Ter­ror akt­la­rı­nın il­lik he­sa­ba­tı

2008-05-01 18:28

Ter­ror akt­la­rı­nın il­lik he­sa­ba­tı ABŞ Döv­lət De­par­ta­men­ti­nin ha­zır­la­dı­ğı sə­nəd­də Ba­kı­da plan­laş­dı­rı­lan təx­ri­bat­lar da əks olu­nub ABŞ Döv­lət De­par­ta­men­ti ter­ror akt­la­rıy­la bağ­lı il­lik he­sa­ba­tı­nı açıq­la­yıb. Sə­

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

Ter­ror akt­la­rı­nın il­lik he­sa­ba­tı ABŞ Döv­lət De­par­ta­men­ti­nin ha­zır­la­dı­ğı sə­nəd­də Ba­kı­da plan­laş­dı­rı­lan təx­ri­bat­lar da əks olu­nub ABŞ Döv­lət De­par­ta­men­ti ter­ror akt­la­rıy­la bağ­lı il­lik he­sa­ba­tı­nı açıq­la­yıb. Sə­nəd­də bil­di­ri­lir ki, ötən il dün­ya­da baş ve­rən ter­ror ha­di­sə­lə­ri nə­ti­cə­sin­də 22 min­dən çox in­san dün­ya­sı­nı də­yi­şib. Döv­lət De­par­ta­men­ti­nin ter­ror­la mü­ba­ri­zə mə­sə­lə­lə­ri üz­rə ko­or­di­na­to­ru Dell Deyl he­sa­bat ba­rə­də mə­lu­mat ve­rə­rək dün­ya­da baş ve­rən ter­ror ha­di­sə­lə­ri­nin sa­yı­nın əhə­miy­yət­li də­rə­cə­də azal­dı­ğı­nı, an­caq bu­nun­la ya­na­şı, in­san tə­lə­fa­tı­nın art­dı­ğı­nı bil­di­rib. Sə­nəd­də qeyd olu­nur ki, ötən il ter­ror ha­di­sə­lə­rin­də öl­ən in­san­la­rın sa­yı 2006-cı ilə nis­bə­tən 8 fa­iz çox olub, tək­cə İraq­da ötən il 13 min 600 nə­fər qət­lə ye­ti­ri­lib. Ka­mi­kad­ze part­la­yış­la­rı isə 50 fa­iz ar­tıb. Əf­qa­nıs­tan­da­kı ter­ror ha­di­sə­lə­ri­nin sa­yı da ço­xa­lıb. 315 sə­hi­fə­lik he­sa­bat­da "əl-Qai­də" ter­ror təş­ki­la­tı­nın güc­lən­di­yi xü­su­si vur­ğu­la­na­raq təş­ki­la­tın hə­lə də ABŞ-ın təh­lü­kə­siz­li­yi üçün əsas təh­lü­kə ol­du­ğu bil­di­ri­lir. Sə­nə­din Azər­bay­ca­na aid his­sə­sin­də de­yi­lir ki, son 5 il­də hö­ku­mət şüb­hə­li ter­ror­çu qrup­la­rın üzv­lə­ri­ni fə­al şə­kil­də həbs və mü­ha­ki­mə edib. Ter­ror­çu qrup­la­rı dəs­tək­lə­mək­də şüb­hə­li bi­li­nən təş­ki­lat­lar bağ­la­nıb, ter­ror­çu­lar­la bağ­lı­lı­ğı olan 3 ay­rı qrup­laş­ma­ya mən­sub azı 39 adam həbs edi­lib. Azər­bay­can ABŞ-ın Əf­qa­nıs­tan­da­kı hər­bi əmə­liy­yat­la­rı­na dəs­tək ola­raq öz ha­va mə­ka­nın­dan is­ti­fa­də im­ka­nı ve­rib, 2003-cü ilin av­qus­tun­dan isə Azər­bay­can İraq­dakı sülh­mə­ram­lı əmə­liy­yat­lar­da iş­ti­rak edir. Təx­mi­nən 150 azər­bay­can­lı əs­gər­dən iba­rət pi­ya­da dəs­tə­si Hə­bib bən­di­ni mü­ha­fi­zə edir. 2002-ci ilin no­yab­rın­dan isə Azər­bay­can or­du­su­nun bir ta­qı­mı Əf­qa­nıs­tan­da Tür­ki­yə kon­tin­gen­ti­nin tər­ki­bin­də sülh­mə­ram­lı əmə­liy­yat­lar­da iş­ti­rak edir. He­sa­bat­da gös­tə­ri­lir ki, Azər­bay­can ter­ro­riz­min ma­liy­yə­ləş­di­ril­mə­si­nə qar­şı mü­ba­ri­zə is­ti­qa­mə­tin­də təd­bir­lər gör­mə­si­nə və ter­ror­çu­luq­da şüb­hə­li bi­li­nən fərd­lə­rin və qrup­laş­ma­la­rın si­ya­hı­sı­nı yer­li bank­la­ra təq­dim et­mə­si­nə bax­ma­ya­raq öl­kə­də ter­ro­riz­min ma­liy­yə­ləş­di­ril­mə­si­nə qar­şı qa­nun­ve­ri­ci­lik hə­lə qə­bul edil­mə­yib. "Çirk­li pul­lar"ın yu­yul­ma­sı­na və ter­ror­çu­lu­ğun ma­liy­yə­ləş­di­ril­mə­si­nə qar­şı qa­nun la­yi­hə­si 2006-cı ilin de­kab­rın­da ABŞ-ın Əd­liy­yə Na­zir­li­yi­nə və Av­ro­pa Şu­ra­sı­na təq­dim edi­lib. ABŞ Əd­liy­yə Na­zir­li­yi qa­nun la­yi­hə­si ilə bağ­lı rə­yi­ni Azər­bay­can hö­ku­mə­ti ilə mü­za­ki­rə edib. Hö­ku­mət hə­lə­lik qa­nun la­yi­hə­si­ni par­la­men­tə gön­dər­mə­yib. Ma­liy­yə kəş­fiy­yat ida­rə­si də hə­lə­lik ya­ra­dıl­ma­yıb. ABŞ pro­ku­ror, müs­tən­tiq və ha­kim­lə­rə "çirk­li pul­lar"ın yu­yul­ma­sı­na, ter­ro­riz­min ma­liy­yə­ləş­di­ril­mə­si­nə qar­şı is­tin­taq üsul­la­rı ba­rə­də tə­lim ke­çib. He­sa­bat­da fev­ral ayın­da Ba­kı­da öz­lə­ri­ni "Şi­mal Meh­di or­du­su" ad­lan­dı­ran 15 azər­bay­can­lı­dan iba­rət qrup­laş­ma­nın həbs olun­ma­sı da gös­tə­ri­lir. De­yi­lir ki, on­la­rın qa­pa­lı məh­kə­mə­si olub və on­lar xa­ri­ci kəş­fiy­ya­ta iş­lə­mək­də, döv­lət çev­ri­li­şi­nə cəhd­də, qa­nun­suz si­lah sax­la­maq­da, qul­dur­luq­da it­ti­ham edi­lir­lər. He­sa­bat­da okt­yab­rın so­nu, no­yab­rın əv­və­lin­də Sum­qa­yıt­da 12 azər­bay­can­lı­dan iba­rət baş­qa bir qru­pun ya­xa­lan­dı­ğı, on­la­ra Əbu Cə­fər ad­lı et­nik ərə­bin rəh­bər­lik et­di­yi, on­lar­dan Sum­qa­yı­tın xə­ri­tə­si, çox­lu si­lah-sur­sat gö­tü­rül­dü­yü, ha­zır­da bu iş­lə bağ­lı is­tin­taq get­di­yi xa­tır­la­dı­lır. No­yabr­da isə ABŞ-ın Ba­kı­da­kı sə­fir­li­yi­nə qar­şı ya­ran­mış təh­lü­kə ilə əla­qə­dar 11 nə­fə­rin həbs olun­du­ğu gös­tə­ri­lir. Hə­min qrup­laş­ma­ya Azər­bay­can or­du­su­nun za­bi­ti Kam­ran Əsə­do­vun rəh­bər­lik et­di­yi, onun or­du sı­ra­la­rı­nı öz­ba­şı­na tərk edər­kən si­lah-sur­sat gö­tür­dü­yü, bu qrup­laş­ma­nın okt­yab­rın 30-da Ba­kı­da "Lu­koyl"un qaz­dol­dur­ma stan­si­ya­sı­na bas­qın et­dik­lə­ri gös­tə­ri­lir. Bil­di­ri­lir ki, mət­bu­at­da on­la­rın Ba­kı­da­kı ABŞ sə­fir­li­yi­nə hü­cum plan­laş­dır­dı­ğı haq­da mə­lu­mat­lar ge­dib. Tey­mur www.sherg.az
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

GünazTV Oct.21.2020: Qarabağ davası Dünya mediasında, İrançılar nədən ermənilərə dəstək verirlər

2020-10-22

gun az article

GünazTV Oct.21.2020 : “Azərbaycanın şanlı ordusu 27 il sonra Zəngilanı işğaldan azad etdi!”

2020-10-21

gun az article

Milli fəal Vəhid Bəyzadə həbs edilib

2020-10-21

gun az article

13 milli fəal Təbrizin İnqilab məhkəməsinə çağırılıb

2020-10-21

gun az article

Təbriz etirazında tutulan milli fəal Həmid Məhəmmədtağızadə zindana köçürülüb

2020-10-21

gun az article

Milli fəal Zeynal Tənhayi müvəqqəti azadlığa buraxılıb

2020-10-21

gun az article

Ciral parkında tutulan fəallar Ərdəbilin Mərkəzi həbsxanasının müvəqqəti saxlama təcridxanasına köçürülüblər

2020-10-21

gun az article

Məsullar Təbrizdə son etirazlarda tutulmuş xanımlarla bağlı məlumat vermirlər

2020-10-21

gun az article

Ceyhun Bayramov Moskvaya gedib

2020-10-21

gun az article

Doktor Maşallah Rəzmi Qarabağla bağlı Kanadanın "Pəyam Radiosu"na müsahibə verib

2020-10-21

gun az article

Milli fəallar Vudud Əsədi və Məhəmməd Eyni həbs edilib

2020-10-21

gun az article

GünazTV Oct.20.2020-Özümüz: Əhməd Şah Dönəmi

2020-10-21

gun az article

GünazTV Oct.20.2020 -GÜNDƏM MASASI: Azərbaycana qarşı İran və Ermənistanın düşmənçiliyi

2020-10-21

gun az article

GünazTV Oct.20.2020 : “Azərbaycan və Ermınistanın Xarici İşlər Nazirləri Vaşinqtonda görüşəcək”

2020-10-20

gun az article

Milli fəal Rza Zarei həbs edilib

2020-10-20

gun az article

Daha iki güney azərbaycanlı milli fəal müvəqqəti azadlığa buraxılıb

2020-10-20

gun az article

Milli fəallar Aydın Zakiri və Rza Seyyid Nuri müvəqqəti sərbəst buraxılıb

2020-10-20

gun az article

Son etirazlarda azı 10 güney azərbaycanlı xanım həbs edilib

2020-10-20

gun az article

GünazTV Oct.19.2020: PARLAQ GƏLƏCƏK: Güney Azərbaycan oyaqdı, Ordumuza Dayaqdı (1/3)

2020-10-20

gun az article

GünazTV Oct.19.2020 : “Azərbaycan ordusu üç rəngli bayrağımızı Xudafərin körpüsünə sancdı”

2020-10-19