آخرین خبرها

جعل و تحریف گستاخانه هویت تورکی قشقایی در ویکی پدیای فارسی - روح الله مرادی قشقایی

۱۴۰۲.۰۳.۱۹, ۱۰:۱۷
جعل و تحریف گستاخانه  هویت تورکی قشقایی در ویکی پدیای فارسی - روح الله مرادی قشقایی

جعل و تحریف گستاخانه هویت تورکی قشقایی در ویکی پدیای فارسی - روح الله مرادی قشقایی

Gunaz.tv

تورک ستیزی و عرب ستیزی مهمترین وجه ناسیونالیزم خشن و  دگرستیز ایرانی است که از آغاز ظهورش مبتنی بر تحقیر و استهزای هویت تورک و‌عرب و دشمنی ایدئولوژیک با آن بود. ناسیونالیزم ایرانی، این سرزمین را ملک پدری و‌ ازلی و ابدی نژاد موهوم آریایی دانسته و منکر وجود هویتهای غیر فارس از جمله تورک‌در ایران است.

 

انکار هویت تورکان  با بنیانگذاری دولت_ملت مدرن در ایران که تماما متأثر از آموزه های این ناسیونالیزم بود به شکل سیستماتیک به درون‌مایه ی سیاستهای فرهنگی رژیم پهلوی تزریق و بخش مهمی از رویکردرسمی حاکمیت در حوزه های فرهنگی و آموزشی شد.

 

آذری نامیدن تورکان آزربایجان و انکار هویتشان نخستین اقدام رسمی و‌جدی برای تورکی زدایی از ایران بود.

 

در دو دهه اخیر و پس از ظهور جنبش هویت طلبی و رشد روز افزون گرایشهای هویت طلبانه در میان تورکان قشقایی  محافل پان فارسیستی در بدنه رژیم و اپوزیسیون مرکزگرا احساس خطر جدی نموده و با فعال نمودن برخی از عناصر خودفروخته ی قشقایی حرکتهای گسترده ای‌را برای سرکوب و خفه نمودن این موج بیداری ملی در تورکان قشقایی آغاز نمود.

 

این عناصر خودفروخته  که پیاده نظام پان‌فارسیزم و این محافل نژادپرست در بدنه جامعه قشقایی هستند در جنوب «تاتقایی» نامیده میشوند. تاتقایی ها تلاش گسترده ای را برای رضایت خاطر ولی نعمت و اربابشان در قشقایی داشته اند و یکی از وظایف اصلیشان  حمله به فعالان هویت طلب در قشقایی، برچسب زنی و توهین و تهمت به آنان و همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم و پرونده سازی برای  دستگیری فعالان تورک  قشقایی است.

 

اما مهمترین بخش مأموریت آنان پیشبرد گفتمان انکار هویت تورک در ایران بود.

 

تاتقایی ها در خیانتی بزرگ شروع به تحریف هویت طوایف تورک قشقایی نموده و با سو استفاده از وجود گروه های اقلیت  غیرتورک بسیار اندک در بدنه کنفدراسیون قشقایی ، تعریفی خائنانه و دروغین از قشقایی ارائه داده و‌با امکانات گسترده مالی و رسانه ای و امنیتی که در اختیارشان قرار داشت به تبلیغ  این جعل بزرگ پرداختند.

 

«اتحادیه ایلات و‌ اقوام ایران» تعریفی است که این عناصر برای تحریف و انکار هویت کنفدراسیون تورکان قشقایی بکار برده و سعی‌ در غالب نمودن آن داشته اند. هر چند این خیانتها به واسطه گسترش روزافزون موج بیداری ملی در قشقایی ره بجایی نبرده و‌در درون قشقایی توفیری نداشته است اما خوراکی در دست محافل ایرانشهری است تا در تریبونهای رسمی خود همچنان به نفرت پراکنی علیه تورک و انکار هویت آنان در ایران بپردازد.

 

یکی‌از این اقدامات نیز تکرار این جعلیات در ویکی پدیا است که تعریفی کاملا نادرست و مبتنی بر تحریف و دروغ از هویت کنفدراسیون قشقایی و طوایف آن ارائه داده است.

 

به عنوان یک تورک قشقایی با صدای رسا اعلام میکنم احدی نمیتواند هویت تورکی قشقایی را منکر شود. سرنوشت انگلیسی ها و پرتغالی ها در انتظار  تمام آنانیست که به دشمنی با تورکان قشقایی برخاسته و سودای انکار هویتشان را در سر بپرورانند.

قشقایی فقط یک تعریف دارد و بس.

«کنفدراسیون ایلات و‌طوایف تورک»

 

 پی نوشت؛ اقلیتهای غیرتورک که در گذر تاریخ به کنفدراسیون قشقایی پیوسته اند به اختیار خود زبان و فرهنگ و هویت تورکی قشقایی را برگزیده و اکثریت مطلق آنان خود را تورک قشقایی میدانند اما ذکر این نکته را نیز لازم میدانم که حقوق زبانی و فرهنگی و تمامی حق و حقوق دیگر  اقلیتهای غیر تورک در بدنه قشقایی تماما محفوظ و مورد احترام است و هر مطالبه و خواست و اراده ای برای حقوق انان محترم و لازم الاجراست.

روح الله مرادی قشقایی- سوئیس

 

گونازتی‌وی

SH.A

 

اخبار منتخب

Most Read