زبان قرون وسطائی فارسی با بیماریهای دیرینه اش

2008-05-01 18:37

آقای داریوش آشوری و اقراربه اینکه" زبان قرون وسطائی فارسی با بیماریهای دیرینه اش " بتاريخِِِِِِِِِِِ اول مهرماه 1385 آقای آشوری در پالتاک فرهنگ و هنرسخنرانی مهمی در زمینه ی " مشكل زبانی ما" ايراد فرمودند که بصورت مقاله در همین سا یت(فرهنگ و هنر) چاپ شد ول

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

آقای داریوش آشوری و اقراربه اینکه" زبان قرون وسطائی فارسی با بیماریهای دیرینه اش " بتاريخِِِِِِِِِِِ اول مهرماه 1385 آقای آشوری در پالتاک فرهنگ و هنرسخنرانی مهمی در زمینه ی " مشكل زبانی ما" ايراد فرمودند که بصورت مقاله در همین سا یت(فرهنگ و هنر) چاپ شد ولی متاسفانه بفوری برداشته شد.از آنجائیکه مراجعه بآ رشیو سا یت امکان پذیر نیست لذا از مسئولینِ محترم تقاضامیشودمقاله را دوباره در سا یت نصب نمایندتا مورد استفاده ی علاقمندان به یکی از بزرگترین مشکلات فرهنگی یعنی مشکل زبان بعنوان پایه واسا س فرهنگ و ادبیا ت فارسی قرارگیرد. همانطوریکه آقای آشوری دراول مقاله اشاره کرده اند کوشش وزحما ت بیش از چهاردهه ی ایشان در زمینه ها ی مختلف زبا ن فارسی ،روشن کرد ن مساله وبازگفتن آن، همچنین برای گره گشائی ونیز برای تولیدمایه وسرمایه ی آن برکسی پوشیده نیست . ازآنجائیکه امروزه تعداد بیشماری تازه ازراه رسیدگان، اکثرأا هم بایدک کشید ن تیتردکتری،درسایتهای اینترنتی با اظهارنظرات کودکانه ی آمیخته به تعصبات جنون آمیزو نژاد پرستانه بر بی دروپیکری زبا ن قرون وسطائی فارسی میافزایند،سخن آقا ی آشوری اهمیت بیشتری مییابد. در اول مقاله به " ترجمه ها ومقاله هاوتاليف ها ی"بی سرو ته وگنگ تا سرحد بی معنای مطلق اشاره شده است.اگربهردلیلی:آشنائی،دوستی،نزدیکی ویاهرملاحظه کاری دیگری، نویسندگان آنهمه مهمل وبیهوده نویسی ها معرفی نشده اند، چرا و بچه دلیل نویسندگان قلم ها ی روان تروتوانا تر و سالم تر و نوآورترذهن ها ی فرهیخته ووجدان ها ی بیدار (بقول خودتا ن)برای علاقه مندان وجوانا ن جویا ی حقیقت در باره ی دشوارترین مساله ی فرهنگی یعنی زبا ن فارسی معرفی نشده اند؟ اگر یکنفراز ایرانیا ن غیرفارس زبا ن لر-بلوچ- ترکمن – کرد – عرب و ترک زبا ن که اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند ،یکی از گفته ها ی شما را مثل"قرون وسطائی با بیماریها ی دیرینه، فقروبی دروپیکری ،چا له یا چاه واپس ماندگی " بیا ن میکرد،چماقداران پا ن ایرانیست – ناسیونالیستهای باستا ن پرست اگر دستشا ن برای برخوردها ی فیزیکی وقتل واز بین برد ن، بنویسند ه نمیرسید، ازنثار فحشها ی لایق خود و اربابانشان مثل دشمن ایران وایرانی – تجزیه طلب و عا مل بیگانه .....خود داری نمیکردند چون ایران و ایرانی در نظرآنها فقط فارس و فارسی است. برای آشنائی با مهمل و بیهوده نویسی های آلوده به باستا ن پرستی و خرافه ستائی داستانها ی نژاد - پرستانه ی شاهنامه ای، وبرتری جوئی ها ی ناسیونالیستها ی فارس که نه حد وحد ود جغرافیا ئیشا ن معلوم است و نه حق و حقوق ملی شا ن حد و اندازه دارد،به دو نقل قول از یک نوشته با تیتر" چند یاد- آوری بایسته در باره ی استقلال ساختاری زبان فارسی"از آقای د کترجلیل دوستخواه که در سایت پان - ایرانیستها – فاشیستهای وطنی چاپ شده نگا هی بیاندازیم،گرچه خواند ن این چند جمله هم موجب اتلاف وقت خواهد بود ولی برای شروع وادامه ی بحث د رمورد قرون وسطائی بود ن زبا ن فارسی با بیماری های دیرینه اش ضروری است. این دکتر بیهوده نویس و مهمل با ف بعد از کلی دری وری از زمین و آسمان در مورد توانمندی زبان فارسی می نویسد نقل قول"اين زبا ن توانمند و پرمایه كه روزگاري در قلمروي از كرانه ي اقيانوس هند و مرز چين در خاور تا مرزهاي خاوري ي اروپا در باختر و از مرزهاي جنوبي ي روسيّه در شمال تا خليج فارس و مرزهاي شمالي ي سرزمينهاي عربي در جنوب رايج بود، به رَغْم ِ همه ي داد و ستدهاي ناگزيرش با زبان عربي و راه يابي ي شمار زيادي از واژه ها و گاه تركيبهاي آن در دستگاه واژگانش، تا به امروز بر بنياد ساختاري ي خود استوار و مستقل و پويا و بالنده مانده و به شايستگي از عهده ي خويشكاري هاي چندگانه ي ويژه و همگاني اش برآمده است ." پایان نقل قول،همانطوریکه ملاحظه میشود این گفته از کتاب نبرد من هیتلرویا از گفته های گؤبلز وزیر تبلیغات فاشیستها ی هیتلری نیست که با شعار" آلما ن بالای همه وهرچیز"خواب خیال تسخیروتخریب جهان را داشتند بلکه گفته ی یک پا ن ایرانیست و فاشیست ِ آریائی ِ شناخته شده ی ِ وطنی است.با مروردرنقاط جغرافیائی ِ گفته ی بالا وجود میلیونها ترک زبا ن از چین در خاور گرفته، کشور همسایه افغانستان(زبان ترکی از سال 2003 میلادی دراین کشور یکی از زبانها ی رسمی است.)،بلغارستا ن و قبرس در اروپا ودر تمام جمهوریها ی سابق اتحاد شوروی در شمال، درکشور عربی عراق و وجود چند ین کشور ترک زبا ن عضو سازما ن ملل، یک واقعیت روشنی است. علی رغم قدغن بود ن زبان ترکی آذربایجانی در زمینه ی آموزش ووسا ئل ارتبا ط جمعی با هزاران دسیسه ونیرنک برای از بین برد ن آن درایرا ن البته بخیال خودشا ن (شتر در خواب بیند پنبه دانه)، از زمان رضا میر پنچ( رضا شاه که گویا خود یک ترک تبا رگمنام مازندرانی بوده است.به صفحه ی 167کتاب ایرا ن بین دو انقلاب نوشته ی یرواند آبراها میان مراجعه شود.) بکمک روشنفکران باستا ن پرستی چون آخوندزاده،تقی زاده افشار، کسروی، رضازاده ی شفق، فروغی، زرین کوب،, پیرنیا، پورداود، رجبی، میرفطروس، داریوش همایون (يكی از تئوریسین ها ی رژیم فاشیستی محمد رضاشاه)،شجاع الدین شفا،ذ بیح اله صفا و....، تاباصطلاح روشنفکران مذهبی نظیر آخوند رفسنجانی و پاسداراحمد ی نژاد زبانها ی غیر فارسی را در ایران گویشها ی محلی وخرده فرهنگ نامیده و سعی مکنند تعصب فارسی را به تعصب عمومی گسترش دهند.با تمام ضايعات وارده به چهار نسل مردم آذربایجا ن (وسایرمردم غیرفارس) زبا ن ترکی در آن حد توانائی وپیشرفت است که هزاران هزار دانشجوی فارس زبان در دانشگاه ها ی مختلف کشور ترکیه در تمام علوم اجتماعی ، کلیه ی رشته های فنی و رشته ها ی مختلف پزشکی ازدوره ی عمومی تا تمام دوره ها ی تخصصی مشغول اند. در حالیکه در ایران دانشجویان خارجی فقط در حوزه ها ی علمیه مشغول بوده و عمدتأا از کشورها ی پاکستان و افغانستا ن هستند مثل دوره ی رژیم فاشیستی شاه. برای اینکه از مطالب آقا ی آشوری دور نیافتم به نقل قول دوم مختصربرخورد میکنم. آقا ی دکترجلیل دوستخواه در همان مقاله ادامه میدهد نقل قول " توانمندي و استقلال زبان فارسي از زبان عربي ( و نيز ديگر زبانها) سخني نيست كه تنها ما ايرانيان فارسي زبان از سر ِ دلبستگي و مهرورزي مان به زبان مادري بگوييم. اين "قولي است كه جملگي برآنند" و حتّا آگاهان عرب بدان گواهي مي دهند. زنده ياد مُحي الدّين عالم پور روزنامه نگار ِ تاجيك، در سفري به مصر، از يك استاد ايران شناس دانشگاه قاهره پرسيده بود: " چه شد كه شما مصريان با آن پيشينه ي فرهنگ و تمدّن بسيار كهن خود، از زبان و ادب باستاني تان جدا مانديد و زبان عربي را به منزله ي زبان رسمي ي خود پذيرفتيد؟". استاد مصري در پاسخ گفته بود: " سبب ِ اين امر آن بود كه ما فردوسي و شاهنامه نداشتيم!" در رابطه با آقای محّی الد ین عالم پور اشاره به 130 میلیون بانگالی و 150 میلیون پاکستانی جدا شده از شرق و غرب هندوستان بزرگ کافی است.آنها بدون داشتن فرد وسی ِ نژاد پرست و زن ستیز با هجونامه اش بنام شاهنامه اسلام آوردند با حفظ زبانها ی خود ،وهمچنین ترکیه وچندکشوردیگر. نظیراین استاد ایران شنا س دانشگاه قاهره با این همه نادانی چه فراوانند در دانشگاهها ی ایران وهمه هم دکترها ی نانخورتاریخ،زبان وبا ستانشناسی: دکتر طاووسی، دکترشهبازی ،دکترشعبانی، دکتر ورجاوند، دکتر مهاجرانی(پایان نامه ی دکتری این بیچاره در مورد سلمان فارسی موهومی بوده) و.... آقای محّی الدین علم پورمتوجه بودند که سه کلمه ازاسم چهارکلمه ای شان عربی بوده است؟ چند نکته در مورد مقاله ی آقای آشوری: یکی از مرکزی ترین بحثها ی فلاسفه دردو قرن گذشته مساله ی زبا ن و زبا ن شناسی بوده است. زبا ن محصول مشترک کل جامعه، در مراحل مختلف فعالییت های تولیدی رشد کرده وبعنوان ابزار رابط بین انسان ها احتیاجات کل جامعه انسانی را برطرف کرده و بهیچ قشرو طبقه ی معینی تعلق ندارد.ضرورت دائمی تبادل افکارانسانها در مبارزه با طبیعت و مهار آن،موفقییت در فعالییت های تولیدی،در پیدایش دولت،فرهنگ،اخلاق و تکنیک طبیعتاً لغات و اصطلاحات جدید زبانی را درزمینه های فوق بوجود میاورد ولی ساختمان ودستور آنرا نمیتواند تغییردهد.تعدادی از لغا ت قدیمی که تاریخ مصرفشان بسرآمده، رفته رفته از گنجینه ی لغات خارج شده وجای خود را به لغات جدید حاصله از تکنیک جدیدوسایرزمینه های جدید اجتماعی میدهد. مثلا لغا ت قدیمی جوامع برده داری و فئودالی رفتهرفته با لغا ت و اصطلاحات ماشین،قطار، هواپیما،تلویزیون و.... کامپیوتر و دستگاههای اداری این وسائل جایگزین شده وپروسه ی تکامل تولیدی براه خود ادامه میدهد. نتیجه ی عملی اینکه بهر تقدیر تاریخی،بازارهای جهانی برای فروش محصولات جدیددرغصب تعداد انگشت شماری ازممالک صنعتی است ولی عملا زبان انگلیسی بعنوان زبا ن رابط جهانی درآمده وکاربرد آن در سطح جهانی با هیچ زبانی قابل مقایسه نیست.دراینجا صحبت از متکلمین بیک زبا ن نیست، چه در اینصورت چینی ،اسپانیائی وعربی بترتیب میتوانستند زبا ن رابط باشند.اگرچه اسپانیائی وعربی در دو بخش وسیع و مختلف جهان بعنوان زبا ن رابط وهمزمان بعنوان زبان مشترک عمل میکنند، پس زبان مشترک میتواند همزمان زبان رابط نیز باشد ولی زبان رابط همیشه زبان مشترک نیست. بین آلمان وانگلیس زبان مشترکی وجود ندارد بلکه اینجا صحبت اززبا ن رابط بین آلمان وانگلیس است. زبان آلما ن و اطریش ویا زبا ن انگلیس وایرلند به ترتیب آلمانی و انگلیسی است در اینحالت زبان رابط وزبا ن مشترک یکی است.این مساله د رکشورها ی چندزبانه مثل ایران با ین سادگی نیست ودرعمل با مشکلا ت زیادی روبروست،زبان فارسی زبان رابط اجباری و زورچپان درایران است! ازآنجائیکه زبا ن فارسی در هشتاد سا ل گذشته یکم بعنوان ابزارسرکوب ملییت ها ی غیرفارس بکا ر رفته،دوم زبان اقلییتی در مقا بل اکثریت غیرفارس زبانان،سوم نفوذ بیش از حد زبا ن عربی درزبان فارسی تا آن حد که استقلال زبا ن فارسی مورد سؤال است،چهارم بی د روپیکری در بکا ر برد لغات عربی وفقرزبانی وپنجم ساختگی و غیر طبیعی بود ن زبا ن فارسی وتولید آن در کارگاه شعوبیه وجعلی بودن کتب باصطلاح فارسی قبل از اسلام ازجمله اوستا وخود پیغمبری بنام زردشت، و بالاخرهششم بنا بمفاد فوق حساسیت منفی روشنفکران غیر فارس زبا ن بزبا ن فارسی ،این زبا ن نمیتواند د رایران آزاد ودموکراتیک زبا ن رابط باشد. نکا ت مندرج د ربند یکم و دوم باندازه ای روشن و آشکا راست که امروزه حتّی متعصب ترین بیماران پان فارسیسم از داریوش همایون،چنگیزپهلوان تئوری پردازان رژیم فاشیستی شاه تا آخوند رفسنجانی و پاسداردکتراحمدی نژادکه فارس وفارس پرستی رابیش ازاسلام و شیعه گری (پیشه ی خود) تبلیغ میکنند، با گفتن اینکه "اشتباهات وزیاده روی هائی در گذشته روی داده است" آنرا تائید میکنند. بند سوم و چهارم:نفوذ خارج از حّد زبان عربی در زبا ن فارسی و بی دروپیکری زبا ن فارسی با مراجعه به لغت نامه ها ی فارسی از جمله لغت نامه ی دهخدا روشن است که حروف ث- ح- ص-ض- ط- ظ – ع – ق در فارسی وجود ندارند،همزه فقط در اول کلمه وحرف- ذ- بر عکس همزه نمیتواند دراول کلمات فارسی قرارگیرد. یعنی هرکلمه ای که یکی از حروف بالا را (و همچنین همزه و ذ را طبق توضیح بالا) داشته باشد فارسی نیست.آیا با خارج نمودن لغا ت متشکله از یکی از حروف بالا از زبا ن فارسی اصولا زبانی بنا م فارسی وجود خواهد داشت؟ کجاست آن توانمندی زبا ن فارسی که معادل لغات ترکی بیشماری شامل حرف- ق: آقا، قاشق، بشقاب و... و معادل لغات عربی قوم،قول ،قید و.....را ندارد؟ زیرا لغات "معاد ل" و "فارس" نیز عربی اند!! این نکا ت بسیا رابتدائی و کاملا روشن را از آنجهت یادآوری نمودم که تاکیدی برغیرطبیعی وساختگی بودن زبا ن فارسی کرده باشم ،در بند پنجم در پا ئین با د و نقل قول این مساله بیشترروشن خواهد شد. جنا ب آقای استاد آشوری در اینجا بحث بر سر این نیست که لغات مزبوراز کدام زبا ن آمده اند، طبیعی است که تمام زبانها دارای لغاتی مشترکند ویا لغات همد یگر را با معانی مختلفی بکا رمیبرند،بلکه بحث بر سرچه مقدار و چه اندازه است! بعنوان مثا ل زبا ن بسیا رکوچک سوئدی (از نظر تعداد متکلمین) که خیلی بزبان آلمانی دردرجه ی اول و بزبان انگلیسی در درجه ی دوم بدهکار است،لغات وارده اززبانهای دیگر را طوری درخودتثبیت نموده که لغات مزبورنمیتوانند بطوردلبخواه و ابن الوقت بسلیقه ی هر نویسنده ای بکار برده شوند. زبان فارسی درطول هزار سالی که ازبوجود آمدنش میگذرد از جمله بعلت همان قرون وسطائی بودن،فقرو بی دروپیکری ،عدم رشد طبیعی مثل سایر زبانها ودرست با ین خاطرنداشتن دستورزبان، عدم توانائی لازم برای جذ ب و تثبیت لغات وارده از سایرزبانها( مخصوصا از زبا ن عربی) نمیتواند بدون زبا ن عربی وجودداشته باشد.زبانهای ساختگی" پارسی باستا ن" و "پارسی میانه پهلوی"بعنوان پدر بزرگ و پدر برای طفل یتیم و بی سر پرست زبان فارسی "اختراع"مغزهای علیل باستان پرستان بدون کوچکترین اثر تاریخی، نامهای تو خالی کتابی است. (به سلسله مقالات استاد ضیا صدردرمورد خط وزبا ن در شماره های مختلف نشریه ی روزگارنوازپاریس و همچنین کتا ب دوم پلی بر گذشته صحفه ی 79 استا د ناصر پور پیرار*** رجوع شود.) آقای آشوری شما در سرتاسرمقاله بعضی لغات عربی را همواره بعربی مثل علوم، قرون،فنون،عوامل، و… جمع بسته اید و همزمان بعضی لغات دیگر عربی رابصورت جمع فارسی نوشته اید مثل جامعه ها ذهن ها،مفهومها،عادت ها،کتابها،سنّت ها،وجه ها و …ولی همزمان جمع مساله را هم بصورت مسائل وهم بصورت مساله ها نوشته اید. بر طبق کدام دستور،قاعده وقانونی میتوان جوامع راجامعه هانوشت ولی نتوان علوم را علم ها نوشت؟ ویا بدتر اینکه جمع" مساله" را همزمان هم بصورت مسائل و هم بصورت مساله ها بتوان نوشت ! آیا این باختیاروبطوردلبخواهی نوشتن بدون هیچگونه دلیلی خود بر بی دروپیکری موجود نمی افزاید؟ چند نکته در مورد واژه ها زمانیکه برای لغات و واژه های جدید تکنیک مثل کامپیوتر،اجزأ تشکیل دهنده و زمینه های مختلف کاربردی آن واژه ی معادل وجود ندارد (وحتما هم وجود ندارد)هما ن واژه ی انگلیسی بهتراست تا واژه الکی وبیخودی چون رایانه و یا سامانه! درحالیکه اینترنت،وبلاگ،کلیک کردن و....مورد قبول واقع شده است. امروزه متاسفانه رقابت و خود نمائی بچه گانه ای بین بعضی از باصطلاح روشنفکران و دکترهاازنوع یادشده در بالا، برای تولید واژه های معادل لغا ت عربی در حا ل جریان وشکل گیری است،که نه تنها کمکی بمشکل فقر زبانی نمیکند،بلکه زبان عرب زده رابصورت شلم شوربای عربی فارسی در میاورد. با فرض اینکه لغت شهر فارسی باشد(لغت شهر در عربی بمعانی مختلف قبل از پیدایش زبان فارسی وجود داشته و دارد.) واژه ی ترکیبی "آرمان شهر" بجای مدینه ی فاضله جز سر در گمی نتیجه ی دیگری نمیتواند داشته باشد،زیرا با دیدن و یا با شنیدن آن آدم بی اختیاربیادشهرهاومناطقی میافتدکه نام اصلی آنها راازترکی به فارسی عوض کردندوحتّی درجاهای دیگر مثل مشکین شهر، آذرشهر،پیران شهر،خمینی شهروفرداپس فردا هم لابد حسن شهروحسین شهر...... جناب آقای آشوری شما در این مقاله واژه ی ترکیبی "زادآوری"را بجای" تولید مثل" بکار برده اید درحالیکه واژه های ترکیبی "خودزائی"ویا" هم زائی" قبلأ استفاده شده است، کدام را بکار ببریم و بچه دلیل؟ شما در این مقاله بجای لغت عربی " خطّ " واژه ی ترکیبی " زبان نگاره " را بکار برده اید،این واژه ی ترکیبی فقط و فقط میتواند یکی از معانی" خط " را بیان کند،مثلا نمیتوان بجای خطوط هوائی گفت: " زبان نگاره های هوائی بین ایران و آلمان"!ویادر درس هندسه معلم درتعریف ارتفاع بگوید: "ارتفاع زبان نگاره ای "است که از یکی از رؤس مثلث به ضلع مقابل عمود شود (ارتفاع،رؤس، مثلث ضلع، مقابل،عمود همه لغات عربی اند!!!) شما قبلا در مقاله ی" پیرامون نثرفارسی و واژه سازی" بجای لغت عربی تخصّص از واژه ی تر کیبی"ویژه کارانه" استفاده نموده اید ولی در این مقاله ی آخری بنام " مشکل زبانی ما "ازواژه ی ترکیبی- جدید "رشته کارانه" استفاده کرده اید،بنده هنوز متوجه نیستم در کجا و چه موقع از" رشته کارانه" و چه موقع و در کجا از" ویژه کارانه" بجای لغت جاافتاده ی تخصّص باید استفاده کرد؟وتا اطلاعا ت قانع کننده از طرف شما برای کاربرد این واژه ها، فعلا شیوه ی مرسوم " شیر یا خطّ " پیشنهاد میشود!!! نتیجه اینکه مؤسسات ، ارگانهای فرهنگی واین اصطلاح فرهنگستانها بهیچ وجه از طرف مردم انتخاب ونظارت نمیشوندوباین خاطر هم تولیداتشان بدرد مردم نمیخوردودر دراز مدت دوگانگی زبانی بین مردم عادی وروشنفکران جدا از مردم بوجود خواهد آمد. وامّا بند پنجم : ساختگی وغیرطبیعی بودن زبان فارسی در واقع علت العلل تمام مشکلا ت زبان فارسی بدو نقل زیر دقت نمائید: نقل قول اول، چهارشنبه 31 خرداد 1385ساعت: سه وپنجاه" آقای سهند.آن چه را ادعا کرده ام، عبارت زیراست: (گواهی تاریخ میگوید که از سلجوقیان ومغول و قاجارواز امویان وعبا سیان وانبوه کارگزاران خلفای حاکم،وازنادرخان خراسانی،تاکریم خان لر،هرگز نکوشیده اند که ترکی و عربی و مغولی وفارسی را، بعنوان زبان رسمی وملی جا بزنند و پیوسته نیازهای منشآتی و علمی و دینی ایران،با کمک گرفتن از زبان توانا ی عرب،نیازها ی احساسی و فراغتی،با سرودن بزبان فارسی و روابط درونی اقوام وایلات، با زبانهای بومی گذشته است). این درست است که تولید و اختراع زبان فارسی درخراسان و با کمک خلفای عباسی در قرون اولیه و با اختلا ط و استمداد از چند منبع محلی و بخصوص تاتی،که زبان غیر رسمی و محلی آوارگان یهود بوده است،صورت گرفت واین مطلب را میتوان از مسیرهای متعدد و مختلف اثبات کرد.بااین همه مدرکی دراثبا ت اجباری کردن کاربرد این زبا ن ساختگی نداریم . چنان که تولیدات فرهنگی جدی،در حوزه ی علوم وفنون و فلسفه و د ین،در ایران،جدای از شعروشاعری که درحوزه ی سرگرمی وتفنن های مراکز سیاسی قرارمیگیرد،تمامأ به زبان عرب است وهرگزدر هیچ دوره ای پیش از ظهور نکبت رضا شاه ندیده ایم که اجبار بکار گیری زبان فارسی حاکم بوده باشد. وانگهی تمرکز انسانی در سده های نخستین اسلامی در ایران،چندان اندک ،غیربومی وعمدتأ عرب است که وادار کردن آنها به پذیرش یک زبان نا توان و ناشناس ،از جا بحا کردن کوه دماوند غیر ممکن تر بوده است." نقل قول دوم: جمعه 2 تیر1385 ساعت : چهارده وپنج " آقای هاتف.تشخیص شما قریب و قرین به درستی است.به سه دلیل عمده ی زیر،فارسی یک زبا ن ساختگی است و پیش از قرن سوم هجری،یعنی آغاز تدارکات و جعلیا ت شعوبی و اسرائیلی، سابقه ی ظهورندارد. 1- فاقد بنیانهای ریشه شناختی است.کلمات مجرد و نازا و نوظهورند،مگراینکه از عربی و ترکی و روسی و این اواخر از انگلیسی و فرانسه وغیره بر داشته باشند.مثلأ با هزارمن سریش هم نمیتوان ریشه ی (شاگرد) را بجائی چسباند! وهمین طوراست صدها اسم و لغت و فعل فارسی دیگر را. چنان که ریشه ی( شگرد ) هم معلوم نیست . 2- فاقد نظم کاربردی یا باصطلاح( دستورزبا ن)است .براحتی میتوان جای فعل و فاعل ومفعول و قیدوضمیرودیگراجزاء جمله را جابجا کرد بی اینکه مفهوم آن گم شود. (من امروز صبحانه خوردم )، با(امروزصبحانه خوردم من) و(خوردم من امروزصبحانه) و(صبحانه خوردم امروزمن)،یکی است. جمله ای است خبری با چهارواژه که به صورت مختلف قابل ادا کردن است.هیچ زبان کلاسیک که بر پایه ی فرهنگ دیرین و معینی استوارباشد،چنین (شلم شوربا) نیست. 3- ومهم تر از همه ، دارای زمان بندی رشد و توسعه و ترکیب نیست.ناگهان و بدون هیچ پیشینه و پشتوانه ای به صورت شاهنامه ،از کارگاهی درخراسان،ونه اقلیم دیگری درایران،ظهوروهنوزهم با همان شاهنامه عرض اندام میکند!!! اگرخدا خواست گردانندگان آن کارگاه زبان تراشی ومقصد آنان از فارسی سازی رابشرح خواهم آورد". دونقل قول بالا از یادداشتهای ناصر پورپیرار***است درجواب دو سؤال کننده . بند ششم: حساسّیت منفی روشنفکران غیر فارس زبان بزبان فارسی امروزه ببرکت اینترنت،فراوانی کتاب ومقاله در باره ی مسا ئل تاریخی ،دروغ های باستان پرستا ن و شاهنامه ستایا ن در باره ی تاریخ کذائی " ایران باستان"، " برتری" زبان وفرهنگ ساختگی فارسی نسبت به زبان ها وفرهنگ های غنی تر وپایدارتر موجوددر ایران،بدان حد افشا شده که برای مردم غیر فارس زبان برابری کامل همه ی زبان ها و فرهنگ ها بعنوان اولین سنگ بنا ی تحقق دموکراسی درآمده و دفاع وحمایت ازاین خواستهای ملی،معیاراساسی آزادی خواهی ودموکراسی طلبی فارس زبانان میباشد. این همه اعدام از جوانان عرب و بلوچ در ماه های گذشته،تظاهرات چند صدهزارنفری مردم آذربایجان در خرداد ماه گذشته بابجا گذاشتن حداقل 22 نفرکشته،صدها زخمی وزندانی بیا نگر چیست؟ اینهمه نوشته و گفتار وبحثهای پالتاکی در زمینه ی مسا ئل ملی:فدرالیسم،حق تعیین سرنوشت، فرهنگ و زبان های مختلف موجود درایران و............. اهمیت « برابری در تمام زمینه های » ملی رامیرساند. فیلسوفی از کشور چین میگوید: " آتش ما نندِ گندم خوشه میدهد و خشم خرمن ِ سرخ ِ امیدهای ِ فروکوفته است ." فریادهای خشم آلود میلیون هاانسا ن در سرتاسر آذربایجان در خرداد ماه 85 که مهر تحقیرو ستم فرهنگی هشتاد ساله را حمل میکرد،نشا ن از شروع رستاخیزی بزرگ برای پاره کردن زنجیرهای ستم واستبداد فرهنگی است. سه بیت ازقطعه شعر"ساری کوینک" اوختا ی د ررابطه با روز رهائی بیمناسبت نیست ، گر چه به مصداق سخن « هرچیزی را به هر زبانی نمیتوان گفت» ، متأ سفانه بفارسی قا بل ترجمه نباشد. ا ُندا که چخا رگوُن یاییلارعالمهَ بیردَن ا ُندا که قاره دان یره سو بویه ِجاآغارهِ داغهِ داشهِ آسودهَ خیا لیلهَ گََزَرسَن گلُشندهَ نَه شَختهَ گؤَرَسَن داغد ا نَه قارهِ اوُچه اِوهِ ویران اوُله ظالم دُوشَراَلدَ ن قا ن دوُرمازاگرکََسسَه پچاخ قِلسا دامارهِ شاید بتوان در اینجا از" مرغ آمین" نیما برای مفهوم شدن بسیاراند ک ازشعربالا کمک گرفت : " رستگاری روی خواهد کردوشب تیره بد ل با صبح روشن گشت خواهد............... می گریزد شب. صبح می آید". جناب آقای استاد آشوری باتوجه به نکا ت بالا مشکل زبانی ما با تغییرات در جمع بستن لغا ت بیشمار عربی در زبان قرون وسطائی فارسی و واژه سازی قابل حل نیست و جز اتلاف وقت نتیجه ای ندارد. باتوجه به تبلیغات جنون آمیزهشتادساله درمورد زبان وفرهنگ فارسی، بااجیرکردن روشنفکران کاسه لیس درباری ویابارگاهی وچه بسادکترهای متخصص در"رشته ی نادانی"البته درسایه ی چکمه پوشان تفنگ بد وش،وهمزمان باتروروسرکوبی زبان های دیگرملی،امروزه وضع زبان فارسی اینگونه است که صاحب نامی چون آقای آشوری به «قرون وسطائی با بیماریهای ذیرینه،فقروبی دروپیکری، چاله یاچاه واپس ماندگی» زبا ن فارسی اقرارمینمایند.پس اینهمه واژه سازی وفارسی کردن لغات عربی برای چیست؟ اصولأ هیچ زبا ن بی ریشه وساختگی ظرفیت مدرن شدن را ندارد. راه حل منطقی: انتخا ب زبا ن جهانی انگلیسی بعنوان زبا ن رابط در ایران آزاد ودموکراتیک فردا، اگر یکپار چگی ایران را میخواهیم، قرار دادن زبا ن فارسی در جایگاه خود یعنی هم سطح بقیه ی زبان های ملی تا حق آنهائیکه میخواهند شعرهای ضد ملی،نفاق افکن،بغا یت ارتجاعی و کاملأ زن ستیز وشرم آوراین باصطلا ح " حکیم خرد-استاد سخن- شاعرملی و..." را در هجونامه اش بنام "شاه نامه ی فردوسی" بخوا نند، ضا یع نشود. فقط بعنوان مثا ل بسه بیت شرم آورزیر توجه فرمائید: زن و اژدها هر دو در خاک به جهان پاک از این هردوناپاک به زنان را ستائی سگا ن را ستای که یک سگ به از صد زن ِپارسای زنان را همین بس بود این هنر نشینند و زایند شیران نر ما آذربایجانی ها باندازه ی کافی شاعر خوب،ِ مردمی داشته وداریم ودر آینده اگر مجسّمه ای ، تالاری، پا رکی،خیابان ویا میدانی بنام فردوسی در هر کجای ایران باشد ،یقینأ در آذربایجان وجود نخواهد داشت. وسؤال آخراینکه آقای آشوری : شما با نوشته ها ونوآوری های موجود در کتاب های آقای ناصرپورپیرار حتمأ آشنا هستید.در یکی از یادداشت ها آمده است که شما بهمراه آقای هوشنگ صادقی، از شاگردان هاید ماری کخ آلمانی،در دفتر کار آقای ناصر پور پیراربوده اید و آنطوریکه آشکار میشود بخش بزرگی از آثار قلمی شما نیزاز انتقادات جدید تاریخ زبان و فرهنگ ایران در امان نمانده است، سکوت شما بچه معنا ست؟ لطفأ دلایل سکوت خود را بیان فرمائید. با تشکر قبلی آ. ا ُورموی لند ن مهرماه 85 [email protected]/* */ *** ناصرپورپیرار مورخ و پژوهشگر بی نظیرمعاصر،مؤلف کتابهای هشت جلدی " تأملی در بنیا ن تاریخ ایرا ن"است، که با شجاعت تمام (بدو نامه ی ایشان به وزیرفرهنگ و به رهبران وا داده و ضد ملی جبهه ی باصطلاح ملی مراجعه شود.) ودقت و صداقت علمی فوق العاده مشت یاوه گویان شرق شناس غربی رابازنموده، بطوریکه " استادان" تاریخ،زبان وباستان شناس وطنی از شوکه ی پنج ساله هنوزبخود نیامده ویا درسکوت حاصله ازگیجی ِ ناراحتی ِ"وجدان"بسر میبرند وجز تنی چند "نان خور"باستان پرستی ان هم جز فحش و بد وبیراه چیزی برای گفتن ندارند. پورپیراربرای اولین بار در تاریخ ایران بادلیل ومنطق و حتیّ ارائه ی سند ثابت میکند که کورش و داریوش بر خاسته از اسلا وهای روسیه تمد ن شرق میانه از جمله ایران رابا خون ریزی تمام از بین بردند و بد ین خاطر تا سه قرن بعد اسلام اثری از نویسنده،دانشمند وحتیّ یک نوشته در دست نیست.عمده مسا ئلِ ِ بررسی شده در این کتابها بشرح زیر است: غیرایرانی بودن هخامنشیا ن خون ریز، دو سلسله ی اشکانیان وساسانیان نیزغیر ایرانی اند. کذب بودن: ابن ندیم وکتاب الفهرست ،سلمان فارسی،دین زرتشت و کتاب اوستا،ابومسلم خراسانی. اثبات اینکه زبان فارسی در قرن سوم بکمک زبان تاتی، زبان آوارگان یهود در کارگاه شعوبیه در خراسان ساخته شده، و منطقی ترین برخورد به شخص فردوسی و شاه نامه، موهومی بودن قوم، نژاد و زبان "آریائی" کذ ب تقسیم بندی زبانهای "هند واروپائی" و صدها مساله ی جدید دیگر....
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

GünazTV Oct.21.2020: Qarabağ davası Dünya mediasında, İrançılar nədən ermənilərə dəstək verirlər

2020-10-22

gun az article

GünazTV Oct.21.2020 : “Azərbaycanın şanlı ordusu 27 il sonra Zəngilanı işğaldan azad etdi!”

2020-10-21

gun az article

Milli fəal Vəhid Bəyzadə həbs edilib

2020-10-21

gun az article

13 milli fəal Təbrizin İnqilab məhkəməsinə çağırılıb

2020-10-21

gun az article

Təbriz etirazında tutulan milli fəal Həmid Məhəmmədtağızadə zindana köçürülüb

2020-10-21

gun az article

Milli fəal Zeynal Tənhayi müvəqqəti azadlığa buraxılıb

2020-10-21

gun az article

Ciral parkında tutulan fəallar Ərdəbilin Mərkəzi həbsxanasının müvəqqəti saxlama təcridxanasına köçürülüblər

2020-10-21

gun az article

Məsullar Təbrizdə son etirazlarda tutulmuş xanımlarla bağlı məlumat vermirlər

2020-10-21

gun az article

Ceyhun Bayramov Moskvaya gedib

2020-10-21

gun az article

Doktor Maşallah Rəzmi Qarabağla bağlı Kanadanın "Pəyam Radiosu"na müsahibə verib

2020-10-21

gun az article

Milli fəallar Vudud Əsədi və Məhəmməd Eyni həbs edilib

2020-10-21

gun az article

GünazTV Oct.20.2020-Özümüz: Əhməd Şah Dönəmi

2020-10-21

gun az article

GünazTV Oct.20.2020 -GÜNDƏM MASASI: Azərbaycana qarşı İran və Ermənistanın düşmənçiliyi

2020-10-21

gun az article

GünazTV Oct.20.2020 : “Azərbaycan və Ermınistanın Xarici İşlər Nazirləri Vaşinqtonda görüşəcək”

2020-10-20

gun az article

Milli fəal Rza Zarei həbs edilib

2020-10-20

gun az article

Daha iki güney azərbaycanlı milli fəal müvəqqəti azadlığa buraxılıb

2020-10-20

gun az article

Milli fəallar Aydın Zakiri və Rza Seyyid Nuri müvəqqəti sərbəst buraxılıb

2020-10-20

gun az article

Son etirazlarda azı 10 güney azərbaycanlı xanım həbs edilib

2020-10-20

gun az article

GünazTV Oct.19.2020: PARLAQ GƏLƏCƏK: Güney Azərbaycan oyaqdı, Ordumuza Dayaqdı (1/3)

2020-10-20

gun az article

GünazTV Oct.19.2020 : “Azərbaycan ordusu üç rəngli bayrağımızı Xudafərin körpüsünə sancdı”

2020-10-19