"Ru­si­ya pre­zi­den­ti­nin açıq­la­ma­sı­nın Azər­bay­ca­na dəx­li yox­dur"

2008-06-12 19:15

"Ru­si­ya pre­zi­den­ti­nin açıq­la­ma­sı­nın Azər­bay­ca­na dəx­li yox­dur" Rə­şad Mə­cid: "Biz­də, rus di­lin­dən la­zım ol­du­ğun­dan da­ha ar­tıq is­ti­fa­də olu­nur" Ru­si­ya­nın ye­ni se­çil­miş pre­zi­den­ti Dmit­ri Med­ved­yev öl­kə­si­nin döv­lə

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

"Ru­si­ya pre­zi­den­ti­nin açıq­la­ma­sı­nın Azər­bay­ca­na dəx­li yox­dur" Rə­şad Mə­cid: "Biz­də, rus di­lin­dən la­zım ol­du­ğun­dan da­ha ar­tıq is­ti­fa­də olu­nur" Ru­si­ya­nın ye­ni se­çil­miş pre­zi­den­ti Dmit­ri Med­ved­yev öl­kə­si­nin döv­lət di­li­nin mü­da­fiə­si­nə qal­xıb. Ru­si­ya pre­zi­den­ti Mosk­va­da Ümum­dün­ya Rus Mət­bua­tı Konq­re­si­nin açı­lı­şın­da çı­xı­şı za­ma­nı de­yib ki, Ru­si­ya bə­zi öl­kə­lər­də məq­səd­yön­lü şə­kil­də rus­dil­li KİV-in sı­xış­dı­rıl­ma­sı­nı ca­vab­sız qoy­ma­ya­caq. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, ay­rı-ay­rı öl­kə­lər­də rus­dil­li mət­bua­tın in­for­ma­si­ya mə­ka­nın­dan sı­xış­dı­rıl­ma­sı hal­la­rı var: "Ru­si­ya bun­la­ra adek­vat şə­kil­də ca­vab ve­rə­cək. Bi­zim üçün bu həs­sas mə­sə­lə­dir. Çün­ki söh­bət bö­yük say­da həm­və­tən­lə­ri­miz üçün hə­ya­ti əhə­miy­yət­li in­for­ma­si­ya mə­ka­nı­nın sax­lan­ma­sın­dan ge­dir". Dmit­ri Med­ved­yev konk­ret öl­kə adı çək­mə­sə də, onun açıq­la­ma­sı­nı şərh edən Ru­si­ya mət­bua­tı Azər­bay­can və Gür­cüs­tan­da, elə­cə də di­gər bir sı­ra öl­kə­lər­də rus di­li­nin sı­xış­dı­rıl­ma­sı­nın mü­şa­hi­də olun­ma­sı­nı ya­zıb. La­kin Azər­bay­can­da bu­nun­la ra­zı­laş­mır­lar. "525-ci qə­zet"in baş re­dak­to­ru Rə­şad Mə­cid de­yir ki, rus di­li­nin sı­xış­dı­rıl­ma­sı ilə bağ­lı de­yi­lən­lər Azər­bay­ca­na şa­mil edi­lə bil­məz. Azər­bay­can­da rus­dil­li mək­təb­lə­rin fəa­liy­yət gös­tər­di­yi­ni və eli­tar tə­bə­qə­nin da­nı­şıq di­li ki­mi rus di­lin­dən is­ti­fa­də et­mə­si­ni əsas gə­ti­rən R.Mə­cid bil­di­rib ki, rus di­lin­dən məi­şət­də la­zım ol­du­ğun­dan da­ha ar­tıq is­ti­fa­də olu­nur: "Ona gö­rə də Med­ved­ye­vin bil­dir­di­yi­nin Azər­bay­ca­na heç bir dəx­li yox­dur. Ola bil­sin, o, Gür­cüs­ta­nı və baş­qa öl­kə­lə­ri nə­zər­də tu­tub. Mə­sə­lən, mən Gür­cüs­tan­da ol­mu­şam, or­da şa­hi­di ol­dum ki, Gür­cüs­tan­da de­mək olar ki, rus­dil­li mət­bu or­qan qal­ma­yıb. Rus di­lin­də da­nı­şıq or­da çox az eşi­di­lir. Mən Ru­si­ya­da olar­kən de­yən­də ki, Azər­bay­can­da bu qə­dər rus­dil­li mək­təb fəa­liy­yət gös­tə­rir, on­lar tə­əc­cüb­lə­nir­di. Ona gö­rə də heç kim Azər­bay­can­da rus di­li­nin iş­lə­dil­mə­si­ni məh­dud­laş­dı­ran və məh­dud­laş­dır­dı­ğı eh­ti­mal edi­lən fakt or­ta­ya qo­ya bil­məz". Azər­bay­can­da­kı rus ic­ma­sı­nın rəh­bə­ri, mil­lət və­ki­li Mi­xa­il Za­be­li­nin rus di­li­ni ikin­ci döv­lət di­li ki­mi qə­bul et­mək­lə bağ­lı tək­li­fi­ni xa­tır­la­dan baş re­dak­tor vur­ğu­la­yıb ki, bu da rus di­li­nin Azər­bay­can­da han­sı sə­viy­yə­də iş­lə­dil­mə­si­nin gös­tə­ri­ci­lə­rin­dən­dir: "Rus di­li gör nə sə­viy­yə­də­dir­sə, Za­be­lin cə­sa­rət edib bu­nu di­li­nə gə­ti­rə bi­lir. Ək­si­nə, bi­zim Azər­bay­can hö­ku­mə­ti müs­tə­qil döv­lə­tin əra­zi­sin­də rus di­li­nin at oy­nat­ma­sı­nın və ge­niş­lən­mə­si­nin məh­dud­laş­dı­rıl­ma­sı­nı fi­kir­ləş­mə­li­dir". R.Mə­cid de­yir ki, Ru­si­ya pre­zi­den­ti­nin be­lə bir açıq­la­ma ilə çı­xış et­mə­si rus­dil­li mət­bua­tın "bi­zi sı­xış­dı­rır­lar" id­dia­sı ilə çı­xış et­mə­si­nə əsas ve­rə bil­məz: "Biz­də rus di­li­nə hər han­sı təz­yiq yox­dur. Bu­nu sü­but edə bi­lə­cək fakt yox­dur". Nə­si­mi Cə­fər­li sherg
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

Qəzvində koronavirus fəlakəti: “Britaniya ştammı” sürətlə yayılıb, xəstəxanalarda çarpayı çatışmır

2021-04-20

gun az article

Ərdəbildə güclü yanğın: Ölənlər var-FOTO

2021-04-20

gun az article

Şərqi Azərbaycanda koronavirusa yoluxma kəskin artdı: Xəstəxanalarda yer çatışmazlığı yaranıb

2021-04-20

gun az article

Ərdəbildə etiraz aksiyası: İşsiz müəllimlər Təhsil İdarəsinin qarşısına toplaşdı

2021-04-20

gun az article

Tehranda Türkiyə əleyhinə şüarlar asıldı: Ermənilər qondarma soyqırımla bağlı geniş hazırlıqlara başladı-FOTOLAR+VİDEO

2021-04-20

gun az article

GünazTV April.19.2021: PARLAQ GƏLƏCƏK: İran’da Keçiriləcək Seçkilər, Seçkilər və Güney Azərbaycan

2021-04-20

gun az article

Urmulu milli fəal Salar Tahir Əfşar saxlanıldı

2021-04-19

gun az article

Tikantəpənin sərvətləri talanır: Bölgənin icra hakimi mərkəzi hökuməti sərt tənqid etdi

2021-04-19

gun az article

Qarabağa görə saxlanılan güneyli fəallar Babək Kiyumərsi və Səid Sultani istintaqa çağırılıb

2021-04-19

gun az article

Qərbi Azərbaycanın qubernatoru Məhəmməd Mehdi Şəhriyari koronavirusa yoluxub

2021-04-19

gun az article

Ərdəbilli boksçudan uğur: Dünya çempionatında litvalı rəqibini məğlub etdi

2021-04-19

gun az article

Təbrizli millət vəkili təzyiqlərdən danışdı: "Mənə dedilər ki, həbs olunmaq istəmirsənsə bu barədə danışma"

2021-04-19

gun az article

Güney Azərbaycanda əməliyyat: İki əyalətdə külli miqdarda narkotik maddə ələ keçdi

2021-04-19

gun az article

İranda mollanın döyülmə görüntüsü geniş rezonans doğurdu-VİDEO

2021-04-18

gun az article

Asiya Çempionlar Liqasında yarışan "Traxtur" yenə rəqiblə bərabərə qaldı

2021-04-18

gun az article

Muxtar İbrahimi ilə görüş; "Radio Fərda" həftəlik qonaq verilişini güneyli milli-mədəni fəala həsr edib+VİDEO

2021-04-18

gun az article

Milli fəal Əlirza Fərşiyə məzuniyyət hüququndan istifadəyə icazə verilmir

2021-04-18

gun az article

Beynəlxalq Əfv Təşkilatından İran hökumətinə ÇAĞIRIŞ: "Əlirza Fərşini azad edin"

2021-04-18

gun az article

Sərəskənd məktəbləri yararsız durumdadır: Şagirdlər təhlükəli sinif otaqlarında təhsil alır

2021-04-17

gun az article

Soyuqbulağın kürd millət vəkili Urmu gölünə su buraxılmasına qarşı çıxdı

2021-04-17