمركز است و استان هايي كه ‏از نظر قومي متفاوت هستند، سهم بسيار ناچيزي در اقتصاد ملي دارند گفت: "مثلا سهم كردستان از توليد ‏ناخالص ملي 2/1 درصد، اين سهم براي سيستان و بلوچستان 4/1 درصد و براي اصفهان حدود 4/8 درصد ‏است".‏ وي آنگاه جدايي دولت ـ ملت را در بخش مهمي مرتبط با سركوب آغاز دوره پهلوي عليه اقوام ايراني دانست ‏و اظهار داشت: "تقويت حس ملي مسئله اي است كه با مسئله اقوام ارتباط مي يابد، به نحوي كه حس ملي در ‏ايران در نسبت با ديگر كشورهاي منطقه ضعيف ترين حس است، و اين ساده انگاري است كه موضوع را ‏تنها به حاكميت و نحوه برخورد آن نسبت دهيم. درحالي كه موضوع عميق تر ازاين هاست؛ شكاف قومي در ‏همه زمينه ها وجود دارد ومانياز به درمان اين شكاف در همه زمينه ها داريم."‏ ميراظهري روند جهاني شدن وسرنوشت قوميت ها در آن را موضوعي حايزاهميت دانست و گفت: "از ديگر ‏مسايل مهم، تغييرات ژئوپلتيك منطقه است. به وجود آمدن كشورهاي جديدي متعاقب فروپاشي شوروي نيز ‏موضوعي قابل بررسي است".‏ وي درادامه طرح خاورميانه بزرگ و سياست قدرت هاي جهاني براي تغيير جغرافياي منطقه را مسئله اي ‏خواند كه بايد درارتباط با مسايل قومي مورد توجه واقع شود. ‏ ناطق همچنين از ديگر پارامترهاي مورد بررسي در حوزه قوميت هارا ظهور ماهواره و اينترنت خواند ‏وگفت: "تاثيرتكنولوژي جديد ارتباطي در شكل گيري نواحي همزبان و همچنين تشكيل دولت هاي ناسيوناليست ‏پيرامون ايران نيز از مواردي است كه كماكان بايد مورد توجه واقع شود."‏ وي درادامه افزود: "امتداد قومي اقوام ايراني داراي اهميت بسيار است به اين معني كه هريك از اقوام ايراني ‏داراي يك عقبه خارج از مرز هستند به نحوي كه كردستان، سيستان بلوچستان، آذربايجان و عرب ها از اين ‏عقبه درخارج از مرز برخوردارند وحتي فارسي زبانان داراي عقبه زباني در افغانستان وپاكستان هستند". ‏ اظهري در ادامه سخنان خود ايران را اولين كشورجهان با بيشترين امتداد جغرافياي قومي در خارج از ‏مرزهاي خود و دومين كشور پرهمسايه ذكر كرد وگفت: "از اين رو با هربحث در مورد قوميت ها، طرح ‏خطر تجزيه توسط قو ميت ها و ايجاد فوبياي قوميت ها صحيح به نظر نمي رسد. از اين رو نياز به بازتعريف ‏هويت ملي و ملت داريم."‏ وي افزود: "ملت مفهوم جديدي است که درگذشته با دين و مترادف با آن تعريف مي شد. حال ما مي خواهيم ‏يك ويژگي مشترك را در يك سرزمين تاريخي كه مرزهاي جغرافيايي فعلي اش بسيار كوچكتر از مرزهاي ‏فرهنگي اش است تعريف كنيم كه اين موضوع در درون خود پيچيدگي هاي فراواني را بروز مي دهد." ‏ اظهري با اشاره به اينكه "تعريف هويت ملي در كشور ما بسيار سخت تر از تعريف هويتي خواهد بود كه مثلا ‏در كشور آذربايجان، يا بحرين مي خواهد صورت بگيرد" افزود: "آن جا همه چيز يكنواخت ويكدست است و ‏از اي رو مسايل بسيار ساده تر برگزار مي شود". ‏ وي سپس در ارتباط با تاريخ چند هزارساله ايران گفت: "در كنار تمامي اين شرايط، ايران داراي يك تاريخ ‏چند هزار ساله است كه در دوره شاه تلاش مي شد به 2500 تقليل يابد درحالي كه ايران نزديك به 7 هزار ‏سال تاريخ دارد وقبل از تاسيس دولت هخامنشي نيز دراين سرزمين هويت تمدني وجود داشته است. درهمه ‏اين هزاران سال تاريخ، ايران حتي يك مورد مشكل نژادي يا قومي نداشته است. به عبارت ديگر در ايران ‏جنگ مذهبي و جدال برسرايدئولوژي ها وجود داشته ولي حتي يك مورد تصفيه قومي يا تجزيه قومي ومشكل ‏نژادي از جنسي كه در اروپا سراغ داريم، در اين مرز بوم وجود نداشته است."‏ اظهري با اشاره به اينكه "امپراتوري ايران از زماني كه به وجود آمده تا هنگامي كه به شكل كنوني اش در ‏حوزه جغرافيايي تقليل يافته، همگي ناشي از عملكرد حكومت مركزي يا حمله خارجي بوده است و هرگز ‏هيچ قومي و هيچ قطعه اي در ايران با خواسته مردمانش از اين سرزمين جدا نشده است" افزود: "بنابراين ‏همه صحبت هايي كه در ارتباط با تجزيه قومي عنوان مي شود، درواقع دميدن به بوق از سرگشاد آن است."‏ وي تجزيه طلب واقعي درايران راكه عملكردش منجر به تجزيه شده، حاكميت مركزي ذكر كرد و گفت: ‏‏"مسايل قومي درايران داراي يك تاريخ 100 تا 120 ساله است و از زماني آغاز شده كه حاكميت رضاشاه ‏تلاش كرده يك دولت ـ ملت جديد را تعريف كند كه درآن ملت ايران را به يک قوم فرو بكاهد به نحوي كه ‏همين امر منجر به ايجاد تضاد درتاريخ ايران شده است. اين ايجاد تضاد از زماني كه آموزش و پرورش مدرن ‏براي تعميم هويت قوم پارس به بقيه اقوام ايران، ايجاد شد، شدت بيشتري يافته ودرمقاطع مختلف در اشكال ‏متفاوت ظهور وبروز پيدا كرده است."‏ وي ظهور رضاشاه يك سركوب قومي فراگير ذكر كرد و گفت: "اين سركوب در سراسر ايران از آذربايجان ‏گرفته تا گيلان، ‌خراسان، جنوب، كردستان، و جود داشته تا معنايي از حاكميت ملي خود ساخته تسلط پيدا كند ‏به صورتي كه پس از اين مرحله به صورت سيستماتيك، ما شاهد نفي اقوام ايراني در حكومت هاي قبل وبعد ‏ازانقلاب به صورت خود آگاهانه يا نا خود آگاهانه هستيم." ‏ ‏ اظهري در ادامه با اشاره به اينكه "اگر قوميت ها ي ايراني در خارج از مرز امتداد نداشتند اين امكان وجود ‏داشت كه آنان به نحوي استحاله شوند يا از ميان بروند" افزود: "با توجه به اين شرايط درنظرنگرفتن شرايط ‏قومي جز آنكه به تضاد ملت ـ دولت و تضاد مركز- پيرامون بيفزايد هيچ نتيجه ديگري در درازمدت نخواهد ‏داشت و امتداد اين سياست منجر به گسست و تجزيه طلبي در سطح ملي مي شود." ‏ وي افزود: "جرياناتي كه مي خواهند هويت متكثر وسيع ايران را به هويت فارس تقليل بدهند، اين ها دقيقا ‏تجزيه طلب بوده و قوميت انحصارگرا به شمار مي روند. قوم گرا به معناي اين است كه كسي يا قومي ‏بخواهد ديگران را حذف و يك هويت وآن هم هويت خود را به هويت ديگران تحميل كند و اين همان تفكري ‏است كه درتهران ميان اغلب گروه هاي سياسي حاكم است. ملت گراي ايراني نيروهايي هستند كه دراقصا ‏نقاط ايران، ايران را همانطور كه هست مي خواهند. ايران همان طور كه هست، كشوري است با زبان ها، ‏اديان، فرهنگ ها و فلكلورهاي مختلف. كسي كه اين ها را نفي كند در واقع ايران را نفي كرده است."‏ وي درادامه، كساني راكه "نافيان تكثر فرهنگي ايران هستند موانع اصلي بازگشت به تاريخ قدرتمند ايران ‏زمين" ذكر كرد و گفت "كسي كه عرب را نفي مي كند به يك معنا امتداد ايراني مردماني را نفي مي كند كه ‏در گذشته با يکديگر هم سرنوشت وبر سريك سفره بوده اند". اظهري انكار قوميت ها را در موازين اقتصادي ‏كشور جستجو مي كند ومي گويد: "توجه داشته باشيد كه انكار به معناي جديدش اين است كه بودجه كافي به ‏بخش هاي اقتصادي و فرهنگي اختصاص داده نمي شوداز اين رو براي اين هويت واقعي هيچ مابازاء برنامه ‏اي وبودجه اي قايل نيستند. از اين رو فكر مي كنند اگر ما را رها كنند ما خود به خود مستحيل مي شويم ‏درحالي كه اين ادبيات در آن سوي مرز پايگاه داشته و دارد به صورت بالنده اي به حيات خود ادامه مي دهد. ‏امواج ماهواره ها واينترنت اين مسايل را به سرزمين ما وارد مي كند. در نتيجه روي ريل هويت وزبان ‏وروي ريل مذهب اهل تسنن و تشيع، به جاي اينكه به سوي يك ايران قدرتمند برويم، اگر كسي به دنبال ‏احراز هويت باشد ازحاكميت مركزي ايران دورتر مي شود. ماتصور مي كنيم كه اين يك خطر بزرگ ومهم ‏براي وحدت و آينده ايران است. اين خطر امروز كه دوران تبادل اطلاعات از طريق ماهواره ها واينترنت ‏است بيش و قوي تر از گذشته مطرح است." ‏ اظهري دركنار مسئله فوق "ناكارآمدي مديريت هرمي و ضرورت رسيدن به سيستمي از مديريت اجتماعي در ‏الگوهاي جديد مديريت شبكه اي" و با طرح اين پرسش ها كه آيا سيستم مديريت متمركز فرم مطلوبي است يا ‏خير، آيا فدراليسم بهتر است يا اداره حكومت از مركز، گفت: "نيروهاي ملي ـ مذهبي و ديگر گروه ها نيازمند ‏آن هستند كه درباره اين مسايل مفهوم سازي كرده و ملت گرايي مطلوب ايران را باز تعريف وسيستم به ‏يادگارمانده از دوران رضا شاه و پرورده شده توسط روشنفكران آن دوره را نقد كرده و تفاوت ها ي خود را ‏با آن بينش مشخص كنند.همچنين گروه هاي ايراني نيازمند آن هستند كه از نظر مذهبي با شوونيسم تكليف ‏خود را روشن ومعلوم كنند كه از هيچ ديدگاهي قايل بودن به ضرورت تفوق حاملان يك زبان، فرهنگ، ‏سنت و فلكلور بربقيه زبان ها و فلكلورها وديدگاه ها توجيه ديني ندارد. حتي قشري ترين نيروها در شرايط ‏كنوني از موضوع ارجحيت يك فرهنگ برفرهنگ هاي ديگر حمايت نمي كند چه رسد به اين مسئله كه يك ‏جريان مترقي مذهبي به اين دست از امور حساسيت نداشته باشد." ‏ اظهري سپس به ديدگاه هايي كه به توسعه انساني باور دارند اشاره كرد و گفت: "اين دست از ديدگاه ها قبول ‏خواهند كرد كه ضرورت توسعه انساني ايجاب مي كند كه ما هويت متكثر ملي خود را به رسميت بشناسيم و ‏تضعيف اقوام ايراني را به مثابه معلول شدن آن ها تلقي كنيم. به عبارت ديگر كساني كه نمي توانند به زبان ‏خودشان سخن بگويند بنويسند، بخوانند، ‌ارتباط برقرار كنند و كار اداري انجام بدهند يا آموزش ببينند، اين ها ‏مانند كساني مي مانند كه دست و چشم آنان يا قسمتي ديگر از اندام هايشان را از دست داده اند. ذهنيت خلاق ‏اين دست از آدم ها دچار محدوديت هاي اساسي است و اين است كه شما مي بينيد كه جغرافياي فقر وتوسعه ‏نيافتگي دركشور با جغرافياي اقوام منطبق است، از اين رو همان مردمي كه از خواندن ونوشتن به زبان ‏خودشان محروم شده اند، فقر و توسعه نيافتگي هم به دنبال اين موضوع برآنان نازل شده است و در مشكلات ‏پيتچيده اقتصادي وفرهنگي به صورت توامان درگير هستند." ‏ وي افزود: "كساني كه از حقوق بشر صحبت مي كنند بايد بدانند كه بخش بزرگي از حقوق بشر معطوف به ‏حقوق قومي است، از اين رو نمي توان از حقوق بشر صحبت كرد و بخش هايي از آن را كه مرتبط با مسايل ‏قومي و... است داخل پرانتز گذاشت و روشنفكران تهراني ما اغلب اين گونه هستند."‏ وي در ادامه با بيان اينكه "اين چه مدل دموكراسي است كه ازآن دفاع مي كنيم كه همه چيز در آن وجود دارد ‏ولي مردمان عرب، مردمان كرد، مردمان بلوچ در آن" جايگاهي ندارند گفت: "در واقع آن جايي كه به مسايل ‏واقعي مردم ايران بر مي گردد، الگويي را اختراع كرده ايم كه براساس آن مي گوييم اول بايد دموكراسي ‏ايجاد شود، سپس مسايل اقوام، بعد زنان و... قابل طرح خواهد بود."‏ وي درادامه به مفهوم دموكراسي پرداخت وگفت: "دموكراسي به معناي آن است كه اجازه بدهيد مردم مطالبات ‏خود را مطرح كنند. هنگامي كه مردم مطالبات خود را به صورت مسالمت آميز مطرح كنند وجود دموكراسي ‏از نگاه ناظر خارجي نيز مسجل خواهد بود چرا كه همگان مي توانند حق خود را مطرح كنند. دموكراسي ‏مجرد از اين حقوق نبوده و بدون آن ها نيز امكان تحقق ندارد."‏ اظهري با تاکيد بر اينكه جنبش مسلمانان مبارز از جمله احزابي است كه به اين موضوع توجه كافي در ‏مرامنامه خود نشان داده است گفت: "البته اين توجه كافي نبوده ولي از روزهاي آغازين پيدايش جنبش توجه به ‏مسئله قوميت وجود داشته، به نحوي كه در صفحه دوم مرامنامه در بخش هدف هاي اساسي ما آمده است كه ‏‏«هدف اساسي ما كمك به فراهم آمدن شرايطي است كه درآن همه افراد جامعه بدون تبعيض جنسي، مذهبي، ‏قومي وزباني، آزادي، استقلال فكر، وجدان وارا ده خود را بازيابند وضمن غلبه برموانع دروني و بيروني ‏استعدادهاي انساني خود را پرورش دهند وبا بهره مندي از يك زندگي پرنشاط، خلاق وصلح آميز براي تكامل ‏هرچه بيشتر شخصيت وزندگي فردي و حيات جامعه خويش وديگر اعضاي جامعه همكاري نمايند». درصفحه ‏‏5 دربخش هدف ها بند6 از بخش دوم هم آمده است كه «تامين حقوق برابر سياسي ومشاركت همه اقوام ‏وزيرمجموعه هاي مليت ايراني درچارچوب نظام فدراتيو و شورايي ورفع هرگونه تبعيض ناشي از تفاوت ‏هاي مذهبي، نژادي وقومي است». در بند هفتم از بخش دوم مرامنامه جنبش هم اشاره شده كه «تامين حق ‏حاكميت همه اقوام از طريق تاسيس شوراهاي ايالتي با حقوق خود گرداني درچارچوب وحدت ملي وارضي و ‏اعطاي حق حفظ زبان وديگر عناصر قومي و ملي» ميسر است. يا اينکه «تامين حقوق كامل وبرابر براي ‏همه اقوام وملت ها واقليت هاي ديني ومذهبي، و احترام به استقلال فرهنگي اقوام ايراني، و حمايت از حق ‏تصميم گيري و اداره جامعه خويش در چارچوب وحدت ملي و تماميت ارضي كشور و با تكيه برگسترش نظام ‏شورايي و فدراتيو» است.... با اين همه تصور براين است كه مسايل قومي هنوزبه اندازه اي كه لازم است ‏مورد توجه نبوده و اهتمام كافي براي حل اين مسئله مبذول نشده است. تاكيدمي كنم كه تحليل همه احزاب ‏وگروه ها ازجمله گروه هاي ملي ـ مذهبي و جنبش مسلمانان مبارز به عنوان بخشي از ملي- مذهبي ها مي ‏تواند در باره فهم مسايل قومي و ارائه راه حل براي گشودن گره هاي موجود موثر واقع شود."
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

Şəbistər-Şərəfxana yolunda qəzada 4 nəfər həyatını itirib

2021-03-01

gun az article

Ərdəbil xalçaçılarının 85 faizi siğorta xidmətindən məhrumdur

2021-03-01

gun az article

Mədəni fəal İsrafil Fətullahzadə məzuniyyətə buraxılıb

2021-03-01

gun az article

Keçmiş bələdiyyə başçısı Urmu həbsxanasına köçürülüb

2021-03-01

gun az article

Əhməd Obalı: "Qarabağa casuslar yerləşdirmək istəyirlər”

2021-03-01

gun az article

Yaşar Piriyə həbsxanada işgəncə verilib- mədəni fəal aldığı xəsarətlər səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilib

2021-03-01

gun az article

Sarabda zəlzələ baş verib

2021-02-28

gun az article

Urmu şəhərinin yeni bələdiyyə başçısı seçilib

2021-02-28

gun az article

Mehrdad Şeyxi həbs cəzasını çəkmək üçün Ərdəbil həbsxanasına gedib

2021-02-27

gun az article

GünazTV Feb.27.2021 : “Azərbaycanlılar Vaşinqtonda Ermənistan səfirliyinə etiraz etdilər”

2021-02-27

gun az article

İranda siyasi məhbus intihar edib

2021-02-27

gun az article

Qarabağa dəstək aksiyasında iştiraka görə güneyli fəalların cəzalandırılması davam edir

2021-02-27

gun az article

Qərbi Azərbaycan əyalətində daha 18 min məktəblinin təhsilini yarımçıq buraxdığı bildirilir

2021-02-27

gun az article

Əhərdə ekoloji faciə: Əncird mis yatağının zəhərli tullantıları bölgəyə axıdılır

2021-02-27

gun az article

Təbrizin “Şairlər Məqbərəsi”ndə tarixi tunel aşkarlanıb

2021-02-27

gun az article

Mərənd şəhərində iki nəfərdə mutasiyaya uğramış yeni növ koronovirusun Britaniya variantı aşkar edilib

2021-02-27

gun az article

Əli Xeyrcu Ərdəbilin təhlükəsizlik idarəsinə çağrılıb

2021-02-27

gun az article

GünazTV Feb.26.2021-Azadlıq səsi: İranda tarixin saxtalaşdırılması siyasəti və hədəfi

2021-02-27

gun az article

GünazTV Feb.26.2021: Körpü: Xocalı Soyqırımının 29-cu İldönümü

2021-02-27

gun az article

GünazTV Feb.26.2021: Paylaşım programı, 39-cu Bölüm.

2021-02-26