Gənc­lər ABŞ-da təh­sil ala­caq

2008-06-19 19:16

Gənc­lər ABŞ-da təh­sil ala­caq İki öl­kə ara­sın­da əmək­daş­lı­ğa da­ir sə­nəd im­za­la­nıb Dü­nən Təh­sil Na­zir­li­yin­də Azər­bay­can hö­ku­mə­ti ilə Bir­ləş­miş Ştat­lar hö­ku­mə­ti ara­sın­da təh­sil sa­hə­sin­də əmək­daş­lı­ğı özün­də əks et­di­rə

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

Gənc­lər ABŞ-da təh­sil ala­caq İki öl­kə ara­sın­da əmək­daş­lı­ğa da­ir sə­nəd im­za­la­nıb Dü­nən Təh­sil Na­zir­li­yin­də Azər­bay­can hö­ku­mə­ti ilə Bir­ləş­miş Ştat­lar hö­ku­mə­ti ara­sın­da təh­sil sa­hə­sin­də əmək­daş­lı­ğı özün­də əks et­di­rən sə­nəd im­za­la­nıb. Sə­nə­din im­za­lan­ma­sı Azər­bay­can­da sə­fər­də olan Bir­ləş­miş Ştat­la­rın Döv­lət ka­ti­bi­nin təh­sil və mə­də­niy­yət mə­sə­lə­lə­ri üz­rə müa­vi­ni Bo­le Ame­ri­nin rəh­bər­lik et­di­yi nü­ma­yən­də he­yə­ti­nin təh­sil na­zi­ri Mi­sir Mər­da­nov­la gö­rü­şü za­ma­nı re­al­la­şıb. M.Mər­da­nov ABŞ-la Azər­bay­can ara­sın­da müx­tə­lif sa­hə­lər­də əla­qə­lə­rin in­ki­şaf et­di­yi­ni vur­ğu­la­ya­raq de­yib ki, təh­sil sa­hə­sin­də də bu in­ki­şaf nə­zə­rə çar­pır. Onun bil­dir­di­yi­nə gö­rə, bu vax­ta qə­dər Azər­bay­can­dan 4 min­dən ar­tıq gənc müx­tə­lif proq­ram­lar çər­çi­və­sin­də ABŞ-da təh­sil alıb. M.Mər­da­nov vur­ğu­la­yıb ki, gə­lə­cək­də də azər­bay­can­lı gənc­lə­rin bu öl­kə­də təh­sil al­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də hər iki öl­kə sə­viy­yə­sin­də səy­lər gös­tə­ri­lə­cək. Na­zir tə­rəf­lər ara­sın­da im­za­la­na­caq sa­zi­şin təh­sil sa­hə­sin­də əla­qə­lə­rin in­ki­şa­fı­na da­ha da tə­kan ve­rə­cə­yi­ni söy­lə­yib. M.Mər­da­nov Azər­bay­can­la Bir­ləş­miş Ştat­lar hö­ku­mə­ti ara­sın­da im­za­la­nan təh­sil sa­hə­sin­də əmək­daş­lıq sa­zi­şi­nin döv­lət rəs­mi­lə­ri çər­çi­və­sin­də im­za­la­nan ilk sə­nəd ol­du­ğu­nu de­yib. Sə­nəd­lə bağ­lı mü­za­ki­rə­lə­rin bir ne­çə ay əv­vəl apa­rıl­dı­ğı­nı diq­qə­tə çat­dı­ran M.Mər­da­nov qeyd edib ki, bu sa­ziş il­kin mər­hə­lə­də 5 il üçün nə­zər­də tu­tu­lub. Gə­lə­cək­də zə­ru­rət ya­ra­nar­sa, sa­zi­şin müd­də­ti uza­dı­la bi­lər. Na­zir proq­ra­mın hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si üçün ma­liy­yə və­sai­ti­nin Azər­bay­can hö­ku­mə­ti tə­rə­fin­dən ay­rı­la­ca­ğı­nı bil­di­rib. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, proq­ram pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin Azər­bay­can gənc­lə­ri­nin xa­ri­ci öl­kə­lər­də təh­sil al­ma­la­rı ba­rə­də im­za­la­dı­ğı sə­rən­ca­ma əsa­sən hə­ya­ta ke­çi­ri­lə­cək. Sa­ziş yal­nız ali təh­si­li olan Azər­bay­can gənc­lə­ri­nin Bir­ləş­miş Ştat­la­rın müx­tə­lif ali təh­sil ocaq­la­rın­da təh­sil­lə­ri­ni da­vam et­dir­mə­si­ni nə­zər­də tu­tub. ABŞ Döv­lət ka­ti­bi­nin müa­vi­ni Bo­le Ame­ri isə bil­di­rib ki, əmək­daş­lıq sa­zi­şi iki öl­kə ara­sın­da təh­sil sa­hə­sin­də əmək­daş­lı­ğa töh­fə ve­rə­cək. Sa­ziş çər­çi­və­sin­də hə­ya­ta ke­çi­ri­lə­cək "Folb­rayt" proq­ra­mı­nın di­gər öl­kə­lər­də ic­ra­sın­dan da­nı­şan Döv­lət ka­ti­bi­nin müa­vi­ni sö­zü­ge­dən proq­ra­mın dün­ya­nın 155 öl­kə­sin­də ic­ra edil­di­yi­ni və hər il min­lər­lə gən­cin Bir­ləş­miş Ştat­la­rın müx­tə­lif təh­sil ocaq­la­rın­da təh­sil al­dı­ğı­nı diq­qə­tə çat­dı­rıb. Bo­le Amo­re hər bir azər­bay­can­lı gən­cin bu proq­ram­dan ya­rar­la­na bi­lə­cə­yi­ni de­yib. Nə­si­mi sherg
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

GünazTV April.22.2021-Sözümüz: Ermənilərin April Yalanı

2021-04-23

gun az article

GünazTV April.22.2021- Düşünməyə Çağırı: 24 Aprel Yalanı və İranın Ermənistan Siyasəti

2021-04-23

gun az article

GünazTV April.22.2021: MİXİ YAZILI ƏDƏBİYYATIMIZ

2021-04-23

gun az article

Beynəlxalq yarışda xəsarət alan zənganlı idmançı mübarizəni dayandırdı

2021-04-22

gun az article

Muğanda "yaşıl soyqırım": Hektarlarla meşə sahəsi yox edilir-VİDEO

2021-04-22

gun az article

Təbrizli əczaçılar etiraz aksiyası keçirib

2021-04-22

gun az article

Urmuda avtobus qəzası: 18 nəfər xəsarət alıb

2021-04-22

gun az article

Təbriz bələdiyyəsinin Azərbaycançılıqda günahlandırılan şöbə rəisinin işdən çıxarılması təsdiqləndi-FOTOLAR

2021-04-22

gun az article

Zənganda antik əşya əməliyyatı: Qaçaqmalçı ələ keçdi

2021-04-22

gun az article

"Ana dili məhbusları" Həmid Mənafi və Behnam Şeyxi məzuniyyətə buraxılıb

2021-04-22

gun az article

Azərbaycan ordusuna dəstək aksiyasında iştirak edən ərdəbilli fəallar məhkəməyə çağırılıb

2021-04-22

gun az article

GünazTV April.21.2021-Görüş: İran-Qərb müzakirələrdə Çin'in rolü, İran'da seçkilər və Güney Azərbaycan Hərəkatı

2021-04-22

gun az article

Milli fəal Rza Vasiqi Ərdəbil həbsxanasına qayıdıb

2021-04-21

gun az article

Edamların sayına görə İran dünyada birincidir-Beynəlxalq Əfv Təşkilatının HESABATI YAYILDI

2021-04-21

gun az article

Təbriz bələdiyyəsinin Azərbaycançılıqda günahlandırılan şöbə rəisi işdən çıxarılıb?-İDDİA

2021-04-21

gun az article

İran hökuməti türk əyalətində kürd dilində hekayə festivalı keçirir

2021-04-21

gun az article

Milli fəal Kiyanuş Aslani məzuniyyətə buraxılıb

2021-04-21

gun az article

Güneyli yazıçının məhkəməsi olacaq-Mehdi Səlimiyə qarşı absurd ittihamlar irəli sürülüb

2021-04-21

gun az article

Marağada Yaxın Şərqin “fosil cənnəti" məhv edilir-FOTOLAR

2021-04-21

gun az article

"Sepah" Güney Azərbaycanda kampaniyaya başladı: Dini liderin yaxın çevrəsi seçici fəallığını artırmaq istəyir

2021-04-21