Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib. Mə­də­niy­yət­lə­ra­ra­sı dia­loq­da qa­dın­la­rın ro­lu­na həsr edilən konfrans başa çatıb

2008-06-11 19:31

Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib Mə­də­niy­yət­lə­ra­ra­sı dia­loq­da qa­dın­la­rın ro­lu­na həsr edilən konfrans başa çatıb Azər­bay­ca­nın bi­rin­ci xa­nı­mı, Hey­dər Əli­yev Fon­du­nun pre­zi­den­ti, YU­NES­KO-nun və İSES­KO-nun xoş­mə­ram­lı sə­fi­ri Me

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib Mə­də­niy­yət­lə­ra­ra­sı dia­loq­da qa­dın­la­rın ro­lu­na həsr edilən konfrans başa çatıb Azər­bay­ca­nın bi­rin­ci xa­nı­mı, Hey­dər Əli­yev Fon­du­nun pre­zi­den­ti, YU­NES­KO-nun və İSES­KO-nun xoş­mə­ram­lı sə­fi­ri Meh­ri­ban Əli­ye­va­nın tə­şəb­bü­sü, YU­NES­KO-nun və İSES­KO-nun dəs­tə­yi ilə Ba­kı­da ke­çi­ri­lən "Mə­də­niy­yət­lə­ra­ra­sı dia­loq­da qa­dın­la­rın ro­lu­nun ge­niş­lən­di­ril­mə­si" möv­zu­sun­da bey­nəl­xalq fo­rum dü­nən öz işi­ni da­vam et­di­rib. Fo­ru­mun üçün­cü ses­si­ya­sı­na sədr­lik edən Qa­za­xıs­tan Pre­zi­den­ti­nin mü­şa­vi­ri, Ai­lə Mə­sə­lə­lə­ri və Gen­der Si­ya­sə­ti üz­rə Mil­li Ko­mis­si­ya­nın səd­ri Gül­şa­rə Ab­dı­ka­lı­ko­va be­lə bir möh­tə­şəm təd­bi­rin təş­ki­li­nə və nü­ma­yən­də he­yə­ti­nə gös­tə­ri­lən yük­sək qo­naq­pər­vər­li­yə gö­rə Azər­bay­can hö­ku­mə­ti­nə, Azər­bay­ca­nın bi­rin­ci xa­nı­mı Meh­ri­ban Əli­ye­va­ya min­nət­dar­lı­ğı­nı bil­di­rib. Xa­nım G.Ab­dı­ka­lı­ko­va qa­dın­la­rın dün­ya­da ge­dən qlo­bal­laş­ma pro­se­sin­də iş­ti­ra­kı, möv­cud prob­lem­lə­rin həl­lin­də, mü­na­qi­şə­lə­rin çö­zül­mə­sin­də, sül­hün, əmin-aman­lı­ğın bər­qə­rar olun­ma­sın­da­kı ro­lu­nun ar­tı­rıl­ma­sı ba­xı­mın­dan Hey­dər Əli­yev Fon­du­nun tə­şəb­bü­sü ilə ke­çi­ri­lən bu təd­bi­rin ol­duq­ca mü­hüm əhə­miy­yət da­şı­dı­ğı­nı qeyd edib. Da­ha son­ra çı­xış edən Mə­ra­keş Kral­lı­ğı­nın mə­də­niy­yət na­zi­ri xa­nım Tu­ri­yə Cəb­ran bil­di­rib ki, be­lə bir təd­bi­rin Azər­bay­can­da ke­çi­ril­mə­si bu öl­kə­də­ki to­le­rant­lı­ğın, in­san hü­quq və azad­lıq­la­rı­nın mü­da­fiə­si­nin ba­riz nü­mu­nə­si­dir. Mə­ra­keş Kral­lı­ğı­nın so­si­al in­ki­şaf na­zi­ri xa­nım Nu­şa Ska­li de­yib ki, mə­də­niy­yət­lə­ra­ra­sı dia­loq dün­ya­da qa­dın­la­rın ro­lu­nu ar­tı­ra­caq, de­mok­ra­tik və və­tən­daş cə­miy­yə­ti qu­ru­cu­lu­ğun­da bə­ra­bər­li­yi tə­min edə­cək­dir. Ma­ca­rıs­ta­nın Təh­sil və Mə­də­niy­yət Na­zir­li­yi­nin bey­nəl­xalq mə­sə­lə­lər üz­rə döv­lət ka­ti­bi Ka­ta­lin Bog­yay Azər­bay­can və ma­car xalq­la­rı ara­sın­da ta­ri­xən möv­cud olan mə­də­ni əla­qə­lər­dən da­nı­şıb: O bil­di­rib ki, Ma­ca­rıs­tan hər za­man dia­loq va­si­tə­si­lə di­gər öl­kə­lər­lə mə­də­ni mü­ba­di­lə­yə öz töh­fə­si­ni ver­mə­yə ça­lı­şıb. "Mə­də­ni dip­lo­ma­ti­ya cə­miy­yə­tin özə­yi­ni təş­kil edir. Bu mə­na­da mə­də­niy­yət­lə­ra­ra­sı dia­lo­qun da­ha da ya­yıl­ma­sı üçün səy­lə­ri bir­ləş­dir­mək la­zım­dır". Ya­po­ni­ya­nın Şi­zuo­ka Pre­fek­tu­ra Uni­ver­si­te­ti­nin pro­fes­so­ru Yo­ko Hi­ro­si isə müa­sir dün­ya­da­kı prob­lem­lər­dən söz açıb, on­la­rın həl­lin­də qa­dın­la­rın ro­lu­nu diq­qə­tə çat­dı­rıb. Ru­si­ya Elm­lər Aka­de­mi­ya­sı So­sio­lo­gi­ya İns­ti­tu­tu­nun ai­lə və gen­der mə­sə­lə­lə­ri şö­bə­si­nin mü­di­ri Tat­ya­na Qur­ko isə bil­di­rib ki, Qərb­də baş ve­rən ha­di­sə­lər nə­ti­cə­sin­də ya­ra­nan ai­lə böh­ra­nı bə­zi də­yər­lə­rin iti­ril­mə­si ilə nə­ti­cə­lə­nir: "Qlo­bal­laş­ma pro­se­si də ai­lə mə­sə­lə­lə­rin­dən yan keç­mə­yib. Azər­bay­ca­nın bi­rin­ci xa­nı­mı Meh­ri­ban Əli­ye­va­nın tə­şəb­bü­sü ilə ke­çi­ri­lən bey­nəl­xalq fo­rum həm bu, həm də di­gər prob­lem­lə­rin həl­lin­də mü­hüm rol oy­na­ya­caq, qa­dın­la­rın ro­lu­nun art­ma­sı­na tə­kan ve­rə­cək". Bö­yük Bri­ta­ni­ya­da nəşr olu­nan "Şərq Ma­qa­zin" jur­na­lı­nın baş re­dak­to­ru Rim Məğ­ri­bi isə vur­ğu­la­yıb ki, qa­dın­lar hər za­man mə­də­niy­yət­lə­ra­ra­sı dia­loq­da mü­hüm rol oy­na­yıb­lar: "La­kin ta­ri­xən for­ma­laş­mış ste­reo­tip­lər əsa­sın­da hə­rə­kət qa­dın­la­rın ai­lə­də dav­ra­nı­şı­na mən­fi tə­sir gös­tə­rir. Bu cür təd­bir­lər mən­fi ba­xış­la­rı də­yiş­di­rə­cək". Son­ra möv­zu ət­ra­fın­da mü­za­ki­rə­lər apa­rı­lıb, iş­ti­rak­çı­lar rəy və tək­lif­lə­ri­ni diq­qə­tə çat­dı­rıb­lar. Təd­bir­də həm­çi­nin Ba­kı Bə­yan­na­mə­si qə­bul edi­lib. Bə­yan­na­mə­də dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti dia­lo­qa, dö­züm­lü­lü­yə, sülh və əmin-aman­lıq şə­rai­tin­də ya­şa­ma­ğa ça­ğı­rı­lıb. "Mə­də­niy­yət­lə­ra­ra­sı dia­loq­da qa­dın­la­rın da­ha fə­al iş­ti­ra­kı tə­min olun­ma­lı­dır. Qa­dın­la­rın bü­tün sa­hə­lər­də, o cüm­lə­dən mü­na­qi­şə­lə­rin həl­lin­də, sülh pro­se­sin­də, qə­rar­la­rın qə­bul olun­ma­sın­da ak­tiv iş­ti­ra­kı va­cib­dir". Sə­nəd­də 2010-cu il­də təd­bir çər­çi­və­sin­də Ba­kı Fo­ru­mu­nun ke­çi­ri­lə­cə­yi gös­tə­ri­lib. Bun­dan baş­qa, konf­rans­da iş­ti­rak edən öl­kə­lə­rin bi­rin­ci xa­nım­la­rı­nın bə­ya­na­tı da qə­bul olu­nub. Fir­dov­si sherg
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

GünazTV Nov.23.2020 : “Xarici diplomatlar Ermənistanın vəhşiliyinə şahid oldular”

2020-11-23

gun az article

Qərbi Azərbaycan əyalətində çoxlu sayda silah və döyüş ləvazimatı ələ keçirilib

2020-11-23

gun az article

“Radio Fərda” Güneyli milli-mədəni fəal Səhənd Məali haqqında veriliş hazırlayıb

2020-11-23

gun az article

İranın cavan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları nazirinin Azərbaycan adı ilə düşmənliyi davam edir- FOTO

2020-11-23

gun az article

İranın təhlükəsizlik qüvvələri dini azlıqların evlərinə basqın edib

2020-11-23

gun az article

Kürd qaçaqmalçılar əfqan mühacirləri işgəncələrə məruz qoyublar- VİDEO

2020-11-23

gun az article

Urmiya gölündə suyun azalması davam edir

2020-11-23

gun az article

42 ay mübarizədən sonra güneyli “Onur” öz adını sənədləşdirə bilib

2020-11-23

gun az article

Türklərin tarixi əsəri İsfahanın metal tullantıları arasında tapılıb

2020-11-23

gun az article

Güney Azərbaycanın 3 milli-mədəni fəalının məhkəmə iclası keçirilib

2020-11-23

gun az article

Təbrizin “Traxtur” futbol Klubunun yeni icraçı direktoru seçilib

2020-11-23

gun az article

Mühəndis Əlirza Fərşinin Böyük Tehran Həbsxanasından azadlıq mesajı

2020-11-22

gun az article

"Həmədan Əyalətinin Mətbuat Tarixi" kitabı nəşr olunub

2020-11-22

gun az article

Abbas Lisani zindanda oturaq aksiya keçirib, məsullar cavab verməyə məcbur olublar: Görüş qadağası ləğv edilib, amma telefon əlaqəsi yox

2020-11-22

gun az article

GünazTV Nov.21.2020 : “Azərbaycan ordusu işğaldan azad edilən Ağdamdan Ali Baş komandana əsgər salamı verdi”

2020-11-21

gun az article

GünazTV Nov.20.2020 : 10Noyabr Bildirisindən sonra,Qarabağın Gələcəyi və Türkiyə_Rusya münasibətləri

2020-11-21

gun az article

GünazTV Nov.20.2020-Azadlıq səsi: Prezident Əliyev Xudafərinə səfəri və İranın narahatçılığı

2020-11-21

gun az article

Şərqi Azərbaycanın mədən gəlirlərinin 80% -i əyalətə qaytarılmır

2020-11-21

gun az article

"Əhər-Təbriz" yolunda ağır yol qəzası baş verib

2020-11-21

gun az article

Qərbi Azərbaycanda havanın tempraturu aşağı düşəcək, qar yağacaq

2020-11-21