Azər­bay­can, Tür­ki­yə və Gür­cüs­tan ye­ni ta­rix ya­zır

2008-07-24 18:21

"Azər­bay­can, Tür­ki­yə və Gür­cüs­tan ye­ni ta­rix ya­zır" İl­ham Əli­yev: "Ba­kı-Tbi­li­si-Qars də­mir yo­lu bu ta­ri­xin sə­hi­fə­lə­rin­dən bi­ri­dir" Dü­nən Tür­ki­yə­nin Qars şə­hə­rin­də Ba­kı-Tbi­li­si-Qars də­mir yo­lu la­yi­hə­si­nin Tür­ki­yə

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

"Azər­bay­can, Tür­ki­yə və Gür­cüs­tan ye­ni ta­rix ya­zır" İl­ham Əli­yev: "Ba­kı-Tbi­li­si-Qars də­mir yo­lu bu ta­ri­xin sə­hi­fə­lə­rin­dən bi­ri­dir" Dü­nən Tür­ki­yə­nin Qars şə­hə­rin­də Ba­kı-Tbi­li­si-Qars də­mir yo­lu la­yi­hə­si­nin Tür­ki­yə əra­zi­sin­dən ke­çən his­sə­si­nin tə­məl­qoy­ma mə­ra­si­mi olub. Mə­ra­sim­də iş­ti­rak et­mək üçün Azər­bay­can pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev Qars şə­hə­ri­nə ge­dib. Tə­məl­qoy­ma mə­ra­si­min­dən əv­vəl Qars­da Azər­bay­can pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev və Tür­ki­yə pre­zi­den­ti Ab­dul­lah Gül ara­sın­da iki­tə­rəf­li gö­rüş ke­çi­ri­lib. Gö­rüş­də döv­lət baş­çı­la­rı iki öl­kə ara­sın­da olan dost­luq və qar­daş­lıq mü­na­si­bət­lə­ri­nin bü­tün sa­hə­lər­də da­im sü­rət­lə in­ki­şaf et­mə­sin­dən məm­nun­luq­la­rı­nı bil­di­rib­lər. Həm­çi­nin Azər­bay­can və Tür­ki­yə­nin qlo­bal la­yi­hə­lər­də bir­gə iş­ti­ra­kı­nın qar­şı­lıq­lı əmək­daş­lı­ğın möh­kəm­lən­mə­si­nə, elə­cə də re­gio­nal əmək­daş­lı­ğın da­ha da ge­niş­lən­mə­si­nə xid­mət et­di­yi vur­ğu­la­nıb. İl­ham Əli­yev və Ab­dul­lah Gül gö­rüş za­ma­nı Ba­kı-Tbi­li­si-Qars də­mir yo­lu xət­ti la­yi­hə­si­nin re­al­laş­ma­sı­na da to­xu­nub­lar. Hər iki pre­zi­dent Ba­kı-Tbi­li­si-Qars də­mir yo­lu­nun Tür­ki­yə his­sə­si­nin tə­mə­li­nin qo­yul­ma­sı­nı mü­hüm ha­di­sə ki­mi qiy­mət­lən­di­rə­rək bu də­mir yo­lu­nun ümu­mi­lik­də re­gi­on­da iq­ti­sa­di əmək­daş­lı­ğın ge­niş­lən­mə­si ba­xı­mın­dan çox önəm­li la­yi­hə ol­du­ğu­nu bil­di­rib­lər. Azər­bay­can pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev bu la­yi­hə­nin ger­çək­ləş­mə­si­nin bü­töv­lük­də re­gio­nun çi­çək­lən­mə­si­nə və in­ki­şa­fı­na tə­kan ola­ca­ğı­nı bil­di­rib. Tür­ki­yə pre­zi­den­ti Ab­dul­lah Gül isə de­yib k, BTQ la­yi­hə­si­nin hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si ta­ri­xi "ipək yo­lu"nun ye­ni­dən bər­pa olun­ma­sı­na və Av­ro­pa ilə Asi­ya ara­sın­da yük­lə­rin da­ha asan şə­kil­də da­şın­ma­sı­na im­kan ve­rə­cək. "Bu la­yi­hə re­gio­nun iq­ti­sa­di in­ki­şa­fı­na, əha­li­nin mad­di ri­fa­hı­nın yük­səl­mə­si­nə, elə­cə də Gür­cüs­tan, Azər­bay­can və Tür­ki­yə ara­sın­da əmək­daş­lıq sə­viy­yə­si­nin da­ha da möh­kəm­lən­mə­si­nə kö­mək edə­cək". Gö­rüş­də iki dost və qar­daş öl­kə ara­sın­da əla­qə­lə­rin bun­dan son­ra da in­ki­şaf edə­cə­yi­nə əmin­lik ifa­də edi­lib. Qeyd edək ki, Azər­bay­can pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev Qar­sa sə­fə­ri çər­çi­və­sin­də Tür­ki­yə və Gür­cüs­tan pre­zi­dent­lə­ri Ab­dul­lah Gül və Mi­xa­il Saa­kaş­vi­li ilə bir­lik­də Ba­kı-Tbi­li­si-Qars də­mir yo­lu xət­ti­nin Tür­ki­yə əra­zi­sin­də­ki his­sə­si­nin tə­məl­qoy­ma mə­ra­si­min­də iş­ti­rak edib. Tə­məl­qoy­ma mə­ra­si­min­də çı­xış edən Azər­bay­can, Gür­cüs­tan və Tür­ki­yə pre­zi­dent­lə­ri üç öl­kə ara­sın­da olan si­ya­si və iq­ti­sa­di əmək­daş­lı­ğın ümu­mi­lik­də re­gio­nun in­ki­şa­fı­na xid­mət et­di­yi­nə da­ir bə­ya­nat­lar ve­rib­lər. Tür­ki­yə pre­zi­den­ti Ab­dul­lah Gül üç öl­kə ara­sın­da olan əmək­daş­lı­ğın bü­tün dün­ya üçün ör­nək ola bi­lə­cə­yi­ni vur­ğu­la­yıb. "Azər­bay­can, Gür­cüs­tan və Tür­ki­yə­nin hə­ya­ta ke­çir­di­yi Ba­kı-Tbi­li­si-Cey­han neft kə­mə­ri, Ba­kı-Tbi­li­si-Ər­zu­rum qaz kə­mə­ri və Ba­kı-Tbi­li­si-Qars də­mir yo­lu la­yi­hə­si ki­mi re­gio­nal la­yi­hə­lər, re­gio­nal əmək­daş­lıq üçün nü­mu­nə ola bi­lər". Ab­dul­lah Gül Ba­kı-Tbi­li­si-Qars də­mir yo­lu la­yi­hə­si­nin Av­ro­pa ilə Asi­ya­nı bir­ləş­di­rə­cə­yi­ni de­yib. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, də­mir yo­lu xət­ti­nin işə düş­mə­sin­dən son­ra ilk ya­rı­mil­lik­də sər­ni­şin da­şın­ma­la­rın 1 mil­yon nə­fər, yük da­şın­ma­la­rın isə 6,5 mil­yon ton ol­ma­sı plan­laş­dı­rı­lır. İkin­ci ya­rı­mil­də isə bu gös­tə­ri­ci­lər mü­va­fiq ola­raq 3 mil­yon nə­fər və 18 mil­yon to­na ça­ta­caq. Ba­kı-Tbi­li­si-Qars də­mir yo­lu la­yi­hə­si­nin həm də Av­ro­pa və Asi­ya ara­sın­da mə­də­ni kör­pü ro­lu­nu oy­na­ya­ca­ğı­nı bil­di­rən Tür­ki­yə pre­zi­den­ti bu la­yi­hə­nin ümu­mi­lik­də bey­nəl­xalq əhə­miy­yət da­şı­ya­ca­ğı­nı de­yib. Azər­bay­can pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev isə çı­xı­şı za­ma­nı üç öl­kə ara­sın­da olan si­ya­si, iq­ti­sa­di və mə­də­ni əmək­daş­lı­ğın dün­ya­da ana­lo­qu ol­ma­dı­ğı­nı bə­yan edib. "Azər­bay­can, Tür­ki­yə və Gür­cüs­tan ye­ni ta­rix ya­zır. Ba­kı-Tbi­li­si-Qars də­mir yo­lu bu ta­ri­xin sə­hi­fə­lə­rin­dən bi­ri­dir" de­yən Azər­bay­can pre­zi­den­ti çı­xı­şı za­ma­nı bil­di­rib ki, bu la­yi­hə­nin hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si üç öl­kə ara­sın­da da­ha sıx və möh­kəm əmək­daş­lıq ol­du­ğu­nu bir da­ha nü­ma­yiş et­dir­di. "Ba­kı-Tbi­li­si-Cey­han və Ba­kı-Tbi­li­si-Ər­zu­rum la­yi­hə­lə­ri öl­kə­lə­ri­mi­zin mü­vəf­fə­qiy­yət­li əmək­daş­lı­ğı­na nü­mu­nə­dir. Çox­la­rı bu la­yi­hə­lə­rin ger­çək­lə­şə­cə­yi­nə inan­mır­dı. An­caq in­di öl­kə­lə­ri­miz Av­ro­pa döv­lət­lə­ri­nin ener­ji təh­lü­kə­siz­li­yi­nin tə­min olun­ma­sın­da mü­hüm rol oy­na­yır. Azər­bay­can, Tür­ki­yə və Gür­cüs­tan re­gio­nal əmək­daş­lı­ğın ba­riz nü­mu­nə­si­dir" de­yən Azər­bay­can pre­zi­den­ti də­mir yo­lu la­yi­hə­si­nin ti­kin­ti­si­nin vax­tın­da ba­şa çat­dı­rı­la­ca­ğı­na əmin ol­du­ğu­nu bil­di­rib. Ba­kı-Tbi­li­si-Qars də­mir yo­lu­nun Tür­ki­yə, Azər­bay­can və Gür­cüs­ta­nı hə­mi­şə­lik bir­ləş­dir­di­yi­ni bə­yan edən Gür­cüs­tan pre­zi­den­ti Mi­xa­il Saa­kaş­vi­li çı­xı­şı za­ma­nı re­gio­nal la­yi­hə­lə­rin re­al­laş­dı­rıl­ma­sın­da Azər­bay­ca­nın ro­lu­nu xü­su­si qiy­mət­lən­di­rib. "Azər­bay­can Gür­cüs­ta­nın müs­tə­qil­li­yi­nin qa­ran­tı­dır" - bə­ya­na­tı­nı ve­rən Mi­xa­il Saa­kaş­vi­li Azər­bay­ca­nın hə­mi­şə çə­tin za­man­lar­da onun öl­kə­si­nin ya­nın­da ol­du­ğu­nu bil­di­rib. Gür­cüs­ta­nın üç il əv­vəl qış­da üz­ləş­di­yi ener­ji prob­lem­lə­ri­ni xa­tır­la­dan Mi­xa­il Saa­kaş­vi­li gür­cü xal­qı­nı hə­min böh­ran­dan məhz Azər­bay­ca­nın çı­xar­dı­ğı­nı söy­lə­yib. "Gür­cüs­tan xal­qı bu­nu heç za­man unut­ma­ya­caq" de­yən Saa­kaş­vi­li Gür­cüs­tan, Azər­bay­can və Tür­ki­yə­nin si­ya­si ira­də­si sa­yə­sin­də bü­tün ma­neə­lə­rin ar­xa­da qal­dı­ğı­nı və ar­tıq tə­rəf­lə­rin uğur­lu re­gio­nal əmək­daş­lıq et­dik­lə­ri­ni bil­di­rib. Ba­kı-Tbi­li­si-Qars də­mir yo­lu la­yi­hə­si­nin ger­çək­ləş­di­ril­mə­si­ni isə o bu uğur­lu əmək­daş­lı­ğın da­va­mı ki­mi qiy­mət­lən­di­rib. Çı­xış­lar­dan son­ra isə hər üç öl­kə­nin pre­zi­dent­lə­ri səh­nə­yə çı­xa­raq re­gio­nun xə­ri­tə­si üzə­ri­nə sim­vo­lik rels­lər yer­ləş­di­rib­lər. Vü­sa­lə sherg
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

Milli fəal Əli Vasiqi Ərdəbil həbsxanasına geri dğnüb

2021-05-18

gun az article

GünazTV May.17.2021: PARLAQ GƏLƏCƏK: Bizim Milli İstəklərimiz Seçkilərlə Reallaşmır, Məntəqədə Gərginlik və Güney Azərbaycan

2021-05-18

gun az article

Güneyli siyasi məhbus Siyamək Mirzayiyə ağır itki üz verdi: Bacısı vəfat edib

2021-05-17

gun az article

Təbrizdə etiraz aksiyası keçirilib: "Boş süfrələrimizi düşünün”

2021-05-17

gun az article

Güney Azərbaycanda zəlzələ baş verib

2021-05-17

gun az article

Həmədanda koronavirus statistikası: Daha 9 nəfər vəfat etdi

2021-05-17

gun az article

Güneyli millət vəkili Tikantəpənin iqtisadi problemlərindən danışdı: "Yollar insanların qətl yerinə çevrilib"

2021-05-17

gun az article

Təbrizdə Füzuli adına parkın açılışı olub-VİDEO

2021-05-17

gun az article

Tanınmış güneyli aşıq Səbur Şərifi vəfat edib

2021-05-17

gun az article

Güneyli ailə övladlarına 11 aydan sonra "Anar" adı ilə kimlik sənədi ala bilib 

2021-05-17

gun az article

Milli fəal Davud Şiri məhkəməyə çağrılıb

2021-05-17

gun az article

Güney Azərbaycanda mədən işçiləri tətilə başladı

2021-05-17

gun az article

Həbs müddəti bitən Həmid Mənafi sürgünə göndərilir

2021-05-17

gun az article

Qərbi Azərbaycanda bələdiyyə məmurları həbs edilib

2021-05-16

gun az article

Qəzvin həbsxanasında bir məhkum edam edildi

2021-05-16

gun az article

Məzuniyyət müddəti bitən Kiyanuş Aslani həbsxanaya qayıdıb

2021-05-16

gun az article

Mədəni fəal İsrafil Fətullahzadə Əhər həbsxanasına qayıdıb

2021-05-16

gun az article

Milli fəal Səccad Şəhiri Sulduz həbsxanasına qayıdıb

2021-05-15

gun az article

CBS Radiosunda Con Baçlorun Günaz TV-nin direktoru Əhməd Obalı ilə MÜSAHİBƏSİ-TAM MƏTN

2021-05-15

gun az article

Urmu gölünün sahəsi 190 kvadrat kilometr azalıb

2021-05-15