قطعنامه هاي سازمان ملل متحد در مورد جنگ قره باغ - ترجمه جعفر افشاری نیا

2008-05-01 04:42

سال 1993(1) ترجمه: جعفر افشارنیا قطعنامه 822 (1993) در سي صد و بيستمين جلسه شوراي امنيت در 30 آوريل 1993 -با يادآوري اظهارات رئيس شوراي امنيت را در 29 ژانويه 1993 و 6 آوريل 1993 كه مربوط به مناقشه قره باغ كوهستاني بود ، - با توجه به گزارش دبير كل سازمان م

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

سال 1993(1) ترجمه: جعفر افشارنیا قطعنامه 822 (1993) در سي صد و بيستمين جلسه شوراي امنيت در 30 آوريل 1993 -با يادآوري اظهارات رئيس شوراي امنيت را در 29 ژانويه 1993 و 6 آوريل 1993 كه مربوط به مناقشه قره باغ كوهستاني بود ، - با توجه به گزارش دبير كل سازمان ملل متحد در تاريخ 14 آوريل 1993 كه بيانگر نگراني جدي در بدتر شدن روابط ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان بود، - با توجه به هشدار تشديد مخاصمات مسلحانه مخصوصا تهاجمات اخير نيروهاي محلي ارمني به منطقه كلبجر جمهوري آذربايجان كه موجب نگراني از اين وضعيت مخاطره آميز صلح و امنيت در منطقه ايجاد مي شد، - با اظهار نگراني شديد از بي خانمان شدن گروه بزرگي از غير نظاميان مردم ولزوم اقدامات بشر دوستانه بين المللي در منطقه مخصوصا منطقه كلبجر جمهوري آذربايجان، - ضمن تاييد دوباره (اصل) احترام به حاكميت و تماميت ارضي همه كشورهاي منطقه، - با تاكيد مجدد بر غير قابل تغيير بودن مرزهاي بين المللي و ناروايي استفاده از نيروي نظامي از در جهت تصرف سرزمين ديگران - با اظهار اينكه حمايت از روند صلح بايد در چارچوب كنفرانس امنيت و همكاري اروپا دنبال شود و تاييد تفرقه افكني (ميان متخاصمين) عمیقا مورد توجه قرار گيرد چرا كه موجب تشديد مخاصمات نيروهاي مسلح مي تواند باشد ؛ 1. خواستار توقف فوري همه مخاصمات و فعاليتهاي خصمانه و برقراري آتش بس دير پاي و همچنين خروج فوري نيروهاي اشغالگر از منطقه كلبجر و ساير نقاط اشغالي اخير جمهوري آذربايجان مي باشد. 2. به طرفين براي اهميت دادن فوري به تداوم مذاكرات حل و فصل مناقشه كه در چارچوب روند صلح گروه مينسك كنفرانس امنيت و همكاري اروپا و خودداري از هر عملي كه مانع از رسيدن به راه حلهاي مسالمت آميز مسئله بشود اصرار مي كند. 3. دسترسي بلامانع براي تلاشهاي بشر دوستانه بين المللي در منطقه مخصوصا در همه مناطقي كه از جنگ متاثر شده اند ، به خاطر كاهش آلام مردم غير نظامي را مي خواهد و مجددا بر اينكه طرفين موظف به رعايت اصول و روشهاي بشر دوستانه بين المللي هستند تاكيد دارد. 4. از دبير كل سازمان ملل متحد مي خواهد كه با رئيس كنفرانس امنيت و همكاري اروپا و نيز با رئيس گروه مينسك OSCE براي ارزيابي وضعيت منطقه بويژه منطقه كلبجر جمهوري آذربايجان و ارائه گزارشات بيشتر با شورا مشورت نمايد. قطعنامه 853 (1993) در سه هزار و دويست و پنجاه و نهمين جلسه شوراي امنيت در مورخه 29 ژوئيه 1993 صادر شده است. شوراي امنيت - با تاكيد دوباره بر قطعنامه 822 خود در 30 آوريل 1993 و با توجه به گزارش 27 ژوئيه كه توسط رئيس گروه مينسك كنفرانس امنيت و همكاري اروپا (CSCE) منتشر شد. - با اظهار نگراني جدي از وخيم شدن روابط ميان جمهوري آذربايجان ارمنستان و كشمكش ميان آنها - با استقبال از اينكه طرفين در جدول زماني، مراحل ضروري اجراي قطعنامه 822 را مورد پذيرش قرار داده اند - با توجه به هشدار گسترش مخاصمات مسلحانه بويژه تصرف منطقه آغلام جمهوري آذربايجان - با اظهار نگراني از وضع موجود كه صلح و امنيت را در منطقه به خطر انداخته است - با اظهار نظر نگراني دوباره از آواره شدن جمع كثيري از غير نظاميان (شهروندان) جمهوري آذربايجان بويژه از جهت نيازهاي ضروري بشر دوستانه در منطقه - با تاكيد بر حاكميت و تماميت ارضي جمهوري آذربايجان و ساير كشورهاي منطقه همچنين با تاكيد دوباره بر غير قابل تغيير بودن مرزهاي بين المللي و ناروايي استفاده از نيروي نظامي در تصرف سرزمين ديگران 1. تصرف منطقه آغدام و ساير مناطقي كه اخيرا از سرزمينهاي جمهوري آذربايجان تصرف شده است را محكوم مي كند. 2. و نيز همه فعاليتهاي خصمانه در منطقه بويژه حمله به غير نظاميان و بمباران مناطق مسكوني را محكوم مي كند. 3. توقف فوري همه مخاصمات و اجراي فوري و بدون قيد و شرط عقب كشيدن نيروهاي اشغالگر از منطقه آغدام و ساير مناطق اشغالي جمهوري آذربايجان را خواستار است. 4. به طرفين نسبت به دستيابي و ادامه برقراري آتش بس پايدار اخطار مي كند 5. به مفاد پراگراف 3 و 4 بالا جهت ترميم مجدد ارتباطات اقتصادي و حمل و نقل و انرژي در منطقه تاكيد مي كند. 6. به تداوم تلاشهاي گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا براي دستيابي به راه حل مسالمت آميز مناقشه (قره باغ) كه شامل تلاش براي اجراي قطعنامه 822 مي باشد ، صحه مي گذارد و نگراني شديد خود را از اثرات نا مطلوب تشديد مخاصمات مسلحانه ابراز مي دارد. 7. از تداركت هيات اعزامي CSCE با تنظيم يك جدول كاري براي گسترش فعاليتها و نيز رسيدگي در چارچوب طرح پيشنهادي CSCE براي حضور سازمان CSCE در منطقه استقبال مي كند. 8. به طرفين اصرار مي كند كه از هر عملي كه مانع از حل صلح آميز مناقشه مي شود خودداري مي كنند و مذاكرات را در چارچوب گروه مينسك سازمان CSCE و نيز از طريق مستقيم در جهت رسيدن به توافقات نهايي تداوم بخشند. 9. به دولت ارمنستان اصرار مي كند كه به اعمال نفوذ موثر بر ارامنه منطقه قره باغ جمهوري آذربايجان جهت رسيدن به توافق به اجراي قطعنامه 822 و قطعنامه حاضر و پذيرش طرح پيشنهادي گروه مينسك توسط طرف ارمني ادامه دهد. 10. اصرار مي كند كه كشورها از فراهم كردن هر جنگ افزار و مهماتي كه ممكن است موجب تشديد مخاصمات در ادامه اشغال سرزمينهاي آذربايجان شود، خودداري كنند. 11. يكبار ديگر دسترسي بلامانع براي مساعدتهاي بشر دوستانه بين المللي به خصوص براي مناطق جنگ زده را در جهت كاستن رنجهاي روز افزون مردم غير نظامي، از طرفين مي خواهد و مجددا به اينكه طرفين موظف به رعايت اصول و روشهاي بشردوستانه بين المللي هستند، تاكيد مي ورزد. 12. از دبير كل و آژانسهاي بين المللي مربوطه مي خواهد كه در جهت تهيه كمكهاي بشردوستانه مورد نياز براي مردم غير نظامي جنگ زده و كمك به اشخاص آواره جهت بازگشت به خانه هايشان اقدام فوري انجام دهند. 12. از دبير كل سازمان ملل مي خواهد كه با رئيس گروه CSCE و رئيس گروه مينسك براي تداوم گزارش به شوار از وضعيت موجود، مشورت نمايد. 14. تصميم مي گيرد كه پرونده تصرف اراضي اشغالي (در شوراي امنيت) به صورت فعال (تحت بررسي) باقي بماند. قطعنامه 874 شوراي امنيت در 14 اكتبر 1993 در نشست 3292 شوراي امنيت تصويب شده است. شوراي امنيت - با تاكيد دوباره بر قطعنامه 822 ، 30 آوريل 1993 و قطعنامه 853 ،29 ژوئيه 1993 و يادآوري بيانيه اي كه توسط رئيس شوراي امنيت در 18 آگوست 1993 قرائت شد. - با ملاحظه نامه مورخه 1 اكتبر 1993 رئيس كنفرانس امنيت و همكاري اروپا CSCE و گروه مينسك كه خطاب به رئيس شوراي امنيت بود. - با اظهار نگراني جدي از ادامه مناقشه در قره باغ كوهساني و اطراف آن (ساير شهرهاي جمهوري آذربايجان) و ادامه كشمكش ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان كه امنيت و صلح منطقه را به خطر خواهد انداخت. - با داشتن توجه به ديدار رده بالاي ديپلماتيك كه در 18 اكتبر 1993 در مسكو (جهت حل مناقشه قره باغ) انجام شد و با ابراز اميدواري كه آنها (طرفين) در بهبود وضع موجود و توافقات صلح آميز مناقشه همكاري و مساعي خواهند كرد. با تاكيد دوباره به حاكميت تماميت ارضي جمهوري آذربايجان و ساير كشورهاي منطقه، - و نيز با تاكيد به غير قابل تغيير بودن مرزهاي بين المللي و ناروايي استفاده از نيرو نظامي (زور) براي تصرف سرزمين ديگران و اظهار نگراني جدي از درد و رنج روزافزون ناشر از مناقشه قره باغ و اظهار نگراني جدي از نيازهاي ضروري بشر دوستانه براي ساكنين منطقه و آواره شدن شمار زيادي از غير نظاميان جمهوري آذربايجان : 1. به طرفين نسبت به برقراري آتش بس دائمي و موثر اخطار مي كند كه با مساعدت دولت فدراتيو روسيه و حمايت گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا انجام مي شود 2. مجددا به حمايت كامل از روند صلح كه در چارچوب سازمان CSCE و با تلاشهاي خستگي ناپذير گروه مينسك تعقيب مي شود، تصريح مي كند 3. از برداشتن قدمهاي ضروري توسط طرفين براي تنظيم جدول زماني جهت اجراي قطعنامه هاي 822 (1993) و 853 (1993) شوراي امنيت كه در 28 سپتامبر 1993 در ديدار گروه مينسك CSCE تنظيم و توسط رئيس گروه مينسك و با حمايت 9 عضو ديگر گروه به طرفين جهت پذيرش ابلاغ شده است استقبال مي كند 4. ابلاغ مي كند كه طرفين نسبت به اجراي سريع مراحل ضروري و دو جانبه كه در جدول زمان بندي تنظيم شده توسط گروه مينسك وجود دارد. اقدام لازم انجام دهند كه شامل عقب نشيني نيروهاي (متجاوز) از مناطق اشغالي اخير و حذف همه موانع براي ارتباطات و حمل و نقل مي باشد 5. همچنين اعلام مي كند كه جلسه گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا جهت رسيدن به توافق مذاكره اي براي حل مناقشه قره باغ مطابق با جدول تنظيمي گروه مينيسك و حكم 24 مارس شوراي وزيران CSCE به زودي تشكيل مي شود 6. از دبير كل سازمان ملل مي خواهد كه جهت فرستادن يك نماينده براي حضور در كنفرانس مينيسك CSCE و فراهم كردن هماهنگي هاي لازم جهت بازگشايي كنفرانس اقدام مطلوبي انجام دهد 7. از ماموريت ديده باني گروه مينسك CSCE حمايت مي كند 8. به طرفين هشدار مي دهد كه از تخطي از قوانين بشر دوستانه بين المللي خودداري كنند و نيز هشدار خود در قطعنامه هاي 822 و 853 را در جهت جلوگيري هر گونه مانع در سر راه تلاشها و مساعدتهاي بشر دوستانه بين المللي براي قربانيان مناقشه در همه مناطق جنگي، تكرار مي كند 9. تاكيد مي كند كه تمام كشورها از هر گونه فعاليتهاي خصمانه و هرگونه دخالت كه منجر به گسترش مناقشه و به خطر افتادن صلح و امنيت در منطقه مي شود پرهيز كنند 10. از دبير كل سازمان ملل و ساير آژانسهاي بين المللي مربوطه مي خواهد كه همكاريها و كمكهاي بشر دوستانه ضروري را تدارك ديده و براي مردم غير نظامي جنگ زده ارسال نمايند و نيز به آوارگان و افراد رانده شده كمك كنند تا با آرامش و امنيت به خانه هاي خود بازگردند 11. همچنين از دبير كل سازمان ملل و رئيس سازمان CSLE و رئيس گروه مينيسك CSCE مي خواهد كه با تهيه گزارش براي پيشرفت عملكرد گروه ميسنك ، همكاري حال حاضر و آينده مابين سازمان CSCE و سازمان ملل را ادامه بدهند 12. راي مي دهد كه پرونده اراضي اشغالي (درشوراي امنيت) به صورت فعال (تحت بررسي) باقي بماند. قطعنامه 884 (1993) كه در نشست 3313 شوراي امنيت در 12 نوامبر 1993 به تصويب رسيده است شوراي امنيت - با تاكيد مجدد بر قطعنامه 822 (30 آوريل 1993)، 853 (29 ژوئيه 1993) و 874 (14 اكتبر 1993) خود، - با تاكيد دوباره بر حمايت كامل از رود صلح كه در چارچوب كنفرانس امنيت و همكاري اروپا (CSCE) تعقيب مي شود و نيز حمايت از تلاشهاي خستگي ناپذير گروه مينسك CSCE - با توجه ويژه به نامه مورخ 9 نوامبر 1993 رئيس گروه منيسك و ضميمه آن كه به رئيس شوراي امنيت فرستاده شده است - با ابراز نگراني عميق و جدي از تداوم مناقشه در قره باغ كوهستاني و اطراف آن كه متعلق به جمهوري آذربايجان مي باشد و نيز از تداوم كشمكس ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان كه صلح و امنيت را در منطقه به مخاطره مي اندازد - با هشدار با تشديد مخاصمات مسلحانه به عنوان پيامد نقض آتش بس و استفاده از نيروي نظامي در پاسخ به اين نقض آتش بس، بويژه اشغال زنگلان و شهر گوراديز جمهوري آذربايجان و با تاكيد بر حاكميت و تماميت ارضي جمهوري آذربايجان و تمامي كشورهاي منطقه - با تاكيد دوباره بر غير قابل تغيير بودن مرزهاي بين المللي و ناروايي استفاده از نيروي نظامي (زور) جهت تصرف سرزمين ديگران - با ابراز نگراني شديد از آوارگي اخير جمع كثيري از غير نظاميان شهرهاي زنگلان و گوارديز و مرزهاي جنوبي آذربايجان و لزوم ارسال كمكهاي بشردوستانه به منطقه 1. نقض اخير آتش بس برقرار شده بين طرفين را كه منجر به تداوم مخاصمات بويژه اشغال ناحيه زنگلان و شهر گوراديز، تهاجم به شهروندان و بمباران مناطقي از جمهوري آذربايجان شده، محكوم مي نمايد 2. از دولت ارمنستان مي خواهد كه از نفوذ خود بر ارامنه قره باغ كوهستاني جمهوري آذربايجان، براي بدست آوردن رضايت آنان استفاده نمايد و با اتكا به قطعنامه هاي 822 (1993)، 853 (1993) و 874 (1993) تضمين نمايد كه عوامل درگير مناقشه (شورشيان ارمني قره باغ) از عمليات نظامي، بيش از حد استفاده ننمايد 3. از پذيرش 9 عضو گروه مينيسك در 4 نوامبر 1993 استقبال مي كند و از پيشنهاداتي كه در برگيرنده مواردي از آتش بس غير متقابل است ستايش مي كند 4. از طرفين درگير مي خواهد تا مخاصمات مسلحانه را هر چه سريعتر ترك نمايند و نيز عقب نشيني يكجانبه از زنگلان و شهر گوراديز و عقب نشيني نيروهاي اشغالگر از ساير مناطق جمهوري آذربايجان را طبق جدول زمان بندي شده گروه مينسك (در نشست وين 2-8 نوامبر 1993) براي اجراي قطعنامه هاي 822 و 853 خواهان است 5. به طرفين اصرار مي كند، آتش بس پايدار و مداوم برقرار نمايند كه اين امر در نتيجه تماسهاي مستقيم طرفين و با همكاري دولت فدراسيون روسيه در حمايت گروه مينسك CSCE و تداوم توافقات مذاكره شده در چارچوب فعاليت گروه مينسك و جدول زماني تنظيم شده توسط اين گروه در ديدار 2-8 نوامبر 1993، بدست مي آيد 6. مجددا از كشورهاي منطقه مي خواهد كه از هر گونه عمليات خصمانه و دخالت در مناقشه كه منجر به گسترش دامنه جنگ و به خطر انداختن صلح و امنيت در منطقه مي شود پرهيز نمايند 7. از دبير كل سازمان ملل و آژانسهاي مربوطه مي خواهد كه جهت تدارك كمكهاي بشردوستانه فوري و ضروري براي مردم غير نظامي جنگ زده كه شامل مردم ناحيه زنگلان و شهر گوراديز و مرزهاي جنوبي آذربايجان مي شود اقدام نمايند و نيز از آنها مي خواهد كه آوارگان جنگي و افراد بي خانمان را جهت بازگشت به خانه هايشان در امنيت و آرامش ياري كنند 8. مجددا از دبير كل سازمان ملل و رئيس سازمان CSCE و رئيس گره مينيسك مي خواهد كه پيشرفت فعاليتهاي مينيسك را با تمام جوانب بويژه اجراي قطعنامه هاي مربوطه و نيز همكاريهاي آتي و حال حاضر CSCE و سازمان ملل (un) در اين رابطه گزارش دهند. 9. راي مي دهد كه پرونده اراضي اشغالي (درشوراي امنيت) به صورت فعال (تحت بررسي) باقي بماند. 1- اينترنت ،‌سايتwww.state.gov/p/eur/rls/or/13508.htm
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

Güney azərbaycanlı cavanlar Azərbaycan Ordusuna hərbi salam veriblər- VİDEO

2020-10-26

gun az article

8 milli fəal barəsində qeyri- müəyyənlik davam edir

2020-10-26

gun az article

GünazTV Oct.23.2020: Günaz tv-nin Michael Doran ilə musahibəsi

2020-10-24

gun az article

GünazTV Oct.24.2020 : Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Vaşinqton səfərinin detalları! Ceyhun Bayramov həm də Ağ Evdə önəmli görüşlər keçirib.

2020-10-24

gun az article

Qərbi Azərbaycanın yerli olmayan valisinin anti-Azərbaycan yazını "layk" etməsi etirazlara səbəb olub- FOTO

2020-10-24

gun az article

Qəzvin əyalətində 5.4 bal gücündə zəlzələ olub

2020-10-24

gun az article

"Sepah" Azərbaycan Respublikası ilə sərhədə onlarla tank gətirib- VİDEO

2020-10-24

gun az article

Abbas Lisani- Son görüş

2020-10-24

gun az article

Təbrizin İnqilab məhkəməsi 13 fəala qarşı çıxarılmış mülki vəsiqə qərarının məbləğini artırıb

2020-10-24

gun az article

GünazTV Oct.23.2020-Azadlıq Səsi: Qarabağda son durum və Güneydə həbs edilən milli-mədəni fəallar

2020-10-24

gun az article

GünazTV Oct.23.2020 : Qarabağ Muharibəsində Məğlub ermənistanın Son Durumu ,Azərbaycanın Zəfəri və Qarabağın Gələcəyi

2020-10-24

gun az article

Milli fəallar azadlığa çıxan Zeynal Tənhayi ilə görüşüblər

2020-10-23

gun az article

Güney azərbaycanlı 10 xanım fəal müvəqqəti azadlığa buraxılıb

2020-10-23

gun az article

Ərdəbilin petrokimya zavodunun işçiləri 7 aydır əməkhaqqı ala bilmirlər

2020-10-23

gun az article

Əhməd Obalı Amerika Radiosuna Güney Azərbaycanın Quzey Azərbaycan ordusuna dəstəyilə bağlı müsahibə verib

2020-10-23

gun az article

GünazTV Oct.22.2020-Sözümüz: Qarabağ Savaşı və Milli Oyanış

2020-10-23

gun az article

GünazTV Oct.22.2020- Düşünməyə Çağırı: Türkistandan Qarabağa

2020-10-23

gun az article

GünazTV Oct.22.2020 : “Paşinyan müharibə istəyir. Bu halda rəsmi Bakının addımları nə olacaq?”

2020-10-22

gun az article

Son etirazlarda tutulan 66 fəalın adı məlum olub

2020-10-22

gun az article

Milli fəal Əli Əzizinin məhkəmə iclası keçirilib

2020-10-22