DÜNYA: Parçalanmış AZƏRBAYCAN... . Səftər Rəhimli

2008-06-11 20:09

DÜNYA: Parçalanmış AZƏRBAYCAN... Bu məmləkətin bütün hüquqları "hüquq müdafiəçisi" olan superdövlətlər tərəfindən pozulmaqdadır Dəyərli Dünya Azərbaycanlıları! Azərbaycanın Güneyində Güney Azərbaycan Türk cumhuriyətinin qurulması, Azərbaycanın bütövləşər

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

DÜNYA: Parçalanmış AZƏRBAYCAN... Bu məmləkətin bütün hüquqları "hüquq müdafiəçisi" olan superdövlətlər tərəfindən pozulmaqdadır Dəyərli Dünya Azərbaycanlıları! Azərbaycanın Güneyində Güney Azərbaycan Türk cumhuriyətinin qurulması, Azərbaycanın bütövləşərək 60 milyonluq möhtəşəm bir dövlət olması tarixi zərurətdir. Bu şərəfli və milli dövlət quruluşu səhnəsində adınızı tarixin əbədi səhifəsinə yazmaqdan çəkinməyin. Bu uca Tarnrının sizin üzərinizdə tarixi hökmüdür. Oyanın, Qalxın haqqınızı alın! Əks halda türk tarixinin arxivlərində gələcək nəsil üçün lənət ocağına çevriləcəksiniz. BİR DAHA TANITALIM!!! Azərbaycan xalqı tarixin müxtəlif dövrlərində bir çox dövlətlər qurmuş, özünün idarəçilik ənənəsini yaşatmış, öz mədəniyyətini və milli mənliyini qorumuşdur. XİX əsrin əvvələrində imoeriazmin güclənməsi və yayılması nəticəsində Azərbaycan xalqı yaşadığı coğrafiya və bu coğrafiyada mövcud dövlət strukturu qonşu rus və fars imperiyaları tərəfindən işğal edilmiş, Azərbaycan xalqının özünü idarə etmə səlahiyyətləri əlindən alınmışdır. 1813-cü ildə Gülüstan müqaviləsi ilə Azərbaycanın quzeyi, 1828-ci ildə isə Türkmənçay Müqaviləsi ilə mərkəzi və güneyi Rusiya və İranın arasında bölüşdürülmüşdür. Beynəlxalq Hüququn formalaşmadığı, zor və güc tətbiqinin tək keçərli vasitə sayıldığı bu illərdə dünya xalqlarının çoxu bu və digər imperialist dövlət tərəfindən işğal edilmiş, milli və mənəvi sərvətləri talan edilmişdir. Hətta bəzi millətlər tarixin səhnəsindən bu əritmə siyasətləri ilə tamamilə silinmişdir. Azərbaycan xalqı da bu proseslərdən öz nəsibini almışdır. Milli mənəvi dəyərlərimiz həmişə təcavüzə uğramış,mədəniyyətimiz, maddi və mənəvi sərvətlərimiz barbarca talanmış, aydın insanlarımız, dilimiz,tariximiz, süurumuz yox edilmək istənmişdir. Buna baxmayaraq 200 ilə yaxındır ki, tarixin bütün mərhələlərində hər iki imperialist ölkədə mövcud olan siyasi quruluşun formasından asılı olmayaraq millətimiz bu müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı mücadilə vermiş, ölkənin quzeyi rus-sovet şovinizmu ilə, güneyi isə fars şovinizmi ilə savaşaraq müstəqilliyinə qovuşma mübarizəsini sürdürmüşdür. Tarixin müəyyən məqamlarında Azərbaycanın Quzeyində XX əsrin əvvələrində Çar Rusiyasında başlayan inqilabın da təsiri ilə zəifləyən mərkəzi imperiyaya qarşı mübarizə geniş vüsət almış və 1918-ci ilin 28 mayında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin öndərliyi ilə Azərbaycan xalqının istiqlaliyyətini dünyaya bəyan etmişdir. Qısa müddətdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Çar Rusiyasının işğal etdiyi və 1813-cü ildə Gülüstan, 1828-ci ildə isə Türkmənçay Müqavilələri ilə rəsmiləşdirdikləri ərazilərdə (118 min kvadrat kilometr) Azərbaycan xalqının suverenliyini bərpa etmiş, dövlətin bütün strukturlarını yaratmış, demokratik seçkilər keçirmiş, xalqın seçdiyi hökümət iş başına gəlmişdir. Bununla da 1813 və 1828-ci ildə Rusiya və İran arasında imzalanan müqavilələrin hüquqi əsası ortadan qalxmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökümətinin apardığı məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində 1920-ci il 12 yanvar tarixində Paris Sülh Konferansında Azərbaycan Millətlər Cəmiyyətinə bərabərhüquqlu üzv kimi qəbul etmişlər. Bununla da Azərbaycan Şərqdə ilk demokratik idarətme formasını mənimsəyən müstəqil dövlət statusunu almışdır. 1920-ci ilin 27 aprelində sələflərinin siyasətini davam etdirən sovet imperiyası bu dəfə Lenin rəhbərliyində bir daha Azərbaycanın Quzeyini işğal etdi və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varlığına son verdi. Qısa müddətdə bütün mədəni miras yox edilən ölkənin siyasi elitası, aydınları- bir sözlə düşünən insan potensialı da qılıncdan keçirildi. Lakin imperiya Azərbaycanı bütünlüklə yox edə bilmədi, onu Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası adı altında formal olaraq saxlamaq məcburiyətində qaldı. Sovet işğalı dönəmində Azərbaycanın rəsmi sərhədləri demək olar ki hər il qanunsuz yolla yaradılan Ermənistana və digər qonşularına peşkəş edildi. Beləliklə, Azərbaycanın Quzeyindən 32 min kv. km torpaq oğurlandı. Azərbaycanının quzeyində sovet ideologiyasına və bu idealogiya altında davam etdirilən şovinizmə qarşı mübarizə davam etdirildi. 1988-ci ildə yenidən xalq hərəkatı geniş vüsət aldı. Milli lider Əbülfəz Elçibəyin öndərliyi ilə bu mücadilə 19910ci ildə təkrar Quzey Azərbaycanın müstəqilliyi ilə nəticələndi. Azərbaycanın quzeyində xalq öz milli müqəddəratını da Azərbaycan azad dövlətlərin sırasında üçrəngli – ay ulduzlu bayrağını dalğalandıraraq BMT-ya üzv qəbul edildi. 19-20 ci illərdə Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin rəhbərlik etdiyi hərakat 7 aprel Təbri üsyanı ilə nəticələndi və 23 iyunda hakimiyət demokratik qüvvələrin əlinə keçdi. Lakin bu dəfə də iran qoşunları bütün gücünü toplayıb Təbrizdəki demokratları məhv etmək üçün hərəkətə keçdi və sentyabrın 14-ü demokratik hərəkatın öndəri Şeyx Məhəmməd Xiyabani və minlərlə üsyançı öldürüldü. II dünya müharibəsindən sonra dünyada yeni güc mərkəzlərinin yaranma prosesi başladı. Güney bu proseslərin işığında yenidən mill azadlıq mücadiləsi gücənmiş, şah rejiminə və fars şovinizminə qarşı aparılan mücadilənin nəticəsində C.S.Pişəvərinin rəhbərliyi ilə 21 dekabr 1945-ci ildə Milli Hökümət elan edilmişdir. Lakin bu müstəqilliyin quzeydə sovet Azərbaycanın da müstəqilliyinə şərait yaradacağını ehtimalını nəzərə alan SSRİ rəhbərliyi Pişəvəri və Azərbaycan xalqına daha bir zərbə vurdu, İran şahına məxsus hərbi qüvvələrin azərbaycanlılara divan tutmasına şərait yaratdı. 1946-cı ildə Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı dağıldı. Minlərlə soydaşımız qətl edildi. Onminlərlə azərbaycanlı ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Lakin güneydə hələ də mücadilə davam edir. Hər il minlərlə soydaşımız öz təməl haqlaırını istədiyi üçün edam edilir. XX əsrin əvvələrindən dünyada başladılan yeni dövlətlərarası hüququn formalaşdırılması prosesi ilk həmlədə başarısız olsa da, 1945-ci ildən uğurla sürdürülür. 1919- cu ildə formalaşdırılan Millətlər Cəmiyyəti o illər ideoloji burulğana düşən dövlətləri ram edə bilməsə də, 1945-ci ildən sonrakı dünya düzənində önəmli rol oynamış və xüsusilə soyuq müharibə illərində uğurla manevrlər edərək yeni dünya müharibəsini önləmişdir. BMT bu illər ərzində yeni hüquq sistemini formalaşdırılması və genişləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atmışdır: 26 iyun 1945-ci ildə Birləşmiş Millətlər Müqaviləsi, 24 oktyabr 1945-ci ildə Beynəlxalq Ədalət Divanının statusu müqaviləsi, 10 dekabr 1948-ci ildə Beynəlmiləl İnsan Haqları Bəyannaməsi, 1966-cı ildə Beynəlxalq Mülki və Siyasi Haqlar Konvensiyası, 1993-cü ildə Beynəlxalq Milli və ya Etnik, Dini və ya Dili azlıqlara Mənsub Şəxslərin Haqlarına dair Bəyannamə və digər çoxsaylı sənədlər BMT tərəfindən qəbul edilmiş, üzv dövlətlər tərəfinədn ratifikasiya edilərək tətbiqi zəruri hal almışdır. Yuxarıda adları çəkilən sənədləri sadalamaqda məqsəd bütün bu sənədlərdə insanların digər haqlarının qorunması ilə bərabər milli müəddaratlarının təyin edilməsi və milli kimliklərinin qorunması haqlar qeyd edilmiş, BMT-yə üzv dövlətlərin hər birinə konkret onların tərkibində olan millətlərə və azlıqlara hörmətlə yanaşmaq, onların inkişafına yardım göstərmək öhdəliyi yükləmişdir. BMT- nin quruluş məqsədlərinin açıqlandığı İ maddənin İİ hissəsində BMT-nin məqsədi olduğu qeyd edilmişdir. 73-cü maddədə isə hələlik müstəqilliyi, müxtariyyatı olmayan ölkələrə aid tənzimləməyə yer vermişdir. Bu tənzimləmədə BMT xatırladır və bu prinsipi qəbul etdirir. Bununla bərabər > öhdəliyi qoyur. 1950-1960- cı illərdə çoxsaylı müstəməkələrin müstəqi dövlətə çevrilməsi bu səbəbdən gerçəkləşə bilmişdir. 1960-cı ildə qəbul edilən Beynəlxalq Mülk və Siyasi haqlar Konvensiyasının və 1966-cı ildə qəbul edilən Beynəlxalq İqtisadi, Sosial və Mədəni Haqlar Konvensiyasının İ maddələri millətlərin öz müəddəratını təyin etmə haqqını tanımış və bunun qarşısı alınmaz bir proses olduğunu bildirmişdir. Bu Konvensiyalarda çox açıq formada millətlərin öz siyasi statuslarını təyin edəcəkələri, öz təbii zənginlikləri və qaynaqları üzərində sərbəst qərar verə biləcəkləri bildirilir. Bunun üçün bu Konvensiyaya qoşulan bütün dövlətlərin millətlərin öz müəddəratını təyin etmə haqqında hörmət etməli olduğuna və bu haqların gerçəkləşdirilməsi istiqamətində səy göstərməli olduğunu bildirir. BMT-nin 1960- cı ildə qəbul etdiyi 1541 saylı qərarına əsasən Millətlərin öz müəddəratını təuin etmə haqqınn mahiyyəti: 1. Suveren və müstəqi dövlət olaraq ortaya çıxma: 2. Müstəqil bir dövlətlə azad ortalqıl (federasiya və ya konfederasiya): 3. Müstəqil bir dövlətlə bütünləşmə olaraq müəyyənləşdirilib. Azərbaycan xalqı öz ərazilərinin xırda bir hissəsində suverenliyini bərpa etsə də, 40 milyon insanın yaşadığı Güneydəki ərazisi hələ də İran irtica reciminin basqısı altında inləməkdədir. Beynəlxalq hüququn təməl prinsipləri İran tərəfindən kobud şəkildə pozulur. Azərbaycan xalqının öz müqəddaratını təyin etmə haqqı əlindən alınıb. Milli mənəvi sərvətlərimiz - dilimiz,mədəniyyətimiz,tariximiz kütləvi formada yox edilir. İnsanların bütün təməl haqları, azadlıqları hər an kobud formada pozulur. Biz çağdaş dünya ictimaiyyətinə səslənirik: 1. Azərbaycan xalqının parçalanmış xalq statusu tanınsın: 2. Azərbaycanın bönümüş ölkə oldugu gerçəkliyi etiraf edilsin: 3. Azərbaycan torpaqlarını işğal edən azərbaycanlıların bütün haqlarını əlindən alan İran rejiminə dərhal təzyiqlər artırılsın: 4. Beynəlxalq hüququ tanımayan Taliban rejiminə, İraqda , Yuqoslaviyaya qarşı hüququn üstünlüyünü qəbul etdirmək üçün tətbiq edilən zor İrana və ordakı şovinist-irticaçı rejimə tətbiq edilsin: 5. Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını təyin etmə haqqı tanınsın: 6. BMT-nin qətnaməsi ilə Azərbaycan ərazilərində milli müqəddəratını təyin etmə haqqını tətbiqi olaraq ümumxalq səsverməsi keçirlisin: Bugün qloballaşma fonunda qurulan yeni dünya düzəni parçalanmış xalqların, millətlərin birləşməsi bütövləşməsini zəruruiləşdirir. Parçalanmış Vyetnamın, Yəmənin, Almaniyanın birləşməsi bunun canlı timsalıdır. Azərbaycan xalqı da tarixin şərtlər və imkanları daxilində əsarətdə olan Güney Azərbaycanın istiqlaliyyətinə nail olacaq, özünün bütövlüyünü təmin etmək üçün mübarizəsini sürdürəcəkdir. Ey, Azərbaycan Türkü! Haqqını dünyanın kor gözünə, eşitməz qulaqlarına sox! O səni qəbul etmək,dərk etmək zorundadır! Bunu İstəməsə belə! Ey, Azərbaycan türk gəncliyi! Oyan özünə gəl, qorxma de mən türkəm, Ülutürkün şərəifini yaşa və əbədi xoşbəxt ol! Əbədiyyət sənindir! Ey, Azərbaycan Türk Aydını! Bir parça əpmək parasına uyubda millətinin haqqını yemə, onu danma. De mən Türk aydınıyam, məni 1813-1828-də imperiualar 2 hissəyə böldülər. Bu süni bölünmə zora-silaha dayansada, məim milli ruhum tamdır, bütövdür. Ona görədə Bütöv Azərbaycan mənim müəddəs arzumdur. Hər kəsi millətimin və dövlətimin bütövlüyü uğrunda mübarizəyə çaqırıram! Tanrı Uca millətimizə yar olsun. Amin! Səftər Rəhimli DAK İdarə Heyətinin üzvü vhp
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

GünazTV Nov.23.2020 : “Xarici diplomatlar Ermənistanın vəhşiliyinə şahid oldular”

2020-11-23

gun az article

Qərbi Azərbaycan əyalətində çoxlu sayda silah və döyüş ləvazimatı ələ keçirilib

2020-11-23

gun az article

“Radio Fərda” Güneyli milli-mədəni fəal Səhənd Məali haqqında veriliş hazırlayıb

2020-11-23

gun az article

İranın cavan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları nazirinin Azərbaycan adı ilə düşmənliyi davam edir- FOTO

2020-11-23

gun az article

İranın təhlükəsizlik qüvvələri dini azlıqların evlərinə basqın edib

2020-11-23

gun az article

Kürd qaçaqmalçılar əfqan mühacirləri işgəncələrə məruz qoyublar- VİDEO

2020-11-23

gun az article

Urmiya gölündə suyun azalması davam edir

2020-11-23

gun az article

42 ay mübarizədən sonra güneyli “Onur” öz adını sənədləşdirə bilib

2020-11-23

gun az article

Türklərin tarixi əsəri İsfahanın metal tullantıları arasında tapılıb

2020-11-23

gun az article

Güney Azərbaycanın 3 milli-mədəni fəalının məhkəmə iclası keçirilib

2020-11-23

gun az article

Təbrizin “Traxtur” futbol Klubunun yeni icraçı direktoru seçilib

2020-11-23

gun az article

Mühəndis Əlirza Fərşinin Böyük Tehran Həbsxanasından azadlıq mesajı

2020-11-22

gun az article

"Həmədan Əyalətinin Mətbuat Tarixi" kitabı nəşr olunub

2020-11-22

gun az article

Abbas Lisani zindanda oturaq aksiya keçirib, məsullar cavab verməyə məcbur olublar: Görüş qadağası ləğv edilib, amma telefon əlaqəsi yox

2020-11-22

gun az article

GünazTV Nov.21.2020 : “Azərbaycan ordusu işğaldan azad edilən Ağdamdan Ali Baş komandana əsgər salamı verdi”

2020-11-21

gun az article

GünazTV Nov.20.2020 : 10Noyabr Bildirisindən sonra,Qarabağın Gələcəyi və Türkiyə_Rusya münasibətləri

2020-11-21

gun az article

GünazTV Nov.20.2020-Azadlıq səsi: Prezident Əliyev Xudafərinə səfəri və İranın narahatçılığı

2020-11-21

gun az article

Şərqi Azərbaycanın mədən gəlirlərinin 80% -i əyalətə qaytarılmır

2020-11-21

gun az article

"Əhər-Təbriz" yolunda ağır yol qəzası baş verib

2020-11-21

gun az article

Qərbi Azərbaycanda havanın tempraturu aşağı düşəcək, qar yağacaq

2020-11-21